My Liquid Website My Liquid Website

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
ადმინისტრაცია


My Liquid Website

მერაბ გალაქტიონის ძე ღლონტი

ე. მინდელის ქ. 10
მობ:599 30 70 30
E-mail: merabglonti@gmail.com

დაბადების თარიღი: 20.01.1952 წ.
განათლება:
 • 1968 წ. თბილისის 134-ე საშუალო სკოლა.
 • 1968-1973 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომექანიკური ფაკულტეტი. ინჟინერ-მექანიკოსი. სპეციალობა: შიგაწვის ძრავები.
 • 2015-2018 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „ტრანსპორტი“, შიფრი 0407.
 • სამეც./აკად.ხარისხი: აკადემიური დოქტორი ტრანსპორტში.
  თანამდებობა: დირექტორის მოადგილე.
  შრომითი საქმიანობა:
 • 19.07.2007 - დღემდე დირექტორის მოადგილე, სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.
 • 15.06.2006_19.07.2007 დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.
 • 01.10.2005_15.06.2006 ინჟინერი, რ. დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.
 • 19.05.1998_01.10.2005 ორგანოს ხელმძღვანელის მოადგილე, ხელმძღვანელი, შპს "ტრანსტექნოტესტი", კავშირი,"თბილავტოსერვისი".
 • 03.06.1997_19.05.1998 ტექნიკური დირექტორი, შპს "კევრი".
 • 02.11.1993_03.06.1997 გენერალური დირექტორის მოადგილე, ერთობლივი საწარმო "საქართველო",მაზ "სერვისი", შპს "ტრანსტექნიკა"
 • 25.06.1991_02.11.1993 წამყვანი ინჟინერი, მთავარი სპეციალისტი, სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს რესპუბლიკის ტრანსპორტის სამინისტრო.
 • 21.01.1974_25.06.1991 ინჟინერი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.
 • სამეცნიერო ინტერესები:

 • მანქანათმშენებლობა და სხვადასხვა სახის ტრანსპორტი.
 • თბური ძრავები და მათში მიმდინარე პროცესები.
 • მათემატიკური მოდელირების საკითხები.
 • შერჩეული პუბლიკაციები:

  პუბლიკაციების რაოდენობა: 22.
 • მ. ღლონტი, რ. ქავთარაძე, თ. ნატრიაშვილი, დიზელის სამუშაო პროცესის სრულყოფის მეთოდებისა და ახალი, ალტერნატიული, ნაწილობრივ ჰომოგენური წვის პროცესის შესახებ, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები~ (ISSN 0310-7061), თბილისი, 2016, #1(721), გვ. 24-40
 • Кавтарадзе Р. З., Натриашвилиc Т.М., Глонти М.Г., Бахрамов Э. В., Частично-гомогенное сгорание традиционных и альтернативных топлив в дизелях, Часть I. Способ гомогенизации сгорания, Международный научно-технический журнал ≪Транспорт на альтернативном топливе≫ (ISSN 2073-1329), Москва, 2018, № 1 (61), ст.37-52.
 • Кавтарадзе Р. З., Натриашвилиc Т.М., Глонти М.Г., Бахрамов Э. В., Частично-гомогенное сгорание традиционных и альтернативных топлив в дизелях, Часть II. Стратегия впрыскивания топлива, Международный научно-технический журнал ≪Транспорт на альтернативном топливе≫ (ISSN 2073-1329), Москва, 2018, № 2 (62), ст.9-24.
 • T. Natriashvili, R. Кavtaradze and M. Glonti, Improvement of ecological characteristics of the hydrogen diesel engine, Reports of a International Automobile Scientific Forum IASF-2017 „Intelligent Transport System“, Moscow: NAMI, 18-19 October, 2017, To cite this article: T. Natriashvili et al 2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, v. 315/1/012018, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/315/1/012018
 • Кавтарадзе Р. З., Натриашвилиc Т.М., Глонти М.Г., Ичунь Ван, Сахвадзе Г. Ж., Моделирование локального теплообмена в камере сгорания водородного дизеля, Ежемесячный научно-технический и производственный журнал `Вестник машиностроения“, (ISSN 0042-4633), Москва, 2019, №7, ст.31-36.
 • R. Z. Kavtaradze, T. M. Natriashvili, M. G. Glonti, Ichun Van, G. Zh. Sakhvadze, Local Heat Transfer in the Combustion Chamber of a Hydrogen Diesel, ISSN 1068-798X, Russian Engineering Research, 2019, Vol. 39, No. 10, pp. 831–836. © Allerton Press, Inc., 2019. Russian Text © The Author(s), 2019, published in Vestnik Mashinostroeniya, 2019, No. 7, pp. 31–36.

 • საგრანტო პროეცტები:

 • სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი № FR/241/3-170/14 (05.05.2015_05.05.2018) _ „დიზელის მაღალი ეკოლოგიური მაჩვენებლების მისაღებად ახალი, ალტერნატიული წვის პროცესის მოდელირება და კვლევა ნავიე-სტოქსის სამგანზომილებიანი არასტაციონარული განტოლებების გამოყენებით“. ძირითადი შემსრულებელი.
 • სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი № FR-18-122 (25.02.2019_25.02.2022) _ „წყალბადის დიზელის ცილინდრში ტურბულენტური მოძრაობის, წვისა და აზოტის ჟანგეულების წარმოქმნის პროცესების კვლევა ნავიე-სტოქსის ტიპის განტოლებებზე დაფუძნებული 3D მოდელის გამოყენებით“. ძირითადი შემსრულებელი.

 • საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

  წელიღონისძიების დასახელებაადგილიმოხსენების სათაური
  12019 26-28.06საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ტრანსპორტის პრობლემები"კატოვიცე, პოლონეთისაწვავის წვის მოდელირება განსხვავებული მუშა პროცესების მქონე დგუშიან ძრავებში (ინგლ.)
  22017 18-19.10საერთაშორისო საავტომობილო სამეცნიერო ფორუმი (სსსფ) 2017 _ "ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემები"მოსკოვიწყალბადის დიზელის ძრავას ეკოლოგიური მახასიათებლების გაუმჯობესება (ინგლ.)
  32014 19-21.06საერთასორისო კონფერენცია „მექანიკა _ 2014“ თბილისიუნაკერო ცხლადნაგლინი მილების მიღება მილსაგლინი აგრეგატის ახალი სქემით (ინგლ.).
  4ი2012 6-8.10II საერთასორისო კონფერენცია „მექანიკის არა-კლასიკური ამოცანები“ ქუთაისი, საქართველოელექტრომატარებლის ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის მოძრაობის დიფერენციალური განტოლების ფორმირების შესახებ (რუს).

  გამოგონებები (პატენტები):

  პროდუქტის ტიპიპროდუქტის აღწერილობა თარიღი, დოკუმენტის რეგისტრაციის ნომერი, ლიცენზია/ვებ-გვერდი და ა.შ.
  1გამოგონებაწინაკამერასსრკ-ს გამოგონებათა სახელმწიფო რეესტრი #968493, 22.07.1982
  2გამოგონებაწინაკამერასსრკ-ს გამოგონებათა სახელმწიფო რეესტრი #1002629, 09.11.1982
  3გამოგონებაროტორულ-დგუშიანი შიგაწვის ძრავა სსრკ-ს გამოგონებათა სახელმწიფო რეესტრი #1192459, 15.07.1985
  4გამოგონებაროტორული შიგაწვის ძრავა სსრკ-ს გამოგონებათა სახელმწიფო რეესტრი #1260547, 01.06.1986