პუბლიკაციები

სტატიები წლების მიხედვით:

2017 წელი

1. თ. ნატრიაშვილი, პ. დოლიძე, რ. კენკიშვილი, რ. დემეტრაშვილი ,  „Constructions, for estimation of the military vehicles passability“, Intern. Scien. Jour. “Problems of Mechanics”  №1(66) , თბილისი, 2017, გვ.15-23;

2.  რ. კენკიშვილი, პ. დოლიძე, გ. ჩგელიშვილი, ს. საბაშვილი, „Hybrid type mini mobile machine“, International Scientific Journal, “Problems of Mechanics”, №1(66) , თბილისი, 2017, გვ.25-31;

3. ვ. მარგველაშვილი, რ.ფარცხალაძე, ს. შარაშენიძე, ი. ზაკუტაშვილი, „Development of Remotec on Trolled Systems Toensure Human Safetywhen orking in Polluted Environment“, Intern. Sci. Jour.  “Problems of Mechanics”, №3(68) , თბილისი, 2017, გვ…..

4.  ზ.ქებაძე, ჯ.ანელი, თ. გაგნიძე, ტ. ჩახუნაშვილი, „Preparation of manganese dioxide in the bipolar electolyzer“, საქართველოს  მეცნ. აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“,  ტ. 11, №3, თბილისი, 2017, გვ.88-92;

5. ჯ. ანელი, ზ. ქებაძე, ლ.შამანაური, თ. გაგნიძე, „Transformation of dialectric polymer composites into electric conducting material at temperature treatment in the range“,  საქართველოს  მეცნ. აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“,  ტ. 11, №4, თბილისი, 2017, გვ.135-143;

6. ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ა. ზვიადაური, „Вибрационное транспортирование на упругой рабочей плоскости, колеблющейся в пространстве“, ქართულ-პოლონური საერთ. სამეც. ტექნ.კონფერენციის  „სატრანსპ. ხიდი ევროპა აზია“ შრომები  №2, ქუთაისი, 2017,                                    გვ. 243-249;

7. გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე, გ.გ.თუმანიშვილი, მ. თედოშვილი, „Estimation of the Wheel and Rail Contact Zone Tribological Properties by the Differential Approach“,  ქართულ-პოლონური საერთ. სამეც. ტექნ.კონფერენციის  „სატრანსპ. ხიდი ევროპა აზია“ შრომები  №2, ქუთაისი, 2017, გვ. 220-226;

8. რ. კენკიშვილი, პ. დოლიძე, გ. ჩაგელიშვილი, ზ. მაისურაძე, „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მინიმობილური მანქანა“, ქართულ-პოლონური საერთ. სამეც. ტექნ. კონფერენციის  „სატრანსპ. ხიდი ევროპა აზია“ შრომები  №2, ქუთაისი, 2017, გვ. 82-87;

9. ა. შრმაზანაშვილი, მ. ბენ ხაიმი, ფ. მშვილდაძე, „Альтернативный путь получения механической энергии при  помощи мартенситного преобразователя“, ქართულ-პოლონური საერთ. სამეც. ტექნ. კონფერენციის  „სატრანსპ. ხიდი ევროპა აზია“ შრომები  №2, ქუთაისი, 2017, გვ.180-187;

10. ს. მებონია, დ. გვენცაძე, მ. ბააკაშვილი, ა. გაგნიძე, „რადიალური მოჭიმვის პროცესში ძალების ექსპერიმენტული კვლევა“, სამეც. რეფერ. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნო-ლოგიები“ №1(724), გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2017, გვ. 86-93;

11. რ. მელქაძე, პ. დოლიძე, რ. კენკიშვილი, „ჩაისაგან კოფეინის გამოყოფა და მიღებული ნიმუშების იდენტიფიკაცია“, სამეც. რეფერ. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №1(724), გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2017, გვ.26-32;

12. რ. მელქაძე, თ. მეგრელიძე, „მატეს“ ტიპის ჩაის  მიღების  ალტერნატიული ნედლეული და ტექნოლოგია“, საქართველოს  ტექნ. უნივერსიტეტის შრომები  №1(503),  გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2017, გვ.16-24;

13. რ. მელქაძე, „Biochemical characteristics of Caucasian blackberry leaves“, საქართველოს  ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები  №1(503), გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2017, გვ.25-35; 

14. რ. მელქაძე, „Лечебные действия бальзама «Грааль» при сердечно-сосудистых, лучевых и половых заболеваниях“, საქართველოს  ტექნ. უნივერსიტეტის შრომები  №3(505),  გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2017, გვ.164-171; 

15. მ. ჭელიძე, ჯ. ჯავახიშვილი, დ. ნიჟარაძე, მ. თედოშვილი, „ ………. Современные достижения в ა, 2017, გვ. 25-31;  науке и образовании», ХI межд. Науч. конференция, Сборник трудов, რომი, იტალი

17. რ. ქავთარაძე, „Водородный дизель: проблемы и перспек“.Тр. Юбил.Конф. Нац. Ком. РАН «Фундам. и прик.Проб.тепломассообмена, სანკტ- პეტერბურგი, 2017, გვ. 35-41;

  18. გ. თუმანიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, თ. ნადირაძე, გ.გ.თუმანიშვილი, „Estimation of Parameters of the Rail Corrugation“, Internat.” Jour. of Advancement in Engineering Techn.  Manag.t and Applied Scince, (IJAETMAS), ინდოეთი, 2017, გვ. 94-102;

19. ო. მუკბანიანი, ჯ. ანელი, გ. ბუზალაძე, თ. თათრიშვილი,  ე. მარქარაშვილი, „Biocomposite materials on the basis of leaves“, Jour. “Oxidation  communications, V.40, № I-II, სოფია, ბულგარეთი, 2017, გვ. 430-440;

20. ვ. ზვიადაური, თ. ნატრიაშვილი, გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე, „The features of modeling of the material movement along the spatially vibrating surface of the vibratory machine working member“,  межд. Науч.-тех. журнал «Механика машин, механизмов и материалов», №1(38), მინსკი, ბელორუსი, 2017, გვ.21-26;

21. ა. შერმაზანაშვილი, თ. მორჩილაძე, ო. გელაშვილი, „Ways obtaining mechanical energy with the help of a martensitic  converter with a combined working chain“, Ежемесячный межд. научный журнал «Austria-science», №10, ინსბურკ, ავსტრია, 2017, გვ. 35-40;

22. რ. ქავთარაძე, „Влияние вихревого движения заряда на процесы образования оксидов азота и нестационарного теплообмена в водородном дизеле, «Проблемы машиностроения и надежности машин», РАН, № 6, მოსკოვი, რუსეთი, 2017, გვ. 92-102;

2016 წელი

1. ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე, „ეკიპაჟ-ლიანდაგის რხევითი მოძრაობის განზოგადებული მათემატიკური მოდელის დამუშავება“, სტუ-ს სამეც-ნიერო შრომათა კრებული, თბილისი, 2106, გვ. 111-116;

2. ლ. შამანაური, ჯ. ანელი,  …………….      საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტ. კონფერ. შრ. კრებული (1 ნაწილი), „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ , ქუთაისი, 2016, გვ. 135-138;

3. რ. მელქაძე, თ. მეგრელიძე, „მატეს“ ტიპის ჩაის მიღების ალტერნატიული ნედლეული და ტექნოლოგია“, სტუ-ს შრომათა კრებული №4, თბილისი, 2016, 6 გვ.;

4. რ. მელქაძე, „ბიოაქტიური დანამატის „Grail“  ქიმიური შემადგენლობა და სამკურნა-ლო თვისებები, სტუ-ს შრომათა კრებული №4, თბილისი, 2016, 21 გვ.;

5. რ. მელქაძე, „Антиоксидантная активность и технололгия производства чесночной пасты“, ,,სტუ-ს შრომათა კრებული №4, თბილისი, 2016, 21 გვ.;

6. რ. მელქაძე, „Biochemical characteristics of Caucasian Blackberry leaves“, სტუ-ს შრომათა კრებული №1, თბილისი, 2016, 16 გვ.;

7. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, მ. ბენ-ხაიმი, „Determination of the dynamic stresses and deformations of the rolls at the metal capture“, “Problems of Mechanics”, №1 (62), თბილისი, 2016, გვ. 59-64;

8. ვ. კლდიაშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, „Processing of steel-smelting and ferroalloy Slags with 0-10mm site fraction“, “Problems of Mechanics”, №2 (63), თბილისი, 2016, გვ.35-41;

9. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, გ. ოთარაშვილი, „Determination of the Forces of shook interaction in the system “billows of rolls-bed” of Rolling Mill“, “Problems of Mechanics”,                №3 (64), თბილისი, 2016, გვ.41-47;

10. დ. გვენცაძე, ბ. მაზანიშვილი, ლ. რობაქიძე, „Technology for preparation of eco-friendly high-Temperature heat-insulating materials on the basis of liquid glass and swollen Perlite, “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე”, ქიმიის სერია, ტ. 42, №3, თბილისი, 2016, გვ. 365-367;

11. მ. ღლონტი, რ. ქავთარაძე, თ. ნატრიაშვილი, „დიზელის სამუშაო პროცესის სრულყოფის მეთოდებისა და ახალი, ალტერნატიული, ნაწილობრივ ჰომოგენური წვის პროცესის შესახებ“, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №1(721), თბილისი, 2016, 16გვ.;

12. რ. მელქაძე, პ. დოლიძე, რ. კენკიშვილი, რ. დემეტრაშვილი, „კოფეინის მიღების ახალი მეთოდი, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №4(723), თბილისი, 2016, 8გვ.;

13. რ. მელქაძე, თ. კუჭუხიძე, ქ. კინწურაშვილი, „ჩაიდან კოფეინის ლაბორატორიული მიღება“, სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი „Agro news“, ქუთაისი, 2016, 6გვ;

14. ლ. შამანაური, ჯ. ანელი, „Composites  based on polyester  lacquer and mineral fillers, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე”, ქიმიის სერია, ტ. 42, №3, თბილისი, 2016, გვ.373-375;

15. ვ. ზვიადაური, თ. ნადირაძე, გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, „The Possible Errors in the Vibratory Transportation and Technologic Machines and Their Vibroacoustics Diagnostics“, “Problems of Mechanics”, №4 (65),თბილისი, 2016, გვ. 56-59;

16. ლ. შამანაური, ჯ. ანელი, “Resistive elements on  the basis of electric conducting polymer composites“, Proceedings of  XI International conference „Modem achievements of science and education” 29 September-6 October, იერუსალიმი, ისრაელი, 2016, pp.41-44;

17. მ. ჭელიძე, დ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი,  მ. თედოშვილი, ……………. იერუსალიმი, ისრაელი, 2016, გვ.66-71;

18.გ. თუმანიშვილი, Perfection of the tribotechnical-properties of rails and wheelsn“, საერთ. სამეცნ. ტექნიკური კონფერენციის  “Travision 2016”, შრომათა კრებული, ვარშვა, პოლონეთი, 2016, 2 გვ;

19. გ. თუმანიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, გ. გოლეთიანი, ვ. ზვიადაური, თ. ნადირაძე, „Improvement of working conditions of the freight locomotive running gear“, “Transport Problems”, ტომი 11, მე-3 გამოშვ., გლივიცე, პოლონეთი, 2016, გვ. 103-109;

20. ჯ. ანელი, ლ. ნადარეიშვილი, ლ. შამანაური, „Electric and magnetic Properties of graded oriented polymer composites“, “Journal of Electrical Engineering”, ტომი 4, №4, ნიუ-იორკი, აშშ, 2016, გვ. 196-202;

21. ვ. კლდიაშვილი, თ.ნატრიაშვილი, ს. მებონია, ა. შერმაზანაშვილი, „Analysis of  the Parameters of the Restoration Furnaces for Equal Power on the Shelf – Baking and Graphitized Electrodes“,“Journal of  Energy and Power Engineering”, ტ.4, ნიუ-იორკი, აშშ, 2016, გვ.786-791;

22. რ. მელქაძე, „Bioactive additive “Grail” – effective adaptogen“, «Современный научный вестник», ტ. 3, №2, ბუდაპეშტი, უნგრეთი, 2016, გვ. 42-57;

23. რ. მელქაძე, ქ. კინწურაშვილი, „The Phenolic Complex and antioxidant activity of Caucasian Blackberry (Rubus caucasicus L.) leaves“, “Cambridge journal of  Education and Science” , ტომი 2, №1(15), ინგლისი,2016, გვ. 150-155;

24. ო. მუკბანიანი, ჯ. ანელი, გ. ბუზალაძე, ე. მარქარაშვილი, „Composites on the basis of straw with some organic and inorganic bindets“, “Oxidation Communications”, ტომი 39, №3-II, სოფია, ბულგარეთი, 2016, გვ.2763-2777;

25. ნ. ჯალაღონია, თ. თათრიშვილი, ე. მარქარაშვილი, ჯ. ანელი, „Siloxane matrix with methylpropionate side groups and polymer electrolyte membranes on their basis, Oxidation Communications” ტომი 39, №2-II, სოფია, ბულგარეთი, 2016, გვ.1282-1292;

26. რ. ქავთარაძე, თ. ნატრიაშვილი, მ. ღლონტი, „Моделирование сгорания топлива в поршневых двигателях при различных концепциях рабочего процесса“, დარგთაშორისი შრომების კრებული, I გამოშვება, მინსკი, ბელორუსი, 2016, გვ.119-129;

2015 წელი

1.დ. ნოზაძე, ს.მებონია, პ. ეჯიბია, დ. დემეტრაძე, „ფიბრობეტონის  საკაბელო ღარების   დამზადება და კვლევა“, სტუ-ს შრომათა კრებული, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ.129-134;

 2. . კინწურაშვილი, რ. მელქაძე, გ. მეგრელიძე, „ნივრის მსოფლიო ბაზარი და ბიოლოგიური თვისებები“, სტუ-ს შრომათა კრებული, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ.30-34;

3.რ. მელქაძე, ლ. შამანაური, ქ. კინწურაშვილი, “ქართული ნივრის ზოგიერთი ფიზიკურ- ქიმიური მახასიათებელი”, სტუ-ს შრომათა კრებული, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ.35-38;

4.   რ. მელქაძე, „ნივრის პასტის წარმოების ტექნოლოგია“, სტუ-ს შრომათა კრებული, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი,2015, გვ.121-124;

5.    ს. მებონია, ს. ჩაგელიშვილი, ფ. მშვილდაძე, „Research the Force of the Shock Interaction in the Main Line of the Avtomatic Tube Mill“, „Problems of Mechanics“, №3(60), თბილისი, 2015, გვ.18-23;

6.    თ. ნატრიაშვილი,ს. მებონია,გ. ჩაგელიშვილი,მ. ბააკაშვილი-ანთელავა,“Determination of the Conditions of uniformity rotation of the ceccentric shaft of the Radial-forging Machine“, „Problems of Mechanics“, №4(61), თბილისი, 2015, გვ.55-61;ვ

7.  რ.ფარცხალაძე,ვ.მარგველაშვილი, ს. შარაშენიძე,ი. ზაკუტაშვილი,ნ. ბაშალეიშვილი,      “სპეციალური დანიშნულების მობილური რობოტოტექნიკური კომპლექსები”,”მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №1(718), გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ.74-85;

8.   ვ.მარგველაშვილი, მ. ღლონტი,ს. შარაშენიძე,ი. ზაკუტაშვილი,რ.ფარცხალაძე, „მაბიჯი    მანქანები-ტრანსპორტი უგზოობისათვის“, ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №1(718), გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ.66-73;

9.  პ. დოლიძე, რ. კენკიშვილი, ზ. მაისურაძე, ბ. მაზანიშვილი, გ. ბურდული, „სამხედრო   დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებების საგამოცდო პოლიგონის  გამავლობაზე გამოსაცდელი უბნების საპროექტო სქემები“, ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №1(718), გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ.97-104;

