My Liquid Website My Liquid Website

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის დირექტორიMy Liquid Website

თამაზ ნატრიაშვილი

აკადემიკოსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ტელ:(+995 32) 232 56 39, მობ:577 39 20 80
ელ-ფოსტა: t natriashvili@yahoo.com

დაბადების თარიღი: 09.05. 1950 წ.
განათლება: 1967-1972 წწ. საქართველოს ტექნიკური ინსტიტუტი სპეციალობა: „შიგაწვის ძრავები“, კვალიფიკაცია ინჟინერ-მექანიკოსი
სამეც./აკად.ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი (2003), აკადემიკოსი (2018)
წოდება: პროფესორი, აკადემიკოსი
თანამდებობა: ინსტიტუტის დირექტორი
შრომითი საქმიანობა:
 • 2006 წლიდან დღემდე სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დირექტორი
 • 1995-2006 წწ ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო ნაწილში
 • 1991-1995წწ ამავე ინსტიტუტის თბოენერგეტიკული განყოფილების უფროსი
 • 1984-1990წწ ამავე ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 • 1974-1984წწ ამავე ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 • 1972-1974წწ ამავე ინსტიტუტის უფროსი ტექნიკოსი
 • სამეცნიერო ინტერესები:

 • საავტომობილო ძრავების სიმძლავრის, ეკონომიური და ეკოლოგიური მაჩვენებლების კვლევა და გაუმჯობესება
 • საავტომობილო ძრავებზე ალტერნატიული საწვავების გამოყენება
 • ახალი ტექნოლოგიური მანქანების დამუშავება
 • სამანქანო სისტემების დინამიკური პროცესების კვლევა
 • მყარი სხეულების დარტყმითი პროცესები
 • რობოტიზებული სისტემები
 • ენერგიის არატრადიციული წყარები
 • შერჩეული პუბლიკაციები:

  (160 სამეცნიერო ნაშრომზე მეტი, მათ შორის 7 მონოგრაფია, 2 სახელმძღვანელო, 11 გამოგონება)

  მონოგრაფიები:

 • T. Natriashvili, S. Mebonia, The Calculation of the Impact Integration Forces in theRolling Mills, Germany, LAP- LAMBERT Academic Publishing, 2019, 91p;
 • თ.ნატრიაშვილი, ს.მებონია. Методы расчета ударных нагрузок в тяжоло-нагруженных машинах, თბილისი, 2018, სტამბა „დამანი“ 256 გვ.,ISBN 78-9941-27-702-3; (მონოგრაფია)
 • G. Tumanishvili, T. Natriashvili, T. Nadiradze, Perfection of Technical Characteristics of the Railway Transport System Europe-Caucasus-Asia (TRACECA), „Springer“, 2018, pp. 303-368, ISBN 978-3-319-78294-2; (chap. of monogr).
 • ვ. კლდიაშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, Расчеты асинхронных двигателей при перемотке, გამცემლობა „დამანი“, თბილისი, 2016, 216 გვ.
 • R. Kavtaradze, T. Natriashvili, A. Zelentsov, Ignition Delay and Emission of the Noxious Substances in Double-Fuel Engines Working on the natural Gas and Syngases//Chapter 15 (p. 109-120) in the Book: Innovative Methods for Improvement of Technical, Economic and Ecological Efficiency of Motor Cars (ISBN:978-1-63463-671-1). NOVA-Publishers. New-York. 2015. 138 p.
 • რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, სამანქანო სისტემების ოპტიმიზაცია, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 2011, 373გვ
 • რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, მყარი სხეულების დარტყმითი ურთიერთქმედების პარამეტრების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდები, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2010, 230გვ
 • სტატიები:

