My Liquid Website My Liquid Website

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
თბოენერგეტიკული განადგარების განყოფილება


My Liquid Website

დავით ნიჟარაძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მობ.:577 392471
ელ. ფოსტა: danizh1961@gmail.com


დაბადების თარიღი: 16.02.1961 წ
განათლება: 1977-1982 წწ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კვალიფიკაცია ფიზიკოსი, სპეციალობა ბიოფიზიკა
სამეცნ./ აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოქტორი (1989 წ)
თანამდებობა: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
შრომითი საქმიანობა: 2000 წლიდან დღემდე სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;
1983-2000 წწ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი, უფროსი ლაბორანტი, მეცნიერი თანამშრომელი, ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორიის უფროსის მოადგილე, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, წამყვანი მეცნიერი, ბიოაქტიურ ნაერთთა ლაბორატორიის უფროსის მოადგილე

სამეცნიერო ინტერესები:

 • ახალი იაფი თბო- და ბგერასაიზოლაციო მასალების შექმნა ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე

 • შერჩეული პუბლიკაციები:

  20-მდე სამეცნიერო ნაშრომისა და ერთი გამოგონების ავტორი, მათ შორის:
 • თ. ნატრიაშვილი, მ. ჭელიძე, დ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი, A New Method for Determining an Acoustical Characteristic of Building Materials, Quality and Reliability of Technical Systems:Theory and Practice August 2018, Volume 2, pp. 293-308;
 • მ. ჭელიძე, მ. თედოშვილი, ჯ. ჯავახიშვილი, დ. ნიჟარაძე, „The Process of Sound Amplitudes Decay in the Impedance tube and Determination of Sound Absorption Coefficient in materials“, International Scientific Journal, Problems of Mechanics, #2(67), 2017, pp. 29-39;
 • მ. ჭელიძე, დ.ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი, მ. თედოშვილი, Analysis of Sound Decay Process in an Enclosed Space, International Scientific Journal Air Transport. #1(12), 2017, pp. 112-120;
 • მ. ჭელიძე, ჯ. ჯავახიშვილი, დ. ნიჟარაძე, მ. თედოშვილი, Investigation of sound absorption coefficient by energetic method, Proceedings of 7th International Conference on Science and Education, Rome (Italy), 2017, pp. 3-9;
 • მ. ჭელიძე, ჯ. ჯავახიშვილი, დ. ნიჟარაძე, მ. თედოშვილი, Graphical determining sound absorption coefficient by means of amplitude decay, Proceedings of VII international Conference on science and Education. Conference works collections, 27 April – 4 May, 2017;
 • დ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი, Modern energy saving materials in Georgian construction industry. Foreign Experts Exchange and Cooperation Conference. 26 – 28 September, 2016, Liaocheng (China);
 • მ. ჭელიძე, დ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი, მ. თედოშვილი, Investigation of Sound Absorption Coefficient by Energetic Method. Modern Achievements of Science and Education ХI International Conference, 29 September –6 October, 2016, Jerusalem (Israel).
 • რ. კენკიშვილი, პ. დოლიძე, დ. ნიჟარაძე, ზ. მაისურაძე, თვლიანი მობილური მანქანის გამავლობის გაუმჯობესების საშუალება, “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ #3 სერია 28, თბილისი, 2013, გვ. 45-54;
 • ჯ. ჯავახიშვილი , ლ. შამანაური, დ. ნიჟარაძე, ფ.მშვილდაძე, Вопросы разработки технологии получения модифицированных энергосберегающих строительных материалов, X საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენციის შრ. კრებული „ტექნოლოგიური პროცესებისა და ტექნიკური სისტემების საიმედოობისა და ხანგამძლეობის, ხარისხის ამაღლება“, ქ. ეილატი, ისრაელი, 20-27 ნოემბერი, 2012, გვ . 69-71;
 • ჯ. ჯავახიშვილი, ლ.შამანაური, დ.ნიჟარაძე, მ.ხვადაგიანი, კარბამიდული ქაფ-პოლიმერის მიღებისა და საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესების გზები, ნ. ვალიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, ქუთაისი, 2012, გვ. 392-395;
 • გ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი, Технология производства пенобетона на основе местного сирья Грузии, V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე მიღწევები მეცნიერებასა და განათლებაში“ მასალები, ქ. ნეთანია, ისრაელი, 2011, გვ. 89-91;
 • დ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ქაფბეტონის დასამზადებელი დანადგარების კონსტრუქციული თავისებურებების მიმოხილვა, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი, #1-3, 2010, გვ. 62-65;
 • დ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი, ქაფბეტონი - ენერგოდამზოგი მასალა ქართულ სამშენებლო ინდუსტრიაში, ენერგია, თბილისი, #1, 2010, გვ.....
 • ე. კვესიტაძე, დ. ნიჟარაძე, თ. ბუაჩიძე, გ. კვესიტაძე, Thermostability and Physical-Chemical Properties of Endo- and Exoglucanases of Thermophilic Microscopis Fungi, „Biochemistry“, Moscow, v.62, #2, 1997, pp 176-183.
 • გამოგონებები (პატენტები):

 • მინერალური სასმელი წყლის დამზადების ხერხი, საპატყენტო სიგელი #255 სასარგებლო მოდელზე, საქართველოს რესპუბლიკა, საპატენტო უწყება „საქპატენტი“
 • სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

 • აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF Global), შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი(რესფ), საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (სსგფ);
 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სამეწარმეო პროგრამა (STEP);
 • ბიზნეს-პარტნიორობის გრანტების კონკურსი (BPG-2011
 • სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა

 • ბგერის აბსორბირების და შთანთქმის კოეფიციენტების განსაზღვრა მასალებში.X საერთაშორისო კონფერენცია მეცნიერება და განათება. ნორვეგია ქ. ოსლო, 2018წ.
 • Investigation of Sound Absorption coefficient by Energetic Method. Proceedings of VII International Conference on Science and Education. April 27-May 4, Rome (Italy) pp 3-9. (2017)
 • Investigation of Sound Absorption. Modern achivements of Science and Education VIII International Conference September 29 –October 06, Jerusalem (Israel) pp. 66-71. (2016)
 • უცხოელ ექსპერტთა გაცვლითი და თანამსრომლობის კონფერენცია . ჩინეთი ქ. ლაოჩენგი. 2016 წ.
 • XI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "ტექნიკური სისტემების და ტექნოლოგიური პროცსების ხარისხის, საიმედოებისა და გამზლეობის გაუმჯობესება. ისრაელი, ქ. ეილატი, 2013წ.
 • საერტაშორისო კონფერენცია -მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები. საქარტველო ქ. ქუთაისი 2012წ.
 • საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. საქართველო, ქ. ქუთაისი 2012წ.
 • Особенности технологических процессов покрытия поверхности стен с помощью вибрации, V Международная научная конференция «Современные достижения в науке и образовании», (Сборник докладов), г. Нетания, Израиль, 2011, стр. 38-40.