10. ს. შარაშენიძე, მ. ღლონტი, ვ.მარგველაშვილი, რ.ფარცხალაძე, ი. ზაკუტაშვილი“,    ვაგონების კლასიფიკაცია და მოძრაობის თავისუფლების ხარისხის განსაზღვრა ურიკის ელემენტების მოძრაობის მიხედვით,   ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №1(718), გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ.91-96;

11. ს. შარაშენიძე, ვ.მარგველაშვილი, რ.ფარცხალაძე, ი.  ზაკუტაშვილი,“ოთხღერძიანი სატვირთო ვაგონის  ოპტიმალური სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის დამუშავება“, ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №1(718), გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ.66-73;

12.   რ. მელქაძე, პ. დოლიძე, რ. კენკიშვილი,  „ჩაიდან ბუნებრივი კოფეინის მიღების ხერხი“,“                               

 ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №3(720), გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ.66-73;

13.  გ.მამნიაშვილი, თ. გეგეჭკორი, დ. გვენცაძე, თ. გავაშელიდა სხვ. „On the Origin of a Stimulated Domen-acustik Echo Possessing the Long-Term Memory in Magnetite Powders, “Georgian Engi-neering News”, №3(v. 75), თბილისი, გვ. 15-22;

14. ვ. კლდიაშვილი, თ.ნატრიაშვილი, ს. მებონია, „Рациональная конструкция короткой сети для дуговой печи“, Сб.Трудов Межд.конф. »Мультинаучные исследования как тренд развития современной» науки“, კიევი, უკრაინა, 2015, გვ. 25-29;

15. ვ. კლდიაშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ა. შერმაზანაშვილი, ს. მებონია, „Методика пересчета параметров электродвигателя для ре-гулируемого асинхронногоэлпривода трансп. Средств“, Сб. науч. публ. «Архивариус», матер. III междун. науч-практ. Конференции,2ч.,კიევი, უკრაინა, 2015, გვ. 86-89;

16.    გ. თუმანიშვილი, ო. გელაშვილი, ო. ბიჭიაშვილი, მ. თედოშვილი, „Improvement of orking Conditions of Interacting Surfaces of Brakes“, VIII International Sci. Conference “Transport Problems“, კოტოვიცე, პოლონეთი, 2015, გვ.

17. გ. თუმანიშვილი, თ.ნატრიაშვილი, ვ. ზვიადაური, თ. ნადირაძე, „Improvement of Working Conditions of the FraightLocomotove Running Gear, VIII International Sci. Conference “Transport Problems“, კოტოვიცე, პოლონეთი, 2015, გვ.

18. გ. თუმანიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, თ. ნადირაძე, „Research into Tribotechnical Characteristics of the Friction Modifiers for Rails  and Wheels“,Тр.  Межд. научно-техническойконф. «Иновациявмашиност-роении-2015», მინსკი, ბელორუსი, 2015, გვ.

19. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, „The New Construction of Machi-ne for Rolling Profile Ring Semi Manfactures“, The XVI International Academy Congress “History, Problems and Perspects of Deve-lopment in Modern Civilization”, v.II, ტოკიო, იაპონია, 2015, გვ.399-404;

20. ვ. კლდიაშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, „Сравнительный анализ рудовос-становительных печей равной мощности на самоспекающих и графитированных электродах, Тр. XII Межд.   Науч-практ. конф.«Науч. перспективы XXI века. Достиж.и персп. нового столетия»Ч.I, №5(12), ნოვოსიბირსკი, რუსეთი,2015, გვ.84-86;

21. ჰ. წულაია, „Генератор тока новой конструк-ции с электромагнитной обратной связью“  Сб. трудов VIIIМеждунар. научной конф.«Наука и образование»,  ბერგენი, ნორვეგია, 2015, გვ. 15-18;

22. მ. ჭელიძე, „Investigation of Sound Absorption Characteristics in Materials by Help of  Method on the Base of PC“,Сб. трудов VIIIМеждунар. научной конф.«Наука и образование»,  ბერგენი, ნორვეგია, 2015, გვ.24-27;

23. მ. ჭელიძე, „Cyclic economics and stability of Parameters“, Сб. трудов VII Международной научной конф.«Наука и образование“, დუბაი, არაბეთის გაერთიანებული ემირატები, 2015, გვ.74-79:

24.  ა. რიკრიკაძე, ა. შერმაზანაშვილი, შ. რიკრიკაძე, ა. სულაძე, „Результаты исследовании самовозбуждающихся асинхронных генераторов“,23nd Intern. „Scietific and Technical Cobference on Transport, Road-Building, Agricultural, Hoisting & Hauling and Military Technics and Technologies“, ვარნა, ბულგარეთი, 2015, გვ. 49-51;

25. თ. თათრიშვილი,ნ. ჯალაღონია, ქ. გელაშვილი,ჯ. ანელი და სხვ., “Quantum Chemical Calculations of Oligomet-hylhydrisiloxane to Allyl Cyanide and Polymer Electrolyte Membranes on treir Basis”, “Oxidation Communications”, N 1, 38, სოფია, ბულგარეთი, 2105, გვ. 13-24;

26.  თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, „ Determination of the Deformation Rate at the Rolling of Tubes “International Review of Education and Science”, №1(8), v.2 გამ-ბაUniversitety Press, ოტავა,კანადა, 2015, გვ.514-521;

27.  რ. ქავთარაძე, თ. ნატრიაშვილი, „Research into radiative-convective heat transfer in the cylinder of the disel engine “European Journal of Scientific Research”, №1(11), v.IIIგამ-ბაUniversitety Press, პარიზი, 2015, გვ.708-715;

28. თ. ნატრიაშვილი, „Результаты исследованиятормозных показателей автомобильного двигателя, «Наукоград», №3(5), გამ-ბა«Научная библиотека», მოსკოვი, 2015, გვ.49-53;

29.  ჯ. ანელი, თ. ნატრიაშვილი, ა. ზაიკოვი, „Structuring and electric conductivity of polymer composites pyrolyzed at higt temperatures“,“Chemistry and Chemical Technology”,№3, v.9, ლვოვი, უკრაინა, 2015, გვ.301-307;

30. ნ. ჯალაღონია, ე. ესართია, თ. თათრიშვილი, ე. მარქარაშვილი, ჯ. ანელი და სხვ., „Siloxsane Matrix with Methylppropionate Side Groups and Polymer Electrolite Membranes on Threir Basis“,In the book “Chemicaland Structure Modification of Polym”, Chapter 28, აშშ, 2015;

31.  თ. თათრიშვილი, გ. თუთბერიძე, ჯ.ანელი, გ.ზაიკოვი, ო. მუკბანიანი, „Hydrosilylation Reactions of Polymethylhydrosilo-xane with Acrylates and Methacrylates and Solid polymer Electrolyte Membranes of Their Basis“,”Oxidation Communications”, v.2, სოფია, ბულგარეთი, 2015, გვ.776-788;

32. გ. ისაკოვა, ე. მარქარაშვილი, ჯ. ანელი, ო. მუკბანიანი, „Composites on the Basis of GlycidoxygroupContationingPhenylsilsesquioxanes“, In the book “Ceramical and Structure Modification of Polymers”,Chapter 14, აშშ, 2015;

33.        ნ. ჯალაღონია, ი. ესართია, ჯ. ანელი, თ. თათრიშვილი, ე. მარქარაშვილი, „Siloxane Matrix with Methylpropionate Side Groups and Polymer Electrolyte Membranes on Threir Basis“, In the book „Additives in Polymers. Analysis and Applications“,  Chapter 13, აშშ, 2015;

34. ო. მუკბანიანი, ჯ. ანელი, თ. თათრიშვილი, ე. მარქარაშვილი, ნ. ალექსიძე, „Copmposites on the Bas of Martian Ground“, “Oxidation Communications ” , v.2, სოფია, ბულგარეთი, 2015, გვ.767-775;

35.     გ. თუმანიშვილი, „Friction Control“, In the Book “Sustrail Concluding Technical Report, Edited by Beagles”, გამ-ბა „International Union of Railways“, პარიზი, 2015, გვ. 85-89;