  1. G.Z. Sakhvadze, R, Kavtaradze, T. Natriashvili, G.G.Sakhvadze,Thermal Relaxation Features of Residual Stresses Arising upon Laser-Shock Wave Treatment of Heat-Resistant Materials Journal of Machinery Manufacture and Reliability, Vol. 48, №5, 2019, pp.458-465. DOI:10.3103/S10526188195011X. SCOPUS.
  2. რ. ქავთარაძე, თ. ნატრიაშვილი, გ.ჟ. სახვაძე, ვან უიჩინი, ლიუ სიახაო, Влиание формы камеры сгорания и конструкции форсунки на оброзование оксидов азота в водородном дизеле “Проблемы мaшиностроения и надежности машин”, № 7, 2019, ст. 105-112, DOI: 10.1134/S0235711919070071
  3. R. Kavtaradze, T. Natrishvili, M. Glonti, Wang Yichun, G.Z. Sakhvadze, Local Heat Transfer in the Combustion Chamberof a Hydrogen Diesel, “Russian Engineerring Research”. Vol. 39, №10, 2019, pp. 831-836, DOI:10.3130/S1968798X19100137.SCOPUS;
  4. Г.Ж. Сахвадзе, Р. Кавтарадзе, Т. Натриашили, Г.Г.Сахвадзе, Особенности терморелаксации остаточных напряжении возникающих при лазерно-ударно-волновой обработке жаропрочных материалов, РАН, “Проблемы машиностроения и надежности машин”, Т. 48, №5, 2019, ст. 89-97. DOI:10.1134 /S023711919050110.
  5. T. Natriashvili, S.Mebonia, Method of Calculation the Dynamic Loads from the Aftereffects of Shock Capture of Metal by Rolls of Blooming Mill, “ Mechanics of Mechanisms and Materials”, #1, Minsk, Republic Belarus, 2019, pp. 43-50;
  6. გ. ზ. სახვაძე, რ. ქავთარაძე, თ. ნატრიაშვილი, გ.გ. სახვაძე, Thermal Relaxation of Residual Stresses Arising upon Laser-Shack Wave Treatment of Heat –Resistant Materials, Journal of Machinery Manufacture and Reliability, Vol. 48, №5, 2019, pp. 458-465, DOI:10.3103S10526188195011X, SCOPUS
  7. J.Aneli, T.Natriashvili, L.Shamanauri. Radio waves absorbing polymer composites with conducting and magnetic particles Moambe, 2019, #4, pp.37-41;
  8. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, ა.შერმაზანაშვილი, Determination of Rational Parametrs of the Dynamic System of Radial Forging Machine “Problems of Mechanic” №2(75), 2019, გვ.53–59, ISSN 1512-0740;
  9. ს. მებონია, რ. ქავთარაძე, თ. ნატრიაშვილი, ა. შერმაზანაშვილი, Analysis of kinematic schemes of radial-forging machines and the shoice of rational scheme “Problems of Mechanic” №3(76), 2019, გვ. 31-38, ISSN 1512-0740;
  10. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, შ. ოგბაიძე, საიარაღო ლულების შიგა ზედაპირის ფორმირება რადიალური ჭედვით, დავით აღმაშენებლის სახ. საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის თავდაცვისა და უსაფრთხოების პუბლიკაციები, სამეცნიერო ჟურნალ NDADSP-ს შრომები, I ნაწილი, 2019, გვ.136-152, ISSN 1512-0708;
  11. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, გ. სახვაძე, Method of Calculation of Impact Compensators in the Transmission of the Rolling Mills, “Problems of Mechanic” №1(74), 2019,გვ.29-36, ISSN 1512-0740;
  12. გ. თუმანიშვილი, თ.ნატრიაშვილი, თ. ნადირაძე. Perfection of Technical Characteristics of the Railway Transport System Europe-Caucasus-Asia (TRACECA), გამომცემლობა „Springer“, 2018, 303-368, ISBN 978-3-319-78294-2; (თავი მონოგრაფიაში).
  13. გ. თუმანიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, თ. ნადირაძე, გ.გ. თუმანიშვილი, Estimation of Parameters ofthe Rail Corrugation, Internat.”Jour. of Advancement in Engineering Technology, Managemet and Applied Scince”, (IJAETMAS), ინდოეთი, 2017, 94-102გვ.
  14. თ. ნატრიაშვილი, ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, The Features of Modeling of the Friable Material movement Along the Spatially Vibrating Surface of the Vibratory Machine Working Member, Mechanics of Mechines, Mechanisms and Materials, მინსკი, ბელორუსი, 2017 გვ.
  15. ვ. კლდიაშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, ა. შერმაზანაშვილი, Analysis of the Parameters of the Restoration Furnaces for Equal Power on the Shelf – Baking and Graphitized Electrodes, “Journal of Energy and Power Engineering“, ტომი.10,ნოემბერი- დეკემბერი, ნიუ-იორკი, აშშ, 2016, 786-791გვ.
  16. გ. თუმანიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, გ. გოლეთიანი, ვ. ზვიადაური, თ. ნადირაძე, Improvement of wor-king conditions of the freight locomotive running gear, “Transport Problems” ტომი 11, მე-3 გამოშ., გლივიცე, პოლონეთი, 2016, 103-109გვ.
  17. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, Determination of the Forces of shook interaction in the system “billows of rolls-bed” of Rolling Mill, “Problems of Mechanics” №3 (64), თბილისი, 2016, 41-47გვ.
  18. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, მ. ბენ-ხაიმი, Determination of the dynamic stresses and deformations of the rolls at the metal capture,“Problems of Mechanics“, №1(62), თბილისი, 2016, 59-64
  19. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, რ. ქავთარაძე, “Research into radiative-convective heat transfer in the cylinder of the disel engine“, European Journal of Scientific Research, №1(11), v.III, პარიზი, საფრანგეთი,2015, 708-715გვ.
  20. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, “Determination of the Deformation Rate at the Rolling of Tubes”, International Review of Education and Science, №1(8), v.2, ოტავა, 2015, 514-521გვ.
  21. რ. ქავთარაძე, თ. ნატრიაშვილი, ა. ზელენცოვი, Ignition Delay and Emission the Noxious Substances in Double-Fuel Engines Working on Natural Gas and Syngases. Innovative Methods for Improvement of Technical, Economic and Ecological Efficiency of Motor Cars. Nova Publishers, ნიუ-ორკი, აშშ, 2014, 106-120გვ.
