My Liquid Website My Liquid Website

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
თბოენერგეტიკული განადგარების განყოფილება


My Liquid Website

ჯემალ ჯავახიშვილი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მობ.:577 39 24 72
ელ.ფოსტა: javaxishvili43@mail.ru


დაბადების თარიღი: 10.07.1943 წ
განათლება: 1962-1972 წწ საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, სპეციალობა „ სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია“ კვალიფიკაცია- ინჟინერ-მექანიკოსი,
სამეცნ./ აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (1984 წ) დოქტორი.
თანამდებობა: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
შრომითი საქმიანობა: 1973 წლიდან დღემდე სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა ინსტიტუტი;
1968-1973 წწ საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, სასწავლო მოხელე;
1963-1967 წწ დიღმის სარემონტო ქარხანა, მექანიკოსი.

სამეცნიერო ინტერესები:

 • ავტომობილის ძრავებში მავნე გამონაბოლქვბის შემცირებასთან დაკავშირებული პარამეტრების კვლევა და დადგენა
 • ახალი იაფი თბო და ბგერასაიზოლაციო მასალების შექმნა ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე
 • შერჩეული პუბლიკაციები:

  30-მდე სამეცნიერო პუბლოკაციების ავტორი, ( 2 გამოგონება)
 • თ. ნატრიაშვილი, მ. ჭელიძე, დ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი, A New Method for Determining an Acoustical Characteristic of Building Materials, Quality and Reliability of Technical Systems:Theory and Practice August 2018, Volume 2, pp. 293-308;
 • მ. ჭელიძე, მ. თედოშვილი, ჯ. ჯავახიშვილი, დ. ნიჟარაძე, „The Process of Sound Amplitudes Decay in the Impedance tube and Determination of Sound Absorption Coefficient in materials“, International Scientific Journal, Problems of Mechanics, #2(67), 2017, pp. 29-39;
 • მ. ჭელიძე, ჯ. ჯავახიშვილი, დ. ნიჟარაძე,მ. თედოშვილი,„Graphical determining sound absorption coefficient by means of amplitude decay Proceeding“ of VII International Conference on science and Education, Conference worcscollections, Rome, (Italy), April 27-May 4, 2017, pp. 3-9;
 • მ. ჭელიძე, ჯ. ჯავახიშვილი, დ. ნიჟარაძე,მ. თედოშვილი,„Investigation of Sound Absorption Coefficient by Energetic Method“, Modern Achievements of Science and Education XI International Conference, works collections, September 29- October 6, 2016, Jerusalem (Israel), pp. 66-71;
 • ჯ. ჯავახიშვილი, დ. ნიჟარაძე,ფ. მშვილდაძე, ს. იაშვილი, „Составной рычаг клапана для регулирования фаз газораспределения в ДВС“, XМеждународная научно-техническая конференция «Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов», ქ. ეილატი, ისრაელი, 2013, გვ. 51-54;
 • ჯ. ჯავახიშვილი , ლ. შამანაური, დ. ნიჟარაძე, ფ.მშვილდაძე, „Вопросы разработки технологии получения модифицированных энергосберегающих строительных материалов“, X საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენციის შრ.კრებული „ტექნოლოგიური პროცესებისა და ტექნიკური სისტემების საიმედოობისა და ხანგამძლეობის, ხარისხის ამაღლება“, ქ. ეილატი, ისრაელი, 20-27 ნოემბერი, 2012, გვ . 69-71;
 • ჯ. ჯავახიშვილი, ლ.შამანაური, დ.ნიჟარაძე, მ.ხვადაგიანი,„კარბამიდული ქაფ-პოლიმერის მიღებისა და საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესები სგზები“, ნ. ვალიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, ქუთაისი, 2012, გვ. 392-395;
 • გ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი, „Технология производства пенобетона на основе местного сырья Грузии“, V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე მიღწევები მეცნიერებასა და განათლებაში“ მასალები, ქ. ნეთანია, ისრაელი, 2011, გვ. 89-91;
 • დ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, „ქაფბეტონის დასამზადებელი დანადგარების კონსტრუქციული თავისებურებების მიმოხილვა“, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი, #1-3, 2010,გვ. 62-65;
 • დ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი, „ქაფბეტონი- ენერგო დამზოგი მასალა ქართულ სამშენებლო ინდუსტრიაში“, ჟურნალი „ენერგია“, თბილისი, #1,2010,გვ.....
 • კ. გიგაური, ჯ. ჯავახიშვილი, რ. კენკიშვილი,რ. ჟღენტი, „Исследование возможности снижения концентрации CO в отработавших газах ДВС путем регулирования момена открытия впускного клапана“, сб. «механика машин», Тр. ИММ АН ГССР, Тбилиси, 1977, ст. 86-93;
 • ჯ. ჯავახიშვილი, „Исследование фаз газораспределения карбюраторного ДВС на токсичность отработавших газов“, Сообщения Академии наук ГССР, Тбилиси, 1979, № 1,ст. 141-144;
 • კ. გიგაური, ჯ. ჯავახიშვილი, გ. ბადრიშვილი, „Исследование влияния различных способов регулирования перекрытия клапанов на показатели карбюраторного ДВС в режиме холостого хода“, Межвед. Тематически сб. Научных трудов «Рабочие процессы в ДВС», Волгоград, ВПИ,1982, ст. 7-16;
 • გამოგონებები (პატენტები):

 • Клапанный газораспределительный механизм, Авт. Свидет. СССР № 730993, 1980, (თანაავტორები: კ. გიგაური, რ. კენკიშვილი, რ. ჟღენტი);
 • Механизм газораспределителиния двигателя внутреннего сгорания,Авт. Свидет. СССР №1035249, 1983, (თანაავტორები: კ. გიგაური, რ. ჟღენტი, გ. ბადრიშვილი);
 • სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ძვირფასი ლითონებისაგან თავისუფალი ინოვაციური საავტომობილო კატალიზატორის საწარმოო გამოცდა და ოპტიმიზაცია, №217020,2017-2018