36.    დ. გვენცაძე, ბ. მაზანიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა. ბეროშვილი, ლ. გვენცაძე, „ Modern Self-Lubricating Compozite Materials Based on Polytetrafluorethylirene“, “Proceedings of National Polytechnic Unyversity of Armenia”,  №1, ერევანი, სომხეთი, 2015, გვ. 75-78;

37. რ. მელქაძე, „Листья кавказской ежевики (RublusCauca-sicusL)- перспективное сырье для производства травяного чая“, Журн. «Химия растительногосырья», №1,  ბარნაული, რუსეთი, 2015, გვ. 155-166;

38. რ. მელქაძე, ქ, კინწურაშვილი, „AdaptablePropertiesofBioactiveAdditive “Graal”, InternationalJournalofAdvancedMulridiscip-linaryResearch (IJAMR), №2(3), ინდოეთი, 2015, გვ.53-59;

39.   რ. მელქაძე, „The Change Ability of the Teaflavans and Tearubigi-nes in the Production of Georgian Blac Tea“, International  Journal Multidis-ciplinary Research and Development (IJMRD),   v.2, Issue 4, ინდოეთი, 2015, გვ. 366-369;

40.   რ. მელქაძე, პ. დოლიძე, ქ. კინწურაშვილი, „Metod for Producing Caffeine From Tea and Express-metod of ist Testing“,  International  Journal of Applied Research (IJAR), №1(9), ინდოეთი, 2015, გვ. 822-824;

41.  რ. მელქაძე,The Chemical Complex of Caucasian Blackberry (RublusCaucasicus L.) Ieaves“, International  Journal of Applied Research (IJAR), №1(12), ინდოეთი,2015, გვ. 802-808;

2014 წელი

1.   გ. თუმანიშვილი,  მ. თედოშვილი, თ. ნადირაძე,  გ.გ. თუმანიშვილი, „თვლის და  რელსზე ავტორხევებ-ზე ტრიბოტექნიკური მოვლენების გავლენის კვლევა და მათი მოდე-ლირება ორ გორგოლაჭიან მანქანაზე“, შრ. კრებული  „სატრანსპორტო ხიდი  ევროპა -აზია“, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2014, გვ. 103-109;

2. ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე, გ. გოგია, მ. ცოცხალაშვილი, „ელმავლის სივრცითი რხევების განზოგადოებული მოდელის დამუშავება და წევის გადაცემაზე მოქმედი დინამიკური დატვირთვები“, შრ. კრებული „სატრანსპორტო ხიდი  ევროპა -აზია“, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2014, გვ. 68-75;

3. გ. თუმანიშვილი, მ. თედოშვილი, ვ. ზვიადაური, თ. ნადირაძე, „თვლისა და რელსის ზედაპირების ურთიერთქმედებისას  დაზიანების ზოგიერთი თავისებურებანი“  შრ. კრებული „სატრანსპორტო ხიდი  ევროპა -აზია“, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2014, გვ. 143-150;

 4.  გ. გოგია, ვ. ზვიადაური, ი. ნადირაძე, ს.აბესაძე, „კიდული ბაგირგზების როლი ევროპა- აზიის სატრანსპორტო ხიდად ათვისების საქმეში“, შრ. კრებული  „სატრანსპორტო ხიდი  ევროპა -აზია“, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2014, გვ. 143-150;

5. ა. რიკრიკაძე, ა. შერმაზანაშვილი, შ. რიკრიკაძე, „სატრანსპორტო საშუალებების ელექტროგენერატორები“, შრ. კრებული  „სატრანსპორტო ხიდი  ევროპა -აზია“, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2014, გვ.309-313;

6. თ. ნატრიაშვილი,  ს. მებონია, ს.იაშვილი, ა.გაგნიძე, „განივხრახნული გლინ-ვისას ლითონსა და გლინებს შორის სრიალის კვლევა“, „Problems of  Mechanic“,  №1(54), თბილისი, 2014, გვ.58-63;

7. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, მ.მიქაუტაძე, მ. ღლონტი, „უნაკერო ცხლადნაგლი-ნი მილების მილსაგლინი აგრაგატის ახალი სქემა“, „Problems of  Mechanic“,  №2(55), თბილისი, 2014, გვ.99-15;

8. ს. იაშვილი, ს. მებონია, მ. იაძე, ა. სულაძე, „კომპლექსური ტექნოლო-გიური მეთოდებით მძიმედდატვირთული კვანძების საექსპლუატაციო საიმედოობის გაზრდა“, „Problems of  Mechanic“,  №2(55), თბილისი, 2014, გვ.121-124;

9. ჯ.ანელი, ლ. ნადარეიშვილი, ა.ახალკაცი, მ. ბოლოთაშვილი, გ. ბასილაია, „Polymer composites with gradient of electric and magnetic properties“, „Problems of  Mechanic“,  №4(57), თბილისი, 2014, გვ.78-84;

10. მ. ჭელიძე, ვ.ზვიადაური, მ. თედოშვილი, თ. ნადირაძე    „Problems of  Mechanic“,  №2(55), თბილისი, 2014, გვ.83-87;

2013 წელი

1. კ. მერტ, ა. მილნიკოვი, ა. ფრანგიშვილი,“ Tensor Approximation Approsch to Calcu-latiopn of Singular Values and Vectors for SVD Problem“, „Journal of Mathematical Sci.Springer“, Vol. 195, #4, New-York, 2103, გვ.512-517;

2. ს. მებონია, დ. დემეტრაძე, ფ. მშვილდაძე,  ა. გაგნიძე“, ავტომატდგანის გლინების მიერ მასრის შეტაცებისას ტრანსმისიაში დარტყმის შემდგომქმედების ანალიზი“, „Problems of  Mechanic“, №2(51), თბილისი, 2013, გვ. 42-46;

3.   თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, მ.მიქაუტაძე, „ნამზადების განივხრახნული გლინვისას დეფორმაციის სიჩქარის განსაზღვრა“, „Problems of  Mechanic“, №3(52), თბილისი, 2013, გვ. 45-48;

4. ვ. მარგველაშვილი, რ. ფარცხალაძე, მ. ბენ ხაიმი, „მობილური რობოტის მართვა ფიჭური ტელეფონის საშუალებით“, „Problems of  Mechanic“, №3(52), თბილისი, 2013, გვ. 65-67;

5. თ. ნატრიაშვილი, რ. ქავთარაძე, ზ. ქავთარაძე, ა. ზელენკოვი, „Modeling of radiative-convective heat transfer in the diesel engine“, „Problems of  Mechanic“, №2(512), თბილისი, 2013, გვ.5-13;

6. გ. შვანგირაძე, ს. შარაშენიძე, რ. კურტანიძე“, „Mathematical analysis of having slide and other irregulaziries motionof carriage s wheel oair“, „Problems of  Mechanic“, №1(50), თბილისი, 2013, გვ. 93-101;

7. რ. ქავთარაძე, თ. ნატრიაშვილი,  ა. ზელენცოვი, მ. ღლონტი, „Local heat exchange in combustion chamber and the intensive heat state of the diesel piston, converted into the two-fuel engine“, „Problems of  Mechanic“, №1(50), თბილისი, 2013, გვ. 55-61;

8. თ. ნატრიაშვილი, რ. ქავთარაძე, ზ. ქავთარაძე, ა. ზელენცოვი, დ. ონიშჩენკო, „Modeling of radiativecon-vectiv heat transfer in the diezel  engine“, „Problems of  Mechanic“, №2(51), თბილისი, 2013, გვ. 5-13;

9.გ. შარაშენიძე, მ. ღლონტი, ს. შარაშენიძე, გ. უსანეთაშვილი, „ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ზოგიერთი ძალური  მახა-სიათებლის დინამიკური ანალიზი“, სტუ-ს სატრ. და მანქანმშ. ფაკ-ტის სამეც. შრომები, №2(27), თბილისი, 2013, გვ. 43-50;

10. გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, თ. დონდუა გ. უსანეთაშვილი, ნ. მღებრიშვილი, „ვაგონის გაუმჯობესებული სამუხრუჭო ბერკეული გადაცემის  დინამიკური ანალიზი“, Сб. научных трудов «Транспорт», №1-2, გამ-ბა ООО«Транспорт», თბილისი, 2013, გვ.6-8;

11. . გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, თ. დონდუა გ. უსანეთაშვილი, ნ. მღებრიშვილი, „ვაგონის გაუმჯობესებული სამუხრუჭო ბერკეული გადაცემის  კინემატიკური ანალიძის მათემატიკური აპარატი“, Сб. научных трудов «Транспорт», №1-2, გამ-ბა ООО«Транспорт», თბილისი, 2013, გვ.3-5;

12. გ. შარაშენიძე, ს. ჩაგელიშვილი, ს. შარაშენიძე, გ. უსანეთაშვილი, „ძრავიანი ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭო გადაცემის კინემატიკა ურიკის ჩარჩოსადმი სამაგრი სახსრებისა და ბერკეტების მდებარეობის გათვალისწინებით“,  სტუ-ს სატრ. და მანქანმშ. ფაკ-ტის სამეც. შრომები  №2(27), თბილისი, 2013, გვ.157-164;

13. გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, ნ. მღებრიშვილი, პ. კურტანიძე, „ვაგონების შექმნისა და ვაგონთმშენებლობის განვითარების ძირითადი ეტაპები“, საქართ. მეცნ. ეროვ. აკადემია, „მეცნიერება და კულტურა“,ტ. I, თბილისი, 2013, გვ. 145-152;

14. რ. კენკიშვილი, პ. დოლიძე, დ. ნიჟარაძე, ზ. მაისურაძე, „თვლიანი მობილური მანქა-ნის გამავლობის გაუმჯობესების საშუალება“, „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, №3,სერია 28, თბილისი, 2013;

15. გ. შარაშენიძე, ა. შერვაშიძე, ს. შარაშენიძე, გ. უსანეთაშვილი, „К вопросу формирования динамической модели улучшенной тормозной передачи моторного вагона электропоезда Сб. научных трудов  «Транспорт“, №3-4(51-52), გამ-ბა ООО«Транспорт», თბილისი, 2013;

16. გ. შარაშენიძე, ა. შერვაშიძე, ს. შარაშენიძე, გ. უსანეთაშვილი, „Определение некоторых выходных динамических параметров нажимного узла улучшенного ру-ного тормоза моторного вагона дизелпоезда“, Сб. научных трудов  «Транспорт“, №3-4(51-52), გამ-ბა ООО«Транспорт», თბილისი, 2013;

 17.  გ. შარაშენიძე, ა. შერვაშიძე, ს. შარაშენიძე, გ. უსანეთაშვილი, „Переменная кинетичес-кая энергия  тормозного узла реальной тормозной передачи“, Сб. научных трудов  «Транспорт“, №3-4(51-52), გამ-ბა ООО«Транспорт», თბილისი, 2013;

18. გ. შარაშენიძე, ს. შრაშენიძე, გ, უსანეთაშვილი, „ძრავიანი ვაგონის ხელის მუხრუჭის ამძრავი კვანძის გამომავალი კინემატიკუ-რი პარამეტრების მათემ. ანალიზი“, საქართ. მეცნ.ეროვ. აკადემია, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №10-12, თბილისი, 2013, გვ. 92-98;

19, მილნიკოვი, „The Electrical Groups Theory and Groups of Algebraic Topology“, Recents Advances in Telecommunications &Circuits,  Proceedings of the 2nd inter. Conf. on  CSCCA’13, Dubrovnik,Cratia, გვ. 58-63;

20. ჯ. ანელი, ო. მუკბანიანი, ე. მარქარაშვილი, გ.ზაიკოვი, „Effect of Modify by sili-con-organic substatances of the mineral fillers on someproperties of composites basede on epoxyresin,

“Polymers Research Journal, Nova Sci. Publ.”, v.7, №2, ნიუიორკი, 2013, გვ.172-185;

21. ჯ.ანელი, ო. მუკბანიანი, ე. მარქარაშვილი, „Polymer composites on the basis of epoxy resin with mineral fillers modified by tetraetoxysilane“,“Chemistry and Chemical Technology”, Lviv Polytechnic University, v. 7, №2, ლვოვი, უკრაინა, 2013, გვ. 72-81;

2012 წელი

1.  თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, მ. მიქაუტაძე, დ. დემეტრაძე, „Определение  параметров  ударного  взаимодействия  при  захвате  металла  валками  стана “Problems of  Mechanics”,  №3(48),Tbilisi, 2012,  pp. 54-59;

2. დ.  ლომსაძე,  ს. მებონია,  ზ.  ლომსაძე,  ს.  ქათამაძე, „Исследование  очага  деформации  при  спаренной  прокатке   квадратных  заготовок,  «Теория  и  практика   металлургии»  №1-2,  Днепропетровск,  2012  стр. 56-59;            

3.  ა. თუთბერიძე,  ს.  მებონია,  დ.  დემეტრაძე, „Методика  расчёта  силы  удара  при  первичном  захвате  трубы  валками  автоматстана, Тр. ГТУ,  №3, Тбилиси, 2012, стр. 55-58;

      4.ჯ. ანელი, ლ.  ნადარეიშვილი,  გ.  ბასილაია,“Gradiently  anisotropic  conducting  and  magnetic  polymer  compozites“, Polymer  research  Journal, v. 5, issue 4,  2012,  116.

5. ჯ. ანელი,  ნ. ბაქრაძე, თ. დუმბაძე,  „Electric  codutivity  and  paramagnetic  properties  of  channels   formed  after  laser  beam  irradiation  of  carbon  chain   polymers“, Journal  of  characterization  and  development  of  novel  materials,  vol. 3, # 3-4,  2012,  pp. 216-223.

6. ჯ. ანელი,  გ. ზაიკოვი,  ო.  მუკბანიანი,  „Physical  Principles of  the  condyctivity  of  electric  conducting  polymer  compozites“,  Molecular  Crystals  and  Liquid  Crystals,  v.554, 2012,  pp. 167-187

7. ჯ. ანელი,  გ. ზაიკოვი,  ო.  მუკბანიანი,    “Electric  conductivity   of  polymer  composites  at  Mechanical  Deformations”,   Molecular  Crystals  and  Liquid  Crystals,  v. 554,  2012,  pp.160-166;

8.  ა. მილნიკოვი,  „A  Low  Rank  Tensoral  Approximation  Method  of  Singular Values  and  Singulars  Vectors  for  SVD  Problem, Proceedings  of  the  6thInternational  Conference  on  Applied  Mathematics, Simulation, Modeling,Greece, Athens,  2012,  pp. 49-53“, ( http://www. Wseas.us/e-library/conferences/2012/Vouliagmeni/MMAS/MMAS-00. pdf )    

9. ა. მილნიკოვი,  “A  Tensiral  Approximations  Method  as a   Univesal  Filter”, International  Journal  of  Mathematical  Models  and  Methods  in  Applied  Sciences, ISSN: 1998-0140, Issue  4,  volume  6, 2012, pp. 600-607.  (http://www.naun.org/wseas/cms.actionid-2821)

10. ა. მილნიკოვი,  ს.  საუფილინი,  “Principes  of  Analysis  of  Internal  Structures  of  Aggregate  Demands”, International  Bleck  Sea  Universitity  Journal  of  Business, Vol.1  #1 , 2012,  pp.13-17.

  11. ვ. ზვიადაური,  გ. გოგია,  მ. ჭელიძე,  გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე,  „სივრცითი,             არა მუშა რხევების გავლენა ფხვიერი ტვირთვის ვიბრაციულ მოძრაობაზე“ სტუ-ს შრომები „გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა 2012წ. გვ. 71-78.

