My Liquid Website My Liquid Website

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
მანქანათა დინამიკის განყოფილება

My Liquid Website

მერაბ თედოშვილი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მობ.:(+995)595621984
ელ-ფოსტა: m_tedoshvili@yahoo.com;

დაბადების თარიღი: 21.11.1945 წ.
განათლება: 11964-1970 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ავტომატიკა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი
1976-1985 - მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი, ტ.მ.კ.-ის ხარისხის მაძიებელი
სამეც./აკად.ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოქტორი (1985)
თანამდებობა: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
შრომითი საქმიანობა: 1976 წლიდან სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
1970-76წ.წ. - მცირე სიმძლავრის ელექტრომანქანების ტექნოლოგიის საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, (“ვნიიტმე”),ინჟინერი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომლი,უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

სამეცნიერო ინტერესები:

 • არაწრფივი რხევები და დინამიკის საკითხები ელექტროვიბრაციულ მანქანებში;
 • მოდიფიკატორების საშუალებით მოხახუნე ზედაპირების ტრიბოტექნიკური პარამეტრების მართვა;
 • ბგერის ტალღები იმპედანსურ მილში.
 • შერჩეული პუბლიკაციები:

  70-ზე მეტი პუბლიკაციისავტორი, მათ შორის:
 • Chelidze M., Zviadauri V., Tedoshvili ., Volkovas V., Khvadagiani A. Determination of the useful work of the vibration exciter with the help of oscillogramsof free damping. V ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“. ქუთაისი, საქართველო, 15-17. 10. 2019, გვ. 153 – 161, ISBN 978.9941-484-82-7
 • M. Chelidze, V. Zvaiadauri, M. Tedoshvili. Influence of impendence Tube Length on a ReverberationSoundDecay Frequency.Proceedings of the X International Conference Transport Problems 2018, Junу. Silesian University of Technology Publication, Faculty of Transport, p. 132-140.
 • მ.ჭელიძე, მ. თედოშვილი, დ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი, Analysis of sound decay process in enclosed space.Air transport, Aviation University of Georgia, #1(12), 2017,Tbilisi,pp.112-120;
 • მ.ჭელიძე, მ. თედოშვილი, დ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი, The process of sound amplitudes decay in the impedance tube and determination of sound absorption coefficient in materials. Problems of mechanics. Special issue International conference, N2(67),2017,Tbilisi, pp.19-26;
 • გ. თუმანიშვილი, მ. თედოშვილი, გ.გ. თუმანიშვილი, მ. ხუხაშვილი, „Improvement of tribotechnical properties of the friction brakes interacting surfaces by nanotechnologicalmodification. International conference Europe Asia Transport bridge, Tbilisi,11-14 October 2016.
 • გ. თუმანიშვილი, ო. გელაშვილი, ო. ბიჭიაშვილი, მ. თედოშვილი, „Improvement of Working Conditions of Interacting Surfaces of Brakes“, VIII International Sci. Conference “Transport Problems”, Katowice, Poland, 2015;
 • მ. თედოშვილი, მ. ჭელიძე, ჰ. წულაია, „Experimental investigation of dynamics characteristic of mobile machine of special purpose,Tbilisi, International scientific Journal “Problems of Mechanics” #2(55),2014, Tbilisi,pp. 78-82;
 • მ. თედოშვილი, გ. თუმანიშვილი, „ Working conditions and damage ability of interacting elements of rails and wheels“. Proceedings of XI International conference on the improvement of the quality, reliability and longer usage of technical system and technological processes. Eilat, Israel, 2013, pp.5-8;
 • ჰ. წულაია. მ. თედოშვილი, მ. ჭელიძე, Dynamic of the work resonance vibration device at the compaction and leveling of concrete floor, Tbilisi, Inter. scientific journal “Problems of Mechanics”, #3(44), 2011,Tbilisi,pp. 44-47;
 • ჰ. წულაია. მ. თედოშვილი, მ. ჭელიძე, Three mass electromagnetic vibration machine dynamic research. Tbilisi, International scientific journal, „Problems of Mechanics“, # 2 (39), Tbilisi, 2010, pp. 34-42;
 • მ. თედოშვილი, ჰ. წულაია, მ. ჭელიძე, About dependencies damping from electric features of the vibratory machine. Tbilisi,Problems of mecha¬nics. International scientific Journal, N3(36), 2009, Tbilisi, 5p.;
 • მ. თედოშვილი, მ. ჭელიძე, ჰ. წულაია, Vibroisolation of mechanical oscillation systems. Problems of mecha¬nics. International scientific Journal, N1(26),2007,Tbilisi, 4p.;
 • მ. ხვინგია, მ. თედოშვილი, ვ. სვანიძე, მ. ჭელიძე, Низкочастотные электровибрацион¬ные машины (монография), Машиност¬ро¬ение, Л., 1989, 96с.;
 • მ. ხვინგია, მ. თედოშვილი, Электромагнитные субгар¬мо¬нические возбудители колебаний (монография),Мецниереба,Тбилиси,1987, 134с.;
 • მ. თედოშვილი, მ. ხვინგია, Возбуждение низкочастотных субгармонических колебаний с помощью электромагнитных вибраторов. Машиноведение А.Н.¬СССР, М. 1985, 4с.
 • გამოგონებები (პატენტები):

 • ვიბრატორი, GE P 2012 5619 B, 2010, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი",
 • ელექტრომაგნიტური ვიბრატორი,SU 1782673 A1, B 06 B 1/04, 1992, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო საპატენტო უწყება
 • სუბჰარმონიული რხევების ელექტრომექანიკური აღმგზნები, SU 1106551 A, B 06 B 1/04, 1982, საბჭოთა კავშირის გამოგონებების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი
 • სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

 • SRNSF, #489 - „ახალი კონსტრუქციის ვიბრაციული მანქანების გამოყენება ტექნოლოგიური პროცესების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით”.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2009-2010, მენეჯერი
 • SRNSF, #490 - “კედლის შემლესი პნევმო-ვიბრაციული მოწყობილობა”, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2009-2010,ძირითადი შემსრულებელი.
 • სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

 • Working conditions and damage ability of interacting elements of rails and wheels. Proceedings of XI International conference on the improvement of the quality, reliability and longer usage of technical system and technological processes. Eilat, Israel, 2013;

 • The modern method of learning technical subjects with using computer. Problems of mechanics. Special issue, International conference Mechanics 2014, Tbilisi, N2(55);

 • Improvement of Working Conditions of Interacting Surfaces of Brakes“, VIII International Sci. Conference “Transport Problems”, Katowice, Poland, 2015;

 • Improvement of tribotechnical properties of the friction brakes interacting surfaces by nanotechnological modification. International conference Europe Asia transport bridge, Tbilisi, 2016.