ზოგადი ინფორმაცია

ინსტიტუტის ძირითადი პერსონალის რაოდენობა შეადგენს 58საშტატო ერთეულს. სამეცნიერო პერსონალი შეადგენს  26 , მათ შორის 10 მთავარი მეცნიერი თანამშრომელია, 10 უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 5 მეცნიერი თანამშრომელი, ინსტიტუტში  3 დოქტორანტია, 2 მაგისტრანტი, 9 მაგისტი. ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალიდან ერთი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსია, 3 –  საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, 3 – საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი,  ერთი ნიუ-იორკი  მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ინსტიტუტში ფუნქციონირებს 4 სამეცნიერო   და ერთი დამხმარე განყოფილება:

      სამეცნიერო განყოფილებები:

მანქანათმშენებლობის განყოფილება

მანქანათა დინამიკის განყოფილება

თბოენერგეტიკული დანადგარების განყოფილება

მობილური მანქანების განყოფილება

დამხმარე განყოფილება:

სამეცნიერო-ტექნიკური განყოფილება

Share this Page