ნ. ვალიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო   კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“ (ქუთაისი)

1.   თ. ნატრიაშვილი, ს.მებონია, მ.ბენ ხაიმი, “Методы  расчета  ударных  нагрузок  в трубопрокатных  станах».  გვ. 368-371;

 2.   თ. ნატრიაშვილი, ბ. კორძაძე, რ. დემეტრაშვილი, “შიგაწვის ძრავას სამუხრუჭო    სიმძლავრის ფორსირების ოპტიმალური ზღვარი“,  გვ. 356-360;

3. ბ.მაზანიშვილი, ა.ხვადაგიანი, ლ. რობაქიძე, ნ.იაკობიძე, „ავტოკლავების, გაზოსტატების და ჰიდროსტატების გამოყენების პერსპექტივები ტექნოლოგიურ პროცესებში“, გვ. 338-341;

4. გ. შარაშენიძე, გ.ღლონტი, ს.შარაშენიძე, „К вопросу  формирования дифференциального уровнения движения тормозной рычажной передачи моторного вагона электропоезда“,  стр. 202-205;

5. ა. რიკრიკაძე, ა. ნოზაძე –  „Исследование ассинхронных электродвигателей малой мощности  для привода  регулируемых вентиляторов“,  стр. 288-292;

6. დ.გვენცაძე, ბ.მაზანიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ბეროშვილი, ლ.გვენცაძე, „პოლიტეტრაფთორეთილენის ბაზაზე დამზადებული თანამედროვე თვითშემზეთი მასალები“,  გვ. 293-296;

   7. მ.ბილაშვილი, ვ. მარგველაშვილი, ა.შერმაზანაშვილი, მ.იაძე, ბ.მაზანიშვილი,  „Моментный сферический  шарнир“,  გვ. 297-301;

8. ა.ნოზაძე, ა.რიკრიკაძე, ა.შერმაზანაშვილი, „Определение  сфер возможного применения  асинхронных  электродвигателей  повышенной  частоты“  стр.  313-317.

9. ჯ. ჯავახიშვილი, ლ.შამანაური, დ.ნიჟარაძე, მ.ხვადაგიანი. „კარბამიდული ქაფ-პოლიმერის მიღებისა და საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესების გზები“,            გვ. 392-395;

      X  საერთაშორისო  სამეცნიერო – ტექნიკური  კონფერენციის  შრომათა კრებული „ტექნოლოგიური პროცესებისა და ტექნიკური სისტემების საიმედოობისა და ხანგამძლეობის, ხარისხის ამაღლება“, ქ. ეილატი, ისრაელი 20-27 ნოემბერი 2012 წ.

10. რ.კენკიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, მ. ბენ ხაიმი „ Главное дозирующее устрйство, для двигателя конвертируемого на газовом топливе3, стр.  91-94;

11. დ. ნიჟარაძე, ს. მებონია, ფ. მშვილდაძე „Радиально – обжимная  машина для получения  длиномерных  осесиметричнык  изделии3,  стр. 89-91;

12. ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, თ. ნადირაძე, „Влияние  колебаний  каната на процесс  его  проскальзывания  по  шкиву3  стр. 19-22;

13.თ. ნატრიაშვილი, თ. კორძაძე, რ. დემეტრაშვილი, “Results of the Theoretical and Experimental  Research into the Brake Power Forcing process of the Automobile internnal combustion Engines, pp. 23-25;

14.  ჯ. ჯავახიშვილი,  ლ. შამანაური,  დ.  ნიჟარაძე,  ფ. მშვილდაძე, „Вопросы  разработки  технологии получения  модифицированных  энергосберегающих  строительных  материалов“, стр. 69-71;

15. გ. მამნიაშვილი, დ. გვენცაძე, ი. შარიმანოვი და სხვა. „დიდი დროითი მახსოვრობის და მაგნიტოაკუსტიკური ეფექტები მაგნიტოსტიქციული მასალების რადიოსიხშირული და მაგნიტური იმპულსებით აგზნებისას იმპულსური ბმრ ტექნიკის გამოყენებით“,Journal of Superconductivity and Novel  Magnetism  Springer  Science+ Business  Media, Ney-York, vol.5,  #8, December, 2012; 

2011 წელი

  1.  ჯ. ლომსაძე, ზ. ლომსაძე, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია. „Obtaining of the periodical profiles with the exact by means of the combined processes of rolling and drawing, “Problems of Mechanics” №2(43), თბილისი, 2011, გვ. 36-40;
  2.  რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, ს. მიქაუტაძე,  Determination of the deformation zone   parameters for longitudinal tube rolling in the round pass on the drawn back conical mandrel“, “Problems of Mechanics” №4(45) თბილისი, 2011, გვ.52-57;

3.   ჰ. წულაია, მ. თედოშვილი, მ. ჭელიძე. „Dynamic of the resonance vibration device at the compaction and of the concrete floor“, “Problems of Mechanics” №3(44) თბილისი, 2011, გვ.44-47;

  •   ჯ. ანელი, ნ. ბაქრაძე, თ. დუმბაძე. „Transformation of insulator polymers into conducting materials by   laser irridation”, “Problems of Mechanics” №1(42) თბილისი, 2011, გვ.21-26;
  •   ს. მერტი, ა. მილნიკოვი, “Structural Model of Random Vibrations of Experimental Data”, “Problems of Mechanics” №1(42) თბილისი, 2011, გვ.33-36;
  •   ს. მერტი, ა. მილნიკოვი, „Lov Rank Approximation Algorithm in Singular Value  Dekomposition  Problem”, “Problems of Mechanics” №1(42) თბილისი, 2011, გვ.70-79;
  •  გ. შარაშენიძე, თ. ნატრიაშვილი, მ. ღლონტი, “Characteristic  Differential Equations of  Additional Break-Contact-Break (B C B )  Motion of Optimal Breakeleverage Transmission”, “Problems of Mechanics” №4(45) თბილისი, 2011, გვ.37-44;
  •  გ. შარაშენიძე, მ. ღლონტი,  „Comparative Analusis of  Output  Parameters of  Electric Train Motorcars Brake Linkage with Clearanes “,“Problems of Mechanics” №3(44) თბილისი, 2011, გვ.15-21;
  •  ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, მ. ცოცხალაშვილი, „The Locomotive vibtatory Processes and their Influnence on the Drive tooth gearing” “Problems of Mechanics” №2(43) თბილისი, 2011, გვ.56-62;

     სხვადასხვა ჟურნალებში გამოქვეყნებული ნაშრომები:

1. ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, თ. მიქაუტაძე. „Разработка устройств для рациальной ковки длиномерных осесимметричных изделий со сложной конфигурацей внутренней поверхности.“ Сборник „Обработка металлов давлением, Краматорск, Украина, № 2 (27), 2011, стр. 177-181.

           2.  ა. თუთბერიძე, ს. მებონია, თ. ნამიჩეიშვილი, ს. ქათამაძე. „Расчет усилий при   первичном захвате гильзы валками автоматстана“, „Теория и практика металлургии“ Днепропетровск, Украина, № 3-4, 2011, стр. 62-65;

 3.ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, მ. მიქაუტაძე, დ. შარაშენიძე. „Анализ захвата металла валками на станах косой прокатки и разработка мероприятий по стабилизации процесса прошивки“, Сборник трудов Межд. Научно-тех. Конф. „Иновационные технологии и материалы (В памяти Т.Н. Лоладзе), Тбилиси, 24-27 Октября, 2011, стр. 38-44;

4.  ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, დ. დემეტრაძე. „Интенсификация процесса поперечно-винтовой прошивки заготовок”, Georgian scientific news, Kutaisi, № 1 (9), 2011, pp. 11-15;

5. ჯ. ანელი, გ. ზიაკოვი, ო. მუკბანიანი. “Electric conductivity of polymer composites at mechanical relaxation”, Chemistry and Chemical Technology, V. 17, № 1, 2011, pp. 71-78;

6. ჯ. ანელი, გ. ზიაკოვი, ო. მუკბანიანი. „Physical principles of the conductivity of electrical conducting polymer composites”, Chemistry and Chemical Technology, V. 5, № 1, 2011, pp. 75-86;

7. გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, ვ. ზვიადაური, «Путь трения и интенсивность  изнашивания колес и рельсов», Вестник восточно-украинского национального университета №6(160), 2011,ст. 212-215;.