  22. ჯ. ანელი, მ. ბენ ხაიმი, თ. ნატრიაშვილი, ე. ლაუბოვიჩი, “ Structuring and Electric Conductivity of Polymer Compositespyrolysed at High Temperatures”, International Journal of Latest Research Science and Technology ISSN (online):2278-5299, Vol 3, Issne 3, May-June, Page 29-34, 2014, http://www. mnkjournals.com/ ijlrst.htm.
  23. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, მ. ღლონტი, მ. მიქაუტაძე, “The new scheme of the pipe-rolling unit for receiving seamless hot-rolled pipes”,” Problems of Mechanics”, № 2(55), თბილისი, 2014, 99-105გვ.
  24. თ. ნატრიაშვილი, რ. ქავთარაძე, ზ. ქავთარაძე, ა. ზელენცოვი, დ. ონიშენკო, “Modeling radiative–convective heat transfer in the diesel engine”. ” Problems of Mechanics”, №2 (51), თბილისი, 2013, 5-13გვ.
  25. ჯ. ანელი, თ. ნატრიაშვილი, მ. ბენ ხაიმი, გ. ბასილაია, Electric conductivity of polymer composites at relaxation and phase transitions. “The seventh international conference on material technologies and modeling”, Ariel university center of Samaria, ისრაელი, 2012, 33-40გვ.
  26. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, მ. მიქაუტაძე, დ. დემეტრაძე, “Definitions of impact interaction parameters at grip of metal by mill rollers”, ” Problems of Mechanics”, № 3(48), თბილისი, 2012, 54-59გვ.
  27. ლ. ლომსაძე, თ. ნატრიაშვილი, ზ. ლომსაძე, ს. მებონია, Obtaining of the profiles with the exact pitch by means of the combined processes of rolling and drawing. ” Problems of Mechanics”, № 2(43), თბილისი, 2011, 36-41გვ.
  28. თ. ნატრიაშვილი. მ.ღლონტი, რ. ქავთარაძე, ზ. ქავთარაძე, ა. ზელენცოვი, Solutions of some Problems of improvement of Ekological Characteristics of the Diesel Engine converted in the Gas Engine. ”Problems of Mechanics”, № 1(38), თბილისი, 2010, 13-28გვ.
  29. თ. ნატრიაშვილი, დ. იოსებიძე, ო. გელაშვილი, Elaboration of the model of logistical system-“Ecological safety of automobiles-diesel oil properties”.”Problems of Mechanics”, თბილისი, № 4(37), 2009, 32-42გვ.
  30. რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, On the method of dynamical loads restriction and quality raising of the metal produce of high speed rolling mills. HUTNIK 1, ზაკოპანე, 2008, 9-11გვ.
  31. ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, Influence of spatial resonant oscillations of the vibratory machine working organ on the technological load behavior. Institute of Mechanics RTU Rare attractors and rare phenomena in nonlinear dynamics, Riga, RTU, 2008, p. 127-130
  32. თ. ნატრიაშვილი, ბ. კორძაძე, რ. დემატრაშვილი, Maintenance of principle indices of the turbo-supercharged diesel operation under high altitude conditions. ” Problems of Mechanics”, თბილისი,, № 4(33), 2008, 29-34გვ;
  33. რ. ადამია, ა. მილნიკოვი, თ. ნატრიაშვილი, The oscillation beatings in machines and their preventing methods, ” Problems of Mechanics” № 4(25), თბილისი, 2006, გვ.9-16;
  34. გ. ბადრიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, Complex System of Monitoring. Georgian Engineering News, #3, Publ. GFID, თბილისი, 2004, 150-153გვ;
  35. თ. ნატრიაშვილი, რ. კენკიშვილი, Measuring System to Improve Ecological Indexes of Internal Combustion Engines. Georgian Engineering News #3 Publ. GFID, თბილისი, 2004, გვ.145-150
  36. რ. ადამია, ა. მანჯგალაძე, თ. ნატრიაშვილი, Расчёт и усовершенствование конструкции разветвленных участков газовоздушного тракта (ГВТ) дизеляю. Труды Кутаисского научного центра АН Грузии, №7, ქუთაისი, 2003, 5-12გვ.
  37. ა. მანჯგალაძე, თ. ნატრიაშვილი, Calculation of the tree-dimensional twisted flow. Georgian Engineering News, #1, Publ. GFID, თბილისი, 2001, 33-36გვ.
  38. თ. ნატრიაშვილი, ბ. კორძაძე, ი. ჯებაშვილი, Fonctionement des moteurs diesel rapides turbo-suralimentes en altitude a regime variable. Entropie, #148, პარიზი,1998, 77-78გვ;
  39. თ. ნატრიაშვილი, К возможности улучшения работы дизелей с наддувом в высокогорных условиях. Georgian Engineering News, #4, თბილისი, 1997, 83-85გვ;
  40. თ. ნატრიაშვილი, Исследование форсированных автотракторных двигателей при различных режимах нагрузки высокогорных условиях. Georgian Engineering News, #4, თბილისი, 1997, 78-82გვ;
  41. თ. ნატრიაშვილი, Уточнение формул пересчёта мощности для тракторных дизелей с турбонаддувом.Сб.«Механика машин», Изд-во «Мецниереба»,თბილისი1983, გვ34-42;
  42. თ. ნატრიაშვილი, ბ. კორძაძე, Исследование влияния атмосферных условий на активное тепловыделение и показатели работы дизеля. Сб. «Механика машин», Изд-во «Мецниереба»,თბილისი,1980, 158-166გვ;
  43. თ. ნატრიაშვილი, ვ. კამინსკი, მ. კამინსკი, ბ. კორძაძე, ი. ღვინიანიძე, Выбор оптимальных параметров системы наддува форсированных тракторных дизелей при эксплуатации в высокогорных условиях. Тр. НАТИ,вып. 258, მოსკოვი, 1978, 61-66გვ;
  44. თ. ნატრიაშვილი, ი. ღვინიანიძე, Влияние величины сечения безлопаточного направляющего аппарата турбины на работу дизеля Д-240Т в различных климатиче-ских условиях. Сб.«Механика машин», Изд-во «Мецниереба», თბილისი, 1978, 32-42გვ;
  45. თ. ნატრიაშვილი, ბ. კორძაძე, ი. ღვინიანიძე, Влияние охлаждения наддувочного воздуха на работу дизеля Д-249Т в высотных условиях. Сб. «Механика машин», Изд-во «Мецниереба»,თბილისი, 1977, 134-142გვ;

