My Liquid Website My Liquid Website

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
მანქანათმსენებლობის განყოფილება


My Liquid Website

ბიჭიკო მაზანიშვილი,

მთავარი მეცნიერი თანანმშრომელი
ტელ.:555 650102, Email b.mazanishvili@gmail.com

დაბადების თარიღი: 08.01.1953 წ.
განათლება: 1969-1974 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, თვითმფრინავთმშენებლობის სპეციალობა
სამეცნ./ აკადემიური ხარისხი: საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, (2009 წ)
თანამდებობა: მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
შრომითი საქმიანობა: 2008 წ-დან დღემდე სსიპ რაფიელ დავალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის ინჟინერი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

სამეცნიერო ინტერესები:

 • როტორული ძრავები
 • სენსორები, გაზომვები
 • კომპიუტერული მართვა
 • ახალი თბოსაიზოლაციო მასალები
 • აკუმლატორები.
 • შერჩეული პუბლიკაციები:

  16 სამეცნიერო სტატია, მათ შორის:
 • დ. გვენცაძე, ბ. მაზანიშვილი, ლ. რობაქიძე,Development of the technology of High Temperature Sandvich Type InerILIhermalOsolacionMateryals,“Problems of Mechanic” №4(77), 2019,გვ. ISSN 1512-0740;
 • დ. გვენცაძე, ბ. მაზანიშვილი, ლ. რობაქიძე, „Technology for preparation of eco-friendly highTemperature heat-insulating materials on the basis of liquid glass and swollen Perlite“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ. 42, # 3, 2016, თბილისი, გვ. 365-367;
 • პ. დოლიძე, რ. კენკიშვილი, ზ. მაისურაძე, ბ. მაზანიშვილი, გ. ბურდული, ‘სამხედრო დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებების საგამოცდო პოლიგონის გამავლობაზე გამოსაცდელი უბნების საპროექტო სქემები“, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, #1(718), 2015, გვ. 97-104;
 • ბ.მაზანიშვილი, ა.ხვადაგიანი, დ.რობაქიძე, ნ.იაკობიძე, „ავტოკლავების, გაზოსტატების და ჰიდროსტატების გამოყენების პერსპექტივები ტექნოლოგიურ პროცესებში“,ნ. ვალიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, ქუთაისი, 2012, გვ. 392-395;
 • დ.გვენცაძე, ბ.მაზანიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ბეროშვილი, ლ.გვენცაძე, „პოლიტეტრაფთორეთილენის ბაზაზე და მზადებული თანამედროვე თვითშემზეთი მასალები“, ნ. ვალიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, ქუთაისი, 2012, გვ. 293-297;
 • დ. გვენცაძე, ბ. მაზანიშვილი, თ. მაჩალაძე, გ. ჯაფარიძე, “ლითონური ფხვნილებით შევსებული პოლიტეტრაფთორეთილენის კომპოზიტების სტრუქტურული კვლევა“, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომათა კრებული, „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, 19-20 მაისი, ქუთაისი, 2011, გვ. 300-302;
 • ა. მაისურაძე, ბმაზანიშვილი, კ. ბროლაძე, ო. ქართველიშვილი,“ზემსუბუქსაფრენ აპარატებზე რ.დ.ძ. გამოყენების პერსპექტივები“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, “მოამბე”, 2008,
 • Б.Р. Мазанишвили, Основы создания системы непосредственного выноса информации из врашающихся камер моторных силовых установок.Тезисы всесоюзной конференции по теории и расчету мобильных машин и двигателей внутреннего сгорания, Тбилиси 1985;
 • Б.Р. Мазанишвили, Кинематический анализ работы сигналовыводящего узла системы выноса информации из камер сгорания РПД,Тезисы докладов Тбилисской научно-технической конференции молодых ученых и специалистов ,,Анализ и синтез рабочих процессов и конструкции машин”. Тбилиси, изд. ,,Мецниереба” Январь 1984;
 • С.А. Джаноян, А.И. Маисурадзе, Б.Р. Мазанишвили, „Система выноса информации для изучения работы роторно-поршневого двигателя“. Доклады всесоюзной научно-технической конференции. ,,Высокий наддув поршевых двигателей и роторные двигатели” Тбилиси, ноябрь 1981.
 • გამოგონებები (პატენტები):

  14 საავტორო მოწმობა, 3 დიპლომი სამრეწველო ნიმუშზე, 84 რაციონალიზატორული წინადადება

 • Малогабапитный рычажной токосъемник საავტორო მოწმობა №892548, 1981, (თანაავტორები: ა. მაისურაძე, დ. გვენცაძე)
 • Испитательный стенд, საავტორო მოწმობა №905691, 1981 (თანაავტორები: ა. მაისურაძე, ი. ისსინსკი)
 • Испытательный стенд для РПД, საავტორო მოწმობა №898278, 1981, (თანაავტორები: ს.ჯანოიანი, ა.მაისურაძე, გ. ხაბიბულინი)
 • РПД внутренного сгорания, საავტორო მოწმობა №1192459, 1984, (თანაავტორები: ს.ჯანოიანი, ა.მაისურაძე)
 • სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

 • აფეთქების ტალღის ჩამხშობი წყლის დოზირებული შეფრქვევის სისტემის დაპროექტება და დამზადება, 2017წ
 • NATO-ს პროექტის კონტრაქტორი: „Science forPease Programme Project EAP SFPP 984595“ „აფეთქების კამერის და მილის პროექტირება, დამზადება, მასში მიმდინარე პროცესების კომპიუტერული მართვისა და პარამეტრთა გაზომვის სისტემა“ 2016წ
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრანტები:
 • “თვითაღდგენადი პოლიმერული მასალების კვლევისთვის 800 ვტ. სიმძლავრის ინდუქციური გაცხელების ღუმელის დაპროექტება და დამზადება“ - დანადგარის დაპროექტება და დამზადება 2017წ.
 • „ალუმინირების მბრუნავი ელექტროლიზიორი“. ტექნიკური პროექტის შემქმნელი
 • „წყლის გაუვნებელყოფის კომბინირებული სისტემა TiO 2 ფოტოკატალიზური ნანოკომპოზიტების გამოყენებით“ , ფოტოკატალიზური კომბინირებული დანადგარის პროექტის ავტორი 2016წ.
 • “ჰიპერთერმიის ექსპერიმენტული შემთბობი დანადგარი“-პროექტის მთავარი შემსრულებელი 2016წ.