 8. ე. ქუთელია, დ. გვენცაძე, ბ. ერისთავი, ნ. მაისურაძე და სხვ. „The Triboligcal  Efficiecy and the Mechanism of Nano-porous  Compositions-Based Brake Lining Materials“, „Georgian Enginering News“ № 1, Tbilisi, 2011, pp.39-48;

9.   ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, მ. მიქაუტაძე, დ. დემეტრაძე, „რადიალურ-საჭედი მანქანების კონსტრუქციები და მათი გამოყენების სფერო“, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, № 4-6, 2011, გვ. 89-96;

10.  ა. მილნიკოვი, თ. ნატრიაშვილი. “Spinor based robots spatial rotations terminal control“, Proceedings of the  International Conference of Mathematical Methods for Engineering Sciences. (MMES’II) Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, 2011, pp. 133-139;

11. ს. მერტი, ა. მილნიკოვი. „Singular spectrum analysis method as a universal filter“, Proceedings of V International Conference of Information and Communication Technologies, Baku, Azerbaijan, 2011, pp. 629-633;

12. ს. მერტი, ა. მილნიკოვი. „Evaluation of singular spectra of vibration processes”,  International Scientific Conference: Modern Issues of Applied Physics, Tbilisi, Georgia, 2011;

13. ა. მილნიკოვი, თ. ნატრიაშვილი. „Solution of kinematics inverse problem by means of group representations theory“,    International Conferences „Modern Achievements of Science and Education”, Israel, 2011, pp. 105-109.

 14.  დ. გვენცაძე, ბ. მაზანიშვილი, თ. მაჩალაძე, გ. ჯაფარიძე. „ნანოფოროვანი ნანოკერამიკული და ლითონური ფხვნილებით შევსებული პოლიტეტრა-ფთორეთილენის კომპოზიტების სტრუქტურული კვლევა“. (შრომათა კრებული საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლო-გიები და გამოყენებითი დიზაინი“, ქუთაისი, 19-20 მაისი, 2011, გვ. 300-302).

15. ე. ქუთელია, დ. გვენცაძე, ბ. ერისთავი, ნ. მაისურაძე და სხვა. „The tribological efficiency and the mechanism of action of nano-porous composition base brake lining materials”. (International Congress on Advances in Applied Physics and Materials Sciences. 12-15 May, 2011, Antalia, Turkey, pp. 546-554).

16. თ. თათრიშვილი, ჯ. ანელი, ე. მაქარაშვილი და სხვა. „Hydrosililation reaction of tetrahydrotetraethykculotetrasiloxane with allyl butyrate”. Abstracts of communications of    Intern. Conf. on organic chemistry advances in heterocylic chemistry, Tbilisi, Georgia, 2011, September, pp. 281-282.

17. ე. მაქარაშვილი, თ. თათრიშვილი, ჯ. ანელი და სხვა. „Investigation of kinetic parameters of polymerization reactions of propyl butyrate and ethyltriethoxysilame groups containing methylcyclotetrisilozanes” Abstracts of communications of   Intern. Conf. on organic chemistry advances in heterocylic chemistry, Tbilisi, Georgia, 2011, September, pp. 283-284.

18. ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, თ. ნადირაძე. „A General dynamical model of the lifter and a problem of the cable sliding on a pulley”. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), Paris, France, July 2011, pp. 872-875.

19. დ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი. „Технология производства пенобетона на основе местного сирья Грузий“ (Тезисы докл. V международной научной конференции „Современные достижения  в науке и образовании“. Немания, Израиль, 2011, стр. 89-92)

 20. ა. მილნიკოვი, თ. ნატრიაშვილი. “Spinor based robots spatial rotations terminal control. (Proceedings of the  International Conference of Mathematical Methods for Engineering Sciences. (MMES’II) Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, 2011, pp. 133-139)

21. ს. მერტი, ა. მილნიკოვი. „Singular spectrum analysis method as a universal filter. (Proceedings of V International Conference of Information and Communication Technologies, Baku, Azerbaijan, 2011, pp. 629-633)

22. ს. მერტი, ა. მილნიკოვი. „Evaluation of singular spectra of vibration processes”. (International Scientific Conference: Modern Issues of Applied Physics, Tbilisi, Georgia.)

23. ა. მილნიკოვი, თ. ნატრიაშვილი. „Solution of kinematics inverse problem by means of group representations theory.  International Conferences „Modern Achievements of Science and Education”, Israel, 2011, pp. 105-109.

 24 დ. გვენცაძე, ბ. მაზანიშვილი, თ. მაჩალაძე, გ. ჯაფარიძე. „ნანოფოროვანი ნანოკერამიკული და ლითონური ფხვნილებით შევსებული პოლიტეტრა-ფთორეთილენის კომპოზიტების სტრუქტურული კვლევა“. (შრომათა კრებული საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, ქუთაისი, 19-20 მაისი, 2011, გვ. 300-302).

   25. ე. ქუთელია, დ. გვენცაძე, ბ. ერისთავი, ნ. მაისურაძე და სხვა. „The tribological efficiency and the mechanism of action of nano-porous composition base brake lining materials”. (International Congress on Advances in Applied Physics and Materials Sciences. 12-15 May, 2011, Antalia, Turkey, pp. 546-554).

2010 წელი

  1. r. adamia, s. CageliSvili, T. nadiraZe, “Study of the infhuence of clearanes on   the dynamical load of machine systems” saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis “moambe v. IV, #3, თბილისი, 2010, გვ. 117-121;

2. h. wulaia,m. TedoSvili, m. WeliZe “Thvee  mass  electromagnitic vibration machine dynamic research”, “Problems of Mechanics”,  #2(39), თბილისი, 2010, გვ. 34-42;  

3. j. aneli, o. mukbaniani, e. marqaraSvili, l. Samanauri “mineraluri Semavseblebis tetraetoqsisilanis modificirebis gavlena epoqsiduri fisis bazaze miRebuli kompozitebis Tvisebebze”, “Problems of Mechanics”,   #1 (38), თბილისი, 2010, გვ 82-87;

4.  g. TumaniSvili, v. zviadauri, m. WeliZe, m. cocxalaSvili “Problems of wheel-rail systems  vibrations”, “Problems of Mechanics”,  #4(41), თბილისი, 2010, გვ.84-89;      

5. g. TumaniSvili, v. zviadauri, m. WeliZe, m. cocxalaSvili,”Analysis of Lateral   Vibration Behavior of Wheelset in Straight Track, „“Problems of Mechanics”,  #1(38), თბილისი, 2010, გვ.61-64;       6. b. korZaZe, T. natriaSvili, r. demetraSvili” Study of the Automobili Braking            Dynamics in the Case of Braking by the high – effective Motor Brake”, „“Problems of Mechanics”,  #3(40), თბილისი, 2010, გვ.72-77;       

7. T. natriaSvili, m. Rlonti, r. qavTaraZe, z. qavTaraZe, a. zelencovi, “Solutions of some Problems of improvement of  Ekologial Characteristics of the Diesel  Engine converted in the Gas Engine”, “Problems of Mechanics”,  #1(38), თბილისი, 2010, გვ.13-28;       (#1(38), 2010, pp.13-28)

ჟურნალი “ნოვაცია”

8. r. adamia, T. natriaSvili, s. mebonia.“dartymis Zalovani funqciebis gansazRvra sxeulis deformaciuli modelebis gaTvaliswinebiT, „ნოვაცია“ #7, quTaisi, 2010. gv. 11-21;

9. r. adamia, T. natriaSvili, s. mebonia” myari sxeulebis dartymiTi dat-virTvebis tipis da parametrebis gansazRvris meTodebi”, „ნოვაცია“ #7, quTaisi, 2010, gv. 22-28;

10. r. adamia, T. natriaSvili, s. mebonia “sxeulebis dartymiTi urTierTqmedebis Zalebis gaangariSebis sainJinro meTodebi fenomeno-logiuri modelebis gaTvaliswinebiT”, „ნოვაცია“ #7, quTaisi, 2010, gv. 29-37:

11. r. adamia, z. nadiraZe, b. banZelaZe, “Caketil konturiani meqanikuri sistemebis gardamavali procesebis analizisa da sinTezis amocanebis Sesaxeb”, „ნოვაცია“ #7, quTaisi, 2010, gv. 38-45;

12.  a. nozaZe, a. SermazanaSvili “rotaciuli Termomeqanikuri gardamqmneli kombinirebuli muSa jaWviT”, „ნოვაცია“ #7,quTaisi, 2010, gv. 200-206;

 13.  r. kenkiSvili, T. natriaSvili, d. niJaraZe, Sigawvis Zravas gaziT kvebis sistemis mTavari madozirebeli mowyobilobis damuSaveba da gaangariSebis meTodika, (#6, quTaisi, gv.11-15)A .