  გამოგონებები (პატენტები)

 • შიგაწვის ძრავა А.С. №1698467 (СССР), 1991, ავტორები: თ. ნატრიაშვილი, ი . ჯებაშვილი, ბ. კორძაძე, ვ. კამინსკი, ზ. ნაფრეტვარიძე;
 • როტაციული მანქანა А.С. №1698467 (СССР), 1992, თ. ნატრიაშვილი, ა. მაისურაძე, ი. ჯებაშვილი;
 • სამუხრუჭო მოწყობილობა А.С. №1809132, (СССР), ბ. კორძაძე, თ. ნატრიაშვილი, ი. ჯებაშვილი, ზ. ნაფრეტვარიძე;
 • შიგაწვის ძრავას მუშაობის ხერხი და შიგაწვის ძრავა, საქპატენტი, GE P 2000, 2193B, 1998, რ. კენკიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ი. ჯებაშვილი, თ. ხუხუნი;
 • აირდიზელის ძრავის კვების სისტემა საქპატენტი, GEU 1151U 2004, თ. ნატრიაშვილი, რ. კენკიშვილი, გ. ბადრიშვილი, გ. ჭანტურია.
 • ავტომობილის სამუზრუჭო მოწყობილობა, საქპატენტი, P26353, 2014, თ. ნატრიაშვილი, ბ. კორძაძე, რ. დემეტრაშვილი
 • საშრობი მოწყობილობა, საქპატენტი, 1917U, 2015, თ. ლეჟავა, კ. ნიკოგოსიანი, თ. ნატრიაშვილი, ჯ. მესხი
 • რადიალურ-მომჭიმავი მანქანა ღერძსიმეტრიული ნამზადების მისაღებად. პატენტი P6654, 2017, ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, მ. ბააკაშვილი-ანთელავა.
 • სიხშირულ-რეგულირებადი ასინქრონული ელექტროძრავა, პატენტი P6677, 2017, თ. ნატრიაშვილი, ვ. კლდიაშვილი, ს. მებონია, ა. შერმაზანაშვილი
 • რადიალურ-მომჭიმავი მანქანა. პატენტი P6862, 2018, ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, მ. მიქაუტაძე.
 • სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საგრანტო პროექტები:

