My Liquid Website My Liquid Website

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტიმანქანათა დინამიკის განყოფილება

განყოფილების ისტორია


მანქანათა დინამიკის განყოფილება ჩამოყალიბდა 1966 წელს აკადემიკოს მიხეილ ხვინგიას ინიციატივით, რომლის უცვლელი ხელმძღვანელი იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშნებლობისა და მართვის პროცესების განყოფილების აკადემიკოს-მდივნად არჩევამდე (1987 წ.). სიცოცხლის ბოლომდე (1994), სამეცნიერო კონსულტაციებს უწევდა ინსტიტუტში მანქანათა დინამიკის განყოფილებას. აკადემიკოსი მ. ხვინგია არა მარტო მეცნიერი არამედ საუცხოო ორგანიზატორიც იყო, რაზეც მეტყველებს მისი უშუალო ხელმძღვანელობით 1975-1993 წლებში ჩატარებული საკავშირო კონფერენციები ვიბროტექნიკისა და მანქანათა დინამიკის სფეროებში, რომლებშიც მონაწილეობას იღებდნენ აღნიშნული დარგების წამყვანი მეცნიერები და გამოჩენილი სპეციალისტები.

სამწუხაროდ, ბატონი მიხეილი 70 წლის ასაკში, 1994 წელს მოულოდნელად წავიდა ამ ქვეყნიდან იდეებით და გეგმებით აღსავსე, მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი საქმის გაკეთება და მეცნიერული შედეგების მიღწევა შეეძლო.

განყოფილებაში აკადემიკოს მ. ხვინგიას ხელმძღვანელობით შესრულებულია ფუნდამენტური კვლევები ვიბრაციულ ტექნიკაში, მანქანათა დინამიკაში, ბიომექანიკაში. განსაკურებთ აღსანიშნავია სუბჰამონიულ რეჟიმზე მომუშავე მაღალი მწარმოებლობის ენრგოდამზოგი ვიბრომანქანების დამუშავება. ჩატარებული კვლევების შედეგები ასახულია როგორც მრავალრიცხოვან სამეცნიერო ნაშრომებში (მონოგრაფიები, სამეცნიერო სტატიები, გამოგონებები), ასევე სადოქტორო და საკანდიდატო დისერტაციებში.

ამჟამად განყოფილებაში მიმდინარეობს სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები ტრიბოლოგიის და ვიბრაციული ტექნიკის სფეროში, მუშვდება სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო და ტექნილოგიური სისტემების ტრიბოლოგიის და დინამიკის პრობლემები.

განყოფილების თანამშრომლებს გამოქვეყნებული აქვთ 20-მდე მონოგრაფია და სახელმძღვანელო, 200-ზემეტი სამეცნიერო სტატია, როგორც ადგილობრივ ასევე უცხოურ ჟურნალებში, მიღებული აქვთ მრავალი პატენტი გამოგონებაზე.

განყოფილება თანამშრომლობს როგორც ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკების, ისე უცხოეთის სხვა ქვეყნების მექანიკის დარგის სამეცნიერო-კვლევით და სასწავლო ინსტიტუტებთან: ლატვიაში მექანიკის ინსტიტუტსა და ტექნიკურ უნივერსიტეთან, ლიეტუაში კაუნასის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, პეტერბურგის ვიბროტექნიკის ლაბორატორიასთან, მოსკოვის მანქანათმცოდნეობის ინსტიტუტთან, უკრაინის ქ. ხმელნიცკის ნაციონალურ უნივერსიტეტთან, პოლონეთში სილეზიის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან.

განყოფილების თანამშრომლები აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენციებისა და სიმპოზიუმების მუშაობაში როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ.

ამჟამად განყოფილებაში მიმდინარეობს სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები ვიბრაციული ტექნიკის და ტრიბოლოგიის სფეროში, მუშავდება სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო და ტექნოლოგიური სისტემების ტრიბოლოგიის და დინამიკის პრობლემები.
განსაკუთრეით აღსანიშნავია მთელი რიგი სამეცნიერო სიახლეები, რომლებიც უზრუნველყოფს დინამიკური სისტემების მაღალ დონეზე კვლევას მათემატიკური მოდელირების მეშვეობით.

