ირაკლი ზაკუტაშვილი

დაიბადა 1985 წლის 16 აპრილს. 2006 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სპეციალობით ინჟინერ-მექანიკოსი, სატრანსპორტო და მანქანათმშნებლობის ბაკალავრი, 2008 წელს მიენიჭა ტრანსპორტის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, ხოლო 2013 დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა აკადემიური დოქტორის ხარისხი.

2005 წლიდან მუშაობდა სხვადასხვა კერძო სტრუქტურებში, ავტოსერვის -ცენტრში ავტომობილის კომპიუტერული დიაგნოსტიკის სპეციალისტად. 2013 წლიდან ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელია.


გამოქვეყნებული აქვს 7-ზე სამეცნიერო ნაშრომი, რომელთაგან მნიშვნელოვანია:

  1. ვ. ლეკიაშვილი, ი. ზაკუტაშვილი, ნ. თოფურია, ავტომობილის საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა, თბილისი, სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, #2(21), 2011, გვ. 69-74;
  2. ვ. ლეკიაშვილი, ი. ზაკუტაშვილი, მ. ზურიკაშვილი, ავტომობილის საკონტროლო-დიაგნოსტიკური ოპერაციების პერიოდულობის განსაზღვრა, თბილისი, სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, #4(22), 2011, გვ. 50-56;
  3. ვ. ლეკიაშვილი, ი. ზაკუტაშვილი, გ. მარდალეიშვილი, ავტომობილების უმტყუნებლობის სტატისტიკური პროგნოზირების მეთოდის დამუშავება, თბილისი, სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, #1(26), 2013, გვ. 195-201;
  4. გ. შარაშენიძე, ი. ზაკუტაშვილი, ლ. თედიაშილი, შ. შარაშენიძე, ვაგონის მოძრაობის კინეტიკური ენერგიის განსაზღვრა ურიკების ასინეტრიული განლაგების გათალისწინებით, თბილისი, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, #2(716), 2014, გვ. 94-99.
  5. ვ.მარგველაშვილი, მ. ღლონტი,ს. შარაშენიძე,ი. ზაკუტაშვილი, რ.ფარცხალაძე, „მაბიჯი მანქანები-ტრანსპორტი უგზოობისათვის“, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №1(718), თბილისი, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2015, გვ. 66-73;

მობ: 579 635 540.