 • გაზზე მომუშავე შიგაწვის ძრავას მუშა პროცესისა და სათბობმიმწოდებელი აპარატურის სრულყოფა 1997-1999წწ - ხელმძღვანელი;
 • შიგაწვის ძრავას სამუშაო პროცესის გაუმჯობესება 2000-2001წწ - ხელმძღვანელი;
 • საავტომობილო პროდუქციაზე სახელმწიფო სტანდარტების შემუშავება 2002-2003წწ - შემსრულებელი;
 • საავტომობილო პროდუქციაზე სახელმწიფო სტანდარტების შემუშავება 2004-2005წწ - ხელმძღვანელი.
 • საერთაშორისო საგრანტო პროექტები:

 • ISTC , G593, 2003-2006წწ, ექსტრემალურ პირობებში მომუშავე ახალი, ელექტროგამტარი პოლიმერული კომპოზიტების შექმნა - შემსრულებელი;
 • STCU, 3891, 2009-2011წწ. ფეთქებადსაშიში და მომწამლავი სითხეების შემცველი ავზების ავტომატური მონიტორინგი - კონსულტანტი.
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი:

 • პროექტი №AR/136/3-160/13, 2014-2015წწ. ელექტრო ძრავა-ბორბალის კვლევა და დამუშავება სატრანსპორტო საშუალებებისათვის - ხელმძღვანელი.
 • სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

