My Liquid Website My Liquid Website

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
მანქანათა დინამიკის განყოფილება

My Liquid Website

ვიქტორ ზვიადაური.

განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
მობ.: 597 00 23 77
ელ-ფოსტა: v_zviadauri@yahoo.com

დაბადების თარიღი: 17.08.1945 წ.
განათლება: 1963 -1968 წწ - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი;
1974-1977- ასპირანტი
სამეც./აკად.ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (1979), ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი (1991)
წოდება: პროფესორი
თანამდებობა: მანქანათა დინამიკის განყოფილების უფროსი
შრომითი საქმიანობა:
 • 2006წ.- დღემდე სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი, მანქანათა დინამიკის განყოფილების უფროსი;
 • 1991-2006 წწ. ამავე ინსტიტუტის მანქანათა დინამიკის განყოფილების მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი.
 • 1979-1991წწ. ამავე ინსტიტუტის მანქანათა დინამიკის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
 • 1974-1979 წ.წ. მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი, ასპირანტი, ტ.მ.კ
 • 1971-1974 წ.წ. მიკრო ელექტროძრავების ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (“ვნიიტმე”), ინჟინერი, მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 1992წ. - დღემდე სტუ-ს ლექტორი.
 • 1996 წ. - დღემდე სტუ-ს პროფესორი.
 • სამეცნიერო ინტერესები:

 • ვიბრაციული სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა და ახალი კონსტრუქციების დამუშავება
 • ვიბრაციული ტექნოლოგიური პროცესების კომპლექსური კვლევა ექსპერიმენტულად და მათემატიკური მოდელირებით
 • მანქანა-დანადგარების ვიბრო-აკუსტიკური დიაგნოსტიკა
 • მანქანათა ნაწილების და კონსტრუქციების გაანგარიშება სიმტკიცეზე და ხანგამძლეობაზე
 • სარკინიგზო ტრანსპორტის ტრიბოტექნიკური და დინამიკური კვლევები და ახალი კონსტრუქციების და შემზეთი მასალების (მოდიფიკატორების) დამუშავება
 • შერჩეული პუბლიკაციები:

  140-ზე მეტი პუბლიკაციის ავტორი, მათ შორის:

  მონოგრაფიები:

 • Хвингия М.В., Звиадаури В.С. Копалиани Н.Д. Генерирование колебаний и акустическая диагностика в вибрационных машинах. Монография, из-во „Мецниереба“, Тбилиси,1 982.1 46 с.
 • Звиадаури В.С. Динамика вибрационных транспортно-технологических машин. Изд-во Мецниереба, Тбилиси, 2001. 185 с.

 • სახელმძღვანელოები:

 • ვ. ზვიადაური. სამთო ელექტრომექანიკური სისტემების დინამიკა. ტექ. უნივერსიტ. გამომცემლობა, თბილისი, 1998 120გ.
 • ზვიადაური ვ. მეთოდური მითითებები სამთო ელექტრომექანიკური სისტემების დინამიკაში. ლაბ. სამუშაოებისათვის, ტექნ. უნივერსიტ. გამ-ობა. თბილისი, ქ 998. 28 გვ.
 • ვ. ზვიადაური. რიცხვითი მეთოდების ელემენტები. ამოცანების ამოხსნა და ოპტიმიზაცია კომპიუტერის გამოყენებით (დამხმარე სახელმძღვანელო). სტუ-ს გამომცემლობა, 2004, 134 გ.
 • ვ. ზვიადაური. დინამიკური პროცესები სამთო-სატრანსპორტო და ტექნოლოგიურ სისტემებში. სახელმძღვანელ, სტუ, 2009, 174გ.
 • ვ. ზვიადაური.სამთო საწარმოთა ტრანსპორტის სპეციალური სახეობები - ვიბრაციული მანქანები და მოწყობილობები. დამხმარე სახელმძღვანელო, სტუ-ს გამომხხხხცემლობა. 2013

 • სტატიები:

