გრანტები

გრანტები

  ხანგამძლე წყვილთვალი თვლებს შორისი ცვალებადი მანძილით BPF- 04/09 (GRDF და სესფ-ი) 2009- 2011
ახალი კონსტრუქციის ვიბრაციული მანქანის გამოყენება ტექნოლო-გიური პროცესების გაუმჯობესების მიზნით GNSF/ST 08/7-486 ( სესფ-ი)   2009 – 2011
  კედლის ზედაპირის შემლესი პნევმო-ვიბრაციული მოწყობილობა GNSF/ST 08/7-490 ( სესფ-ი)   2009 – 2011
ვიბრაციულ სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური მანქანის კომპლექსური კვლევა და ახალი მაღალმწარმოებლური კონსტრუქციების დამუშავება GNSF/ST 08/7-489 ( სესფ-ი)   2009 – 2011
რობოტ-მანიპულატორების სივრცობრივი მართვის ახალი ტექნოლოგიური პროცედურა GNSF/ST 09 8317122   2010 – 2012
ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე თბისაიზოლაციო პოლიმერული მასალების მიღებისა და პრაქტიკაში რეალიზაციის გზები BPG 03/12 21-22-50  
 ავტოტრანსპორტის მავნე, ტოქსიკური  გამონაბოლქვის შემცირება  ნანოტექნოლოგიის კომბინირებული მეთოდების  გამოყენებით;                                                       №31/59   2013-2014
ელექტრო ძრავ-ბორბალას კვლევა და დამუშავება სატრანსპორტო საშუალებებისათვის        AR/136/3-160/13    2014-2016
დიზელის მაღალი ეკოლოგიური მაჩვენებლების მისაღებად ახალი, ალტერნატული წვის პროცესის მოდელირება და კვლევა ნავიე-სტოქსის სანგანზომილებიანი არასტაციონარული განტოლების გამოყენებით            FR/241/3-170/14                                                  2015-2017
ძვირფასი ლითონებისაგან თავისუფალი ინოვაციური საავტომობილო კატალიზატორის საწარმოო გამოცდა  და ოპტიმიზაცია   №217020   2016-2018
ვიბრაციული ტექნოლოგიური  პროცესების მათემატიკური მოდელირება და  ახალი, მაღალეფექტური მანქანების დაპროექტება   № FR17_292   2017-2020
Share this Page