                   ჟურნალი “კერამიკა”

14. z. kovziriZe, n. niJaraZe, d. gvencaZe, “naxSirbadSemcveli danamatebisa da Semkvrelis gavlena dolomitserpentinituri maRalcecxlgamZle kompozitis Tvisebebze”, „კერამიკა“ #1 (22), 2010, gv. 9-10;.  

15.Mm. Ciqovani, a. axalkaci, T. gavaSeli, d. gvencaZe, “Inductive excitation of Magneto –electric Responses in Layered Magnetoelectric composite materials using a magnetic video-pulse excitation”, „კერამიკა“ #2 (23), 2010,  გვ.169-172; 

16. z. kovziriZe, j. aneli, T. dgebuaZe, “eleqtrogamtari rezinis gamoyeneba sxvadasxva siTxis Semcveli liTonuri avzebis kedlebis gaJonvis aRmosaCenad, „კერამიკა“ #1 (22), 2010, gv.3-8.

17. g. basilaia, j. aneli, l. nadareiSvili, ”Gradienty anisotropic conducting polymer composites”, „კერამიკა“ #2 (23),  2010, გვ 145-147;     

         ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”

18. j. javaxiSvili, d. niJaraZe, T. natriaSvili, “qafbetonis dasamza-debeli danadgarebis konstruqciuli Taviseburebebi”, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ #1-3, თბილისი, 2010. gv.     — )

19. a. nozaZe, T. natriaSvili “transporti da garemos ekologia.“ „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ #7-9, თბილისი, 2010, gv. 67-75;    

20. r. kenkiSvili, m. Rlonti, T. natriaSvili “zRvis talRebis energiis gamoyenebis perspeqtivebi” „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ #7-9, თბილისი, 2010, gv. 45-46; . 

           ჟურნალი “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”

    21. m. bilaSvili, “sayrdeni rgolis konstruqciuli parametrebis urTierTkavSiri mabija maZravis gamwev-CaWidebiT Tvisebebze”, „transporti da manqanaTmSenebloba“ #2(18) Tbilisi, 2010, gv. 8-14;.

22. m. bilaSvili, “mosiarule robotis sayrdeni rgolis daxris Taviseburebebis zegavlena gruntTan misi urTierTqmedebis dros” „transporti da manqanaTmSenebloba“ #2(18), Tbilisi, 2010, gv.15-22;

           სხვადასხვა ჟურნალებში გამოქვეყნებული შრომები

23.   r. adamia, s. mebonia, T. natriaSvili, d. demetraZe “milebis adidva – sworebis erToblivi procesebis parametrebis gansazRvra”. „Georgian engineering news“ #2(54), თბილისი,  2010, გვ. 54-57;

24.  ე. quTelia, l. ruxaZe, n. maisuraZe, d. gvencaZe da sxv. “rkinisa da kobaltis atomebiT dopirebuli naxSirbadis fxvnilis nano-nawilakebis morfologiis da magnituri Tvisebebis kvleva”, „Georgian engineering news“, #3( (55), 2010, გვ.75-78;     

rastruli eleqtronuli mikroskopuli (rem), oJe-eleqtronul speqtroskopuli (oes) da vibraciul magnitometruli (vm) meTodebiT.

25. j. lomsaZe, s. mebonia, z. lomsaZe, s. qaTamaZe. “kvadratuli namzadebis Sewyvi-lebuli glinva”, „ Теория  и  практика металлургии  „№3-4 (76-77),  Днепропетровск, 2010 , ст. 44-46;

 26. v. kldiaSvili, s. mebonia, e. uSveriZe “originaluri konstruqciis asinqro-nuli Zrava”, „Теория  и  практика металлургии“, №3-4 (76-77),   Днепропетровск, 2010 , ст. 94-95;  

27. o. mukbaniani, j. aneli, e. marqaraSvili, ”Effect of Modification of Bentonite     by  Tetraethoxycicilane on the Properties of  Composites Based on Epoxy Resin”, „Oxidation Communi-cations“  #3 (33), 2010, გვ. 555-560;

28. o. mukbaniani, j. aneli, e. marqaraSvili,  “Composites based on epoxy  resins filled with modificd   bentonite “,  Journal “Scientifie Israel – Technological – Advaantages #1, V. 12, 2010, pp 74-77;.

  29. s. mebonia, T. natriaSvili, d. demetraZe “turbinebis rotorebis frTebis profilirebuli namzadebis miReba radialuri moWimvis meTodiT”, „energia, #3 (55), Tbilisi, 2010, gv. 78-82;  

  30. g. TumaniSvili, v. zviadauri, m. WeliZe, g. oTinaSvili, “Триботехнический   аспект взаимодейсивия  колеса и рельса” (Висник Схидноукраинского национального университету им в Даля ”Науковый журнал, №10 (152), частина 1, Украина, 2010. ст.206-209;

  31. g. TumaniSvili, v. zviadauri, m. WeliZe, l. qavTaraZe “Разработка крупнога-баритных сварных элементов вагонной мележки” (#1(152),частина 1, Украина, 2010,    стр.190-195;.

 32. g. TumaniSvili, m. WeliZe, v. zviadauri,  “Нагруженность и повреждаемость  колес и рельсов при различных условиях эксплуатации”,Международньй   Информационньй  научно – технический журнал “Вагоный парк” №7, 2010. ст. 23-25; 

33. g. TumaniSvili, m. WeliZe, j. bolaSvili, v. zviadauri “О некоторых  факторах, влияющих на изнс колеcные пар”, Вестник ВЭЛНИИ, № 1 (59), Новочеркаск, Украина, 2010, ст. 88-97;

 34.  g.  TumaniSvili, m. WeliZe, v. zviadauri, “Влиание различных факторов на    поперечное перемещение  колеса по рельсу», Международный научно-технический  журнал Вагонный парк , №2, 2010,ст.9-11;   

35. j.merti, a. Mmilnikovi, “Heuris tic  Analyzing of  Time ,” Series Internal Structure International Bleck See University Scientific Journal, Tbilisi, Georgia, #4, 2010, pp. 

36. T. natriaSili, s. mebonia, “turboCaberviani dizelis muSaobis kvleva sxvadasxva klimatur da Casaberi haeris gacivebis gansxvavebul xarisxis  pirobebSi,” Kutaisi “Georgian  Scientific NEWS”, #2(6), 2010, pp. 37-42;

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული

 

37. r. adamia, a. milnikovi, r. farcxalaZe, “Spinor Representation of the Group Spatial Rotations”,  ( Tbilisi, 2010, pp. 18-23, inglisur enaze)                                                                                                                                                    38. r. adamia, s. mebonia, T. natriaSvili, d. demetraZe “milebis adidva – sworebis erToblivi procesebis parametrebis gansazRvra”, Georgian engineering news, #2 (54), 2010, pp 54-57;  

 39.  r. adamia, T. natriaSvili, s. CageliSvili “samanqano sistemebis Ggardamavali procesebis maTematikuri da fizikuri modelireba  msgavsebis kriteriumebis gamoyenebiT”, Tbilisi, 2010, gv. 7-12; 

    40.ო. მარგველაშვილი, a.nozaZe, a. SermazanaSvili, “martensituli Termo-meqanikuri gardamqmneli kombinirebuli muSa jaWviT. Tbilisi, 2010, gv.75-81;.

 41. h. wulaia, m. TedoSvili, m. WeliZe, „vibraciul-teqnologiuri procesebis kvleva cifruli eqsperimentis saSualebiT“, Tbilisi, gv. 118-124;

    42. h. wulaia, m. SilakaZe, „sammasiani vibraciuli manqanis eqsperimentuli kvleva“, Tbilisi, gv. 124-130;

Share this Page