 • ვ. ზვიადაური, The approach to the complex on research into the vibratory technolo-gical process and some factors having an influence on the process regularity, Annals of Agrarian science ტ.17, №2, 2019, თბილისი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 9 გვ.ISSN 1512-188;
 • Victor Zviadauri, Giorgi Tumanishvili, Tamaz Morchadze, Nunu Rusadze. A mathematical model of dynamical processes in multi-mass transport systems. Acta Technica V. 63, No. 6, 2018, pp. 763–774.
 • ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ა. ზვიადაური, Вибрационное транспортирование на упругой рабочей плоскости, колеблющейся в пространстве, ქართულ-პოლონური საერთ. სამეც. ტექნ.კონფ.„სატრანსპ. ხიდი ევროპა აზია“ შრომები №2, 2017, გვ. 243-249;
 • ვ. ზვიადაური, თ. ნატრიაშვილი, მ. ჭელიძე, გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე, The features of modeling of the material movement along the spatially vibrating surface of the vibratory machine working member, International Scientific and Technical Journal "Mechanics of Machines, Mechanisms and Materials". №1(38), 2017,pp. 21-26. მინსკი, ბელორუსი, ISSN 1995-0470;
 • V. Zviadauri, T. Nadiradze, M.Chelidze. The Possible errors in the vibratory transportation and technologic machines and their vibro-acoustic diagnostics. Intern. Scientific Journal “ Problems of Mechanics”, № 4(65), 2016, pp. 57-63
 • G. Tumanishvili, T. Natriashvili, V. Zviadauri, T. Nadiradze, “Improvement of Working Conditions of the Fraight Locomotove Running Gear“. VIII International Sci. Conference “Transport Problems, Katovice, Poland, 2015, pp. 56-61
 • Zviadauri V., Nadiradze T., Chelidze M., Tumanishvili G. Factor of the Finite Rigidity of the Working Member in the Dynamics of the Vibratory Machine. Selected, peer reviewed papers from the 3rd International Conference on Advances in Mechanics Engineering (ICAME 2014), July 28-29, Hong Kong, China, Journal “Advanced Development in Industry and Applied Mechanics”
 • Zviadauri V., Tumanshvili G., Nadiradze T.,Gogia G., Tsotskalashvili M. Elaboration of the Locomotive Spatial Vibrations Generalized Model and Dynamical Loads on the Drive. Proceedings “Transport Bridge Europe-Asia”, Tbilisi, Georgia, Technical University, 2014, pp. 68-75
 • ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, მ. ჭელიძე, გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე. „სივრცითი, არა მუშა რხევების გავლენა ფხვიერი ტვირთვის ვიბრაციულ მოძრაობაზე“. სტუ-სშრომები „გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა 2012წ. გვ. 71-78
 • В. Звиадаури, Г. Туманишвили, М. Челидзе, Т. Надирадзе. „Влияние колебаний каната на процесс его проскальзывания по шкиву.Сборник трудов X международной научно-технической конференции «Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов», г.Эйлат, Израиль, 2012, ст.19-22
 • Zviadauri, G. Tumanishvili, M. Chelidze, T. Nadiradze. A general dunamikal model of the lifter and problems of the cable sliding on a pulley. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), July, 2011, Paris, France, pp. 872-875
 • V.Zviadauri. About drawing up of the mathematical model of spatial movement of the three mass oscillatory system-analogue of the vibratory technological machine.// Intern. Sc. Journal “Problems of Mechanics”. # 1(26), 2007. P. 74-81.
 • V. Zviadauri, G. Tumanishvili, M. Chelidze, Tsotschalashvili. “Problems of wheel rail system vibrations”Tbilisi, “Problems of Mechanics” # 4 (41), 2010, pp. 84-89.
 • V. Zviadauri, M. Chelidze, G. Tumanishvili. “On the Spatial Dynamical Model of vibratory Displacement Materials on vertical Plane by means of vibration”.( “World Congress on Engineering”, 2010 , London, U.K., 30 June – 2 July, 2010, pp. 1567-1570)
 • M.Chelidze, V.Zviadauri, G.Tumanishvili. “Investigation of Compacting and Adhesion of Elastic Materials on a Vertical Plane by Means of vibration”. “World Congress on Engineering”, 2010, London, U.K., 30 June – 2 July, 2010, pp.1079-1082
 • Г. Туманишвили, В. Звиадаури, М.Челидзе, Л. Кавтарадзе. “Разработка крупно-габаритных сварных элементов вагонной тележки”. Висник Схидноукраинского национального университету им в Даля ”Науковый журнал”, №10 (152), частина 1, Украина, 2010. ст.190-195
 • Г. Туманишвили, М. Челидзе, В. Звиадаури. “Нагруженность и повреждаемость колес и рельсов при различных условиях эксплуатации”.Международньй Информационньй научно – техн. журнал “Вагоный парк” №7, 2010. ст. 23-25
 • M. Chelidze, V. Zviadauri, G. Tumanishvili. “Process of Compaction of Plastic Materials under Influence of Vibrations”. Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Seience”, 2010, vol. 11, WC ECS 2010, October 20-22, San- Francisco, USA, pp.1195-1198
 • В.Звиадаури. Возникновение пространственных паразитных колебаний и их влияние на рабочие процессы вибромашин. Сб. Трудов междунар. Конф. “Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов”. Г. Хургада, Египет. С. 57-60.
 • V.Zviadauri. Loading and Damageability of Wheels and Rails. Intern. Sc. Journal “Transport problems”, 2009, V. 4, Is. 4. P. 33-41
 • ვ. ზვიადაური. დინამიკური პროცესები სამთო სატრანსპორტო და ტექნოლოგიურსი სტემებში. გამ-ბასტუ, თბილისი, 2009. 172 გ.
 • V.Zviadauri. Influence of spatial resonant oscillations of the vibratory machine working organ on the technological load behavior. “JVE Journal of Vivbroengineering”. 2008; V. 10, Issue 4, P.487-492.
 • V.Zviadauri. About drawing up of the mathematical model of spatial movement of the three mass oscillatory system-analogue of the vibratory technological machine.// Intern. Sc. Journal “Problems of Mechanics”. # 1(26), 2007. P. 74-81.
 • გამოგონებები (პატენტები):

 • გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე, თ. ბუჩუკური, ვ. ზვიადაური, ი. თუმანიშვილი, ლიანდაგის ქვესადები, საქპატენტი, GE P 2014 6085 B
 • თ. ნადირაძე, ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, გ. გოგია, ტალღების ენერგიის გარდამქმნელი, საქპატენტი, GE P 2013 5795 B, 2013
 • ვ. ზვიადაური, თ. ნადირაძ, მ. ჭელიძე, გ. თუმანიშვილი, გ. გოგია, ვიბრაციული ტრანსპორტიორი, საქპატენტი, GE P 2013 5794 B, 2013.
 • მ. ჭელიძე, ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ვიბრატორი, საქპატენტი, , GE P 2012 5619 B, 2012.
 • სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

 • BPG-STEP-is proeqti, 2009. BPG#04/09: „მაღალი ხანგამძლეობის და ცვლადი ზომების წყვილთვალის დამუშავება“; ძირითადი შემსრულებელი
 • საქართვ. ეროვნ. სამეცნ. ფონდis საგრანტო პროექტი: 2009-2011 # GNSF/ST08/7-486: „ვიბრაციული სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური მანქანის კომპლექსური კვლევა და ახალი, მაღალმწარმოებლური კონსტრუქციების დამუშავება“. ხელმძღვანელი;
 • სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი SRNSF # FR 17 _ 292 (20.12 2017 – 20.12. 2020). „ვიბრაციული ტექნოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება და ახალი მაღალეფექტური მანქანების დაპროექტება“. ხელმძღვანელი
 • სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