განყოფილების წევრები:

My Liquid Website


ვიქტორ ზვიადაური ტ.მ.დ., პროფესორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, განყოფილების უფროსი

ვიქტორ ზვიადაური CVMy Liquid Website

გიორგი თუმანიშვილი დოქტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

გიორგი თუმანიშვილი (CV)
My Liquid Website

მერაბ თედოშვილი დოქტორი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

მერაბ თედოშვილი (CV)My Liquid Website

თენგიზ ნადირაძე დოქტორი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

თენგიზ ნადირაძე (CV)
My Liquid Website

სვეტლანა ჩაგელიშვილი მეცნიერი თანამშრომელი

სვეტლანა ჩაგელიშვილი (CV)My Liquid Website

გიორგი თუმანიშვილი (უმცროსი), დოქტორი, მეცნიერი თანამშრომელი

გიორგი თუმანიშვილი (CV)My Liquid Website

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

მერაბ ჭელიძე (CV)მანქანათა დინამიკის განყოფილების თანამშრომლები და შესრულებული სამუშაოები:


მანქანათა დინამიკის განყოფილების თანამშრომლები.

მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი

ნიმუშების ცვეთამედეგობაზე ტესტირება.

მკვლევრები: თუმანიშვილი- მ. თედოშვილი

რკინიგზის ლიანდაგზე მოძრავი ურიკას წყვილთვალი.

მკვლევრები:გ. თუმანიშვილი- მ. თედოშვილი

ვიბრომანქანა ბუნკერით

კონსტრუქტორ - მკვლევრები - ჰ. წულაია, მ. თედოშვილი

ვიბრომანქანა მრავალი დრეკადი ფირფიტიანი ფსკერით

კონსტრუქტორ - მკვლევარი - ვიქტორ ზვიადაური

ვიბრაციული მკვებავის დინამიური მოდელი მუშა ორგანოს ელასტიური ფსკერით:

მკვლევარი - ვიქტორ ზვიადაური

ვიბროტრანსპორტიორი ახალი, ბადიანფსკერიანი მუშა ორგანოთი.ფხვიერი მასალის მოდელები: ა)-სივრცეში, ბ)- სიბრტყეში

მკვლევარი - ვიქტორ ზვიადაური

ტორსიონული ვიბრომანქანა, დრეკადი სისტემის ღუნვა-გრეხვითი გაანგარისების სქემით

მკვლევარი - მერაბ ჭელიძე

მუდმივი მინიმალური საჰაერო ღრეჩოს მქონე დიდი გრეხვითი ამპლიტუდებით რხევადი ელექტრომაგნიტური ვიბრატორები

მკვლევარი - მერაბ ჭელიძე

მათემატიკური მოდელირებით, არაწრფივი რხევადი სისტემებისათვის გარანტირებული ამპლიტუდურ სიხშირული მახასიათებლის მიღება. a)კორექტირების გარეშე, b) კორექტირებით, c) დიდი დემფირებით

მკვლევრი - მერაბ ჭელიძე

მათემატიკური მოდელირებით გარანტირებული არაწრფივი ამპლიტუდურ სიხშირული მახასიათებლის (ასმ) მისაღებად, სიხშირის ცვლილების მომენტში, საჭიროა დროის ბიჯის კორექტირება. ასმ: a)კორექტირების გარეშე, b) კორექტირებით, c) დიდი დემფირებით

მკვლევარი - მერაბ ჭელიძე

ვერტიკალური რხევის მდგენელის მქონე ვიბრომანქანის რხევის დინამიკა ტექნოლოგიური დატვირთვის გათვალისწინებით - ტრანსპორტირებადი მასალის ვერტიკალური (წითელი) და ჰორიზონტალური ტრაექტორიები

მკვლევარი - მერაბ ჭელიძე


alt="mc"width=700 height=500