  1. რ. ქავთარაძე, თ. ნატრიაშვილი, ს. გლადუშევი, Hydrogen-Diesel Engine: Problems and Prospects of Improving the Working Process“, Hydrogen-Diesel Engine: Problems and Prospects of Improving the Working Process“, SAE Intern. Symposium, Detroit, USA, 2019
  2. T. Natriashvili, R. Kavtaradze, M. Glonti, Modeling of the burning process in the piston engines with various concepts of the working process, Procedings of XI International Conference “Transport Problems”, 24-28 June, 2019, Silesian University of Technology, Katiwvce, Poland, 2019, pp. 448-457; ISSN 1896 - 0596, included in Webof Science, SCOPUS database)
  3. გ. თუმანიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ა. სლადკოვსკი, თ. ნადირაძე, Influence of the Third Body of the Railway Transport Running Gear Interacting Elements on Their Tribological Properties, XI International Conference “Transport Problems”, 24-28 June, 2019, Silesian University of Technology, Katiwvce, Poland, 2019, pp. 448-457; ISSN 1896 - 0596, included in Webof Science, SCOPUS database)
  4. გ. თუმანიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ვ. ზვიადაური, გ.გ. თუმანიშვილი, Prediction of the tribological and dynamical phenomena of interacting surfaces on the base of destruction degree of the third body (მოხახუნე ზედაპირების ტრიბოლოგიური და დინამიკური მოვლენების პროგნოზირება მესამე სხეულის რღვევის ხარისხის საფუძველზე), ICCE-27, 27th Annual International Conference on Composites/Nano Engineering, Granada, Spain. ISBN 978.93-87405-18-9;
  5. რ. კენკიშვილი, გ. ჭილაშვილი, თ. ნატრიაშვილი, პ. დოლიძე, „ჰიბრიდული ტიპის მობილური მანქაქნა-რობოტი“, V ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“, ქუთაისი, ISBN 978-9941-8-0567-7
  6. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, „Определение сил ударного взаимодействия зубьев шестеренных валков прокатного стана“, Международная научно-техническая конференция „Инновации в Машиностроении - 2018“. Минск, Белорусия
  7. რ. ქავთარაძე, თ. ნატრიაშვილი, ვ. ვანგ, “Modeling of Combustion and Local Heat Transfer Processes in Diesel Engine with Direct Hydrogen Injection”, 7th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences. August 27-31, Lomonosov University, Moscow; 2018;
  8. ჯ. ანელი, თ. ნატრიაშვილი, ლ. შამანაური, დ. გვენცაძე, გ. ბასილაია, „Absorbing radio waves polymer composites with electrical conducting and magnetic fillers“, 5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, ICSP & AM4, Tbilisi, 2017
  9. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, „Анализ динамического последствия удара при захвате металла валками прокатного стана“, Межд. научно-технич. Конференция“ Иновации в машиностроении-2017”, сентябрь, 2017;
  10. რ. ქავთარაძე, თ. ნატრიაშვილი, მ. ღლონტი, „Improvement of ecological characteristics of the hydrogen diesel engine“, Reports of a International Automobile Scientific Forum IASF-2017 Intelligent Transport System, Moscow: NAMI, 18-19 October, 2017, -7 p., iasf@nami.ru.
  11. To cite this article: T. Natriashvili et al 2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, v. 315/1/012018, -7 p. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/315/1/012018
  12. თ. ნატრიაშვილი, რ. მელქაძე, პ. დოლიძე, „Technology and facilitate receipt of caffeine”. International Scientific Conference “Modern Technologies to produce ecologically pure products for sustainable development of agriculture”, 28-30 September, 2016, Tbilisi, Georgia,
  13. უ. ძოძუაშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ც. მებონია, მ. ბენ-ხაიმი, „Анализ моделей деформирования при определении ударных нагрузок в элементах конструкции“, № 2 Полско-Грузинская конференция „Транспортный мост Европа-Азия“, Тбилиси, 2016;
  14. ვ. კლდიაშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, ა. შერმაზანაშვილი, „The comparative analysis of the ore restoration furnaces of equal power on the self-baking and graphitized electrodes”, The International Scientific Conference on Mechanics 2016, Tbilisi;
  15. თ. ნატრიაშვილი, ვ. მარგველაშვილი, რ. ფარცხალაძე, „Разработка мобильных дистанционно управляемых робототехнических систем“, Труды VII Белорусского конгресса по теоретической и прикладной механике, Белоруссия, г. Минск, 2016;
  16. ვ. კლდიაშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, «Рациональная конструкция короткой сети для дуговой печи», Межд.конф. »Мультинаучные исследования как тренд развития современной науки», Киев, Украина, 2015;
  17. ვ. კლდიაშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ა. შერმაზანაშვილი, ს. მებონია, «Методика пересчета параметров электродвигателя для регулируемого асинхронного элпривода транспортных средств», II междун. науч-практ. Конференция, Киев, Украина, 2015;
  18. გ. თუმანიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, თ. ნადირაძე, „Research into Tribomechanical Characteristics of the Friction Modifiers for Rails and Wheels”, Труды VI Белорусского конгресса по теоретической и прикладной механике, Белоруссия, г. Минск, 2015г.;