 • M. Chelidze, V. Zviadauri. Generating of sub harmonical resonance oscillations and problems of their stability; Materials of International Symposium RA’08: “Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics”; September 8 – 12, 2008, Rīga – Jūrmala, Latvia. p.18-21
 • M. Chelidze, V. Zviadauri, A. Gogava. Use of vibrations for rise of quality of the wall plastering.Vibroengineering 2009, 8th International conference, September 16-18, 2009. Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania
 • Vbstances on dynamics. Zviadauri, M. chelidze, G. Tumanishvili.Influence of reologic characteristics of dry su of the vibratory machine working member.Vibroengineering 2009, 8th International conference, September 16-18, 2009. Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania
 • Туманишвили Г. И., Звиадаури В. С., Челидзе М. А., Цоцхалашвили М. Ш. Особенности расчёта тяговых зубчатых передач локомотивов.VI Международная научно-техническая конференция Повышение качества,надежности и долговечности технических систем и технологических процессов. 5 – 12 декабря 2009г. г. Хургада, (Египет)
 • Челидзе М. А., Туманишвили Г. И., Звиадаури В. С. Исследования процесса уплотнения и прилипания пластического материала (бетона) на вертикальной плоскости с помощью вибраций.VI Международная научно-техническая конференция Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов. 5 – 12 декабря 2009г. г. Хургада, (Египет)
 • Звиадаури В.С., Челидзе М.А., Туманишвили Г.И., Бицадзе С.Г. Влияние упругости днища рабочего органа вибротранспортера на поведение сыпучей технологической нагрузки.VI Международная научно-техническая конференция. Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов. 5 – 12 декабря 2009г. г. Хургада, (Египет)
 • Victor S. Zviadauri, Merab A. Chelidze, George I. Tumanishvili. On the spatial dynamical model of vibratory displacement - The 2010 International Conference of Mechanical Engineering; London, U.K., 30 June - 2 July, 2010
 • M. Chelidze, V. Zviadauri, George I. Tumanishvili. Investigation of Compacting and Adhesion of Plastic Materials on a Vertical Plane by means of vibration- The 2010 International Conference of Mechanical Engineering; London, U.K., 30 June - 2 July, 2010.
 • Merab A. Chelidze, Victor S. Zviadauri, George I. Tumanishvili. Process of Compaction of Plastic Materials under Influence of Vibrations. Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2010 Vol II WC ECS 2010, October 20-22, 2010, San Francisco, USA. pp1195-1198. http://www.iaeng.org/publication/WCECS2010/
 • Звиадаури Виктор, Гогиа Гурам, Баклишвили Гига. Математическая модель управления вибрационными технологическими процессами.Международная научная конференция Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление. ГТУ, 1 – 4 ноября 2010 г.
 • V. Zviadauri, G. TumaniSvili, M. Chelidze, T. Nadiradze. A General Dynamical model of the tifter and a problem of the cable sliding on a pulley.World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET). July, 2011, Paris, France.
 • Звиадаури В., Туманишвили Г., Челидзе М., Надирадзе Т. Влияние колебании каната на процесс его проскальзывания по шкиву.X Международная научно-техническая конференция: Повышение качества, надежности и долговечности технич. систем и технологических процессов. г. Эйлат, (Израиль) ; 20 – 27 ноября 2012г, p. 19-23
 • Tumanishvili G., Zviadauri V., Nadiradze T., Tedoshvili M. Working conditions and damageability of interacting elements of rails and wheels; Materials of the XI International conference “The improvement of the quality and long usage of technical systems and technological processes” November 12-20, 2013, Eilat, Israel. P. 5-8.
 • V. Zviadauri, T. Nadiradze, M. Chelidze , G. Tumanishvili. Factor of the Finite Rigidity of the Working Member in the Dynamics of the Vibratory Machine.Selected, peer reviewed papers from the 3rd International Conference on advances in Mechanics Engineering (ICAME 2014), July 28-29, Hong Kong, China. Journal “Advanced Development in Industry and Applied Mechanics”; Edited by Bale V.Reddy, Shishir Kumar Sahu A. Kandasamy and Manuel de La Sen
 • V. Zviadauri, G. Tumanishvili, T. Nadiradze, G. Gogia, M. Tsotskhalashvili. Elaboration of the locomotive spatial vibrations generalized model and dynamical loads on the drive tooth gearing. Materials of Internat. Conference “Transport bridge Europe-Asia”, 2014, Tbilisi, p. 68-75.
 • G. Tumanishvili, M. Tedoshvili, V. Zviadauri, T. Nadiradze, G. Tumanishvili. Research into influence of tribotechnical phenomena of the wheel and rail auto-oscillations and their simulation on the twin disc machine.Materials of International Conference “Transport bridge Europe-Asia”, 2014, Tbilisi, p. 103--109.
 • Г. Гогиа, В. Звиадаури, Ю. Надирадзе, С. Абесадзе. Роль подвесных канатных дорог в деле освоения транспортного моста Европа – Азия на примере грузии.Materials of Conference “Transport bridge Europe-Asia”, 2014, Tbilisi, p. 103--109. С. 264-266.
 • Victor Zviadauri, George Tumanishvili, Tengiz Nadiradze. The problem of production of the locomotive wheel and rail dynamical loads in the curved sections of the track.Second Conference “Transport Bridge Europe - Asia”, Tbilisi, 2016, 11-14 October
 • В. Звиадаури, Г. Гогиа, Н Арудашвили. Управление траекторией вибрации электромагнитного вибропитателя и увеличение эффективности технологического процесса сыпучих материалов.Тезисы доклада международной научно-технической интернет-конференции «Инновационное развитие горнодобывающей отрасли», Кривой – Рог, 2016 г.
 • M. Chelidze, V. Zvaiadauri, M. Tedoshvili. Influence of impendence Tube Length on a Reverberation Sound Decay Frequency. Proceedings of the X International Conference Transport Problems 2018, Junу. Silesian University of Technology Publication, Faculty of Transport, p. 132-140.
 • V. Zviadauri, M. Tsotskhalashvili, G. Tumanishvili. Influence of elasticity of the Vibro-transporter working member bottom on the vibratory displacement of the friable material.Transphered to (IASTM- International Academy of Science, Technology, Engineering and Management ) 440th ICMAE 2018 provides a leading forum for the presentation of new advances and research results in the fields of Mechanical and Aerospace Engineering
 • Zviadauri V., Zviadauri S., Abshilava A., Gogia G. Formation of non-working vibrations in the vibratory transportation and technological machines and their influence on the material transportation process. IV international conference “Transport bridge Europa – Asia”. Tbilisi, 2018, p. 103 – 111.
 • V. Zviadauri, T. Nadiradze, G.G.Tumanishvili, A. Zviadauri. Influence of elasticity of the vibro-conveyer working member bottom on the vibratory displacement of the friable material. . Proceedings of 134 IASTEMinternat. Conf. , Venice, Italy 21-22 August 2018. P. 13-17
 • Tumanishvili G., Natriashvili T., Zviadauri V., Tumanishvili G. G. Prediction of the tribological and dynamical phenomena of interacting surfaces on the base of destruction degree of the third body. ICCE-27, July 14-20, 2019 in Granada, Spain,p. 2-3
 • Chelidze M., Zviadauri V., Tedoshvili ., Volkovas V., Khvadagiani A. Determination of the useful work of the vibration exciter with the help of oscillogramsof free damping. V ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“. ქუთაისი, საქართველო, 15-17. 10. 2019, გვ. 153 – 161, ISBN 978.9941-484-82-7
 • V. Zviadauri, G.G. Tumanishvili, M. M. Tsotskhalashvili, S. Zviadauri, T. Nadiradze. Some facrors influencing the precision of technologic processes in the vibratory machines. Proceedings of The IIER International Conference “Recent innovations in Engineering and Technology”, Vienna, October 25th – 26th, 2019, p. 1-4, ISBN 978.93-87405-18-9