  19. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, „The New Construction of Machine for Rolling Profile Ring Semi Manufactures“, The XVI International Academy Congress “History, Problems and Prospects of Development in Modern Civilization”, Tokyo, 2015;
  20. ვ. კლდიაშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, „Сравнительный анализ рудовосстановительных печей равной мощности на самоспекающих и графитированных электродах“, XII Межд. науч-практ. конф. «Научные перспективы XXI века. Достижуния и перспективы нового столетия», Новосибирск, Россия, 2015;
  21. თ. ნატრიაშვილი, «Результаты исследования тормозных показательей автомобильного двигателя», Межд. науч.-практич. конф. «Разработка и производство двигателей и других агрегатов и систем транспортных средств с применением информационных технологий», Протвино, Россия, 2015;
  22. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, მ. ბენ-ხაიმი, „Новые схемы процессов прокатки безшовных труб“, Труды международной научно-технической конференции «Пласти-ческая деформация металлов», Украина, г. Днепропетровск, 2014;
  23. რ. მელქაძე, ლ. შამანაური, თ. ნატრიაშვილი, „Integrated Technology of Garlic“, XII International Conference, „The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes“, Taba, Egypt, 2014;
  24. თ. ნატრიაშვილი, რ. ფარცხალაძე, რ. მელქაძე, „Autonomous System of Control and Diagnostics of the Phიto-Sanitary Situation For small Farming Economy“, XII International Conference, „The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes“, Taba, Egypt, 2014;
  25. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, ფ. მშვილდაძე, „Определение сил ударного взаимодействия при захвате металла валками трубопрокатного стана“, V Международная научно-практическая конференция „Современные концепции научных исследований“. Москва, 2014 г.
  26. თ. ნატრიაშვილი, რ. დემეტრაშვილი, მ. ბეგიაშვილი, „The result of theoretical and experimental researches into improved design of the mountain engine brake”, IX international conference on the improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes, Israel, Eilat, 2013;
  27. თ. ნატრიაშვილი, რ. დემეტრაშვილი, «Улучшение тормозных показателей автомобильного Двигателя», Труды IV Белорусского конгресса по теоретической и прикладной механике, Белоруссия, г. Минск, 20
  28. თ. ნატრიაშვილი, ბ. კორძაძე, რ. დემეტრაშვილი, „შიგაწვის ძრავას სამუხრუჭო სიმძლავრის ფორსირების ოპტიმალური ზღვარი“, II საერთაშორისო კონფერენცია “მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, ქუთაისი, საქართველო, 2012;
  29. ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, მ. ბენ-ხაიმი, „Методы расчета ударных нагрузок в трубопрокатных станах“, II международная конференция »Неклассические задачи механики», Кутаиси, 2012;
  30. თ. ნატრიაშვილი, „Работа транспортного дизеля с турбонаддувом в высокогорных условиях“, V Международная научная конференция «Современные достижения в науке и образовании», Нетания, Израель, 2011;
  31. ა. მოლნიკოვი, თ. ნატრიაშვილი, „Solution of Kinematics Inverse Problem by means of Group Representations Theory“, V Международная научная конференция «Современные достижения в науке и образовании», Нетания, Израель, 2011;
  32. ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, მ. მიქაუტაძე, „Разработка устройства для радиальной ковки длиномерных осесимметричных изделии со сложной конфигурацией внутренной поверхности“, Труды международной научно-технической конференции. «Обработка металлов давлением», Краматорск, Украина, 2011;
  33. ა. მილნილოვი, თ. ნატრიაშვილი, „Spinor Geometry Based Robots Spatial Rotations Terminal Control“, Mathematical Models and Methods in Modern Science. Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, 2011;
  34. რ.ადამია, ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, „Рациональные конструкции вспомогательных механизмов автоматических станов“, Труды международной научно-технической конференции. «Обработка металлов давлением», Краматорск, Украина, 2010;
  35. თ. ნატრიაშვილი, ბ.კორძაძე, რ. დემეტრაშვილი, „Теоретическое исследование изменения мощности дизеля с турбонаддувом по температуре охлаждения наддувочного воздуха“, Международная конференция «Турбонаддув автомобильных и тракторных двигателей», Протвино, Россия,2009;
  36. თ. ნატრიაშვილი, რ. კენკიშვილი, მ. ღლონტი, „Система питания автомобильного дизеля работающего газодизельным циклом“, Международная конференция «Турбонаддув автомобильных и тракторных двигателей», Протвино, Россия,2009.

  დამატებითი ინფორმაცია

 • საქართველოს ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი,
 • საქართველოს ეროვნული პრემიის ლაურეატი მეცნიერების დარგში,
 • საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი;
 • სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალების „Problems of Mechanics“, „Georgian Scientific News“, „ნოვაციის“ და ბელორუსიის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალის „Двигатели внутренного сгорания“ რედკოლეგიების წევრი,
 • საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალ „მაცნეს“ (გრიფით საიდუმლო) რედკოლეგიის წევრი,
 • IFToMM” - ის უკრაინის ეროვნული კომიტეტის სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციების საერთაშორისო პროგრამული კომიტეტის მუდმივი წევრი,