IMM.ge

მერაბ თედოშვილი 

დაიბადა ქ. თბილისში 1945 წლის 21 ნოემბერს. 1970წ.დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომატიკა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი.
1970-76წ.წ. მუშაობდა მცირე სიმძლავრის ელექტრო მანქანების ტექნოლოგიის საკავშირო სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში, (“ვნიიტმე”), ინჟინრის, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომლის და უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობებზე. 1976 წლიდან რ. დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის თანამშრომელია. 1985 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. დღეისათვის მუშაობს უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე.

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 

გამოქვეყნებული აქვს 47 ნაშრომი, არის ორი მონოგრაფიის თანაავტორი, 4 გამოგონების და ერთი პატენტის ავტორი. 2009-2011წ.წ. სესფ-ის გრანტის ორი პრექტის დამუშავებაში ძირითად შემსრულებელია. 1985 წლიდან, სხვადასხვა დროს, შეთავსებით ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას პროფესიული სწავლების ცენტრსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციებია:

 1. Тедошвили М.М., Хвингия М.В. Возбуждение низкочастотных субгармонических колебаний с помощью электромагнитных вибраторов. //"Машиноведение" А.Н.­СССР, М. 1985, 4с.//
 2. Тедошвили М.М. Регулирование собственной частоты упругой системы вибрационной машины в постоянном магнитном поле. //Сообщения АН ГССР, т.131, N1, Мецниере­ба, Тбилиси, 1988, 4с.//
 3. Хвингия М.В., Тедошвили М.М. Электромагнитные  субгар­мо­нические возбудители колебаний (монография) //Мецниереба,Тбилиси,1987, 134с.//
 4. Хвингия М.В., Тедошвили М.М., Сванидзе В.С., Челидзе М.А. Низкочастотные электровибрацион­ные машины (монография).,// Машиност­ро­ение, Л., 1989, 96с.//
 5. Тедошвили  М.М., Татишвили Т Г.,Челидзе М.А. Амортизаторы для ручных механизированных аппа­ра­тов. //Труды научного центра Кутаиси, 2003, 4с.//
 6. Tedoshvili.M., Chelidze M.,Tsulaia H. Vibroisolation of mechanical oscillation systems.// Problems of mecha­nics. Intenational scientific Journal, Tbilisi, 2007, N1(26), 4p.//
 7. Tedoshvili.M., H.Tsulaia, M.Chelidze. About dependencies damping from electric features of the vibratory machine. //Tbilisi,Problems of mecha­nics. International scientific  Journal, 2009, N3(36) 5p.//
 8. H. Tsulaia, M.Tedoshvili, M. Chelidze, “Three mass electromagnetic vibration machine dynamic research. //Tbilisi, International scientific journal “Problems of Mechanics” # 2 (39), 2010, pp. 34-42.//
 9. H.Tsulaia, M. TedoShvili, M. Chelidze, Dynamic of the work resonanse vibration device at the compaction and leveling of concrete floor, // Tbilisi, Inter. scientific journal “Problems of Mechanics”, #3(44), 2011, pp. 44-47//
 10. М. А. Челидзе, М. М. Тедошвили, Математическое моделирование взаимодействия экономических процессов, Сборник трудов VI международной конференции «Современные достижения в науке и образовании», Венеция, Италия, 2012 ст.35-37//
 11. M. Tedoshvili, G.Tumanishvili. Working conditions and damage ability of interacting elements of rails and wheels. // Proceedings of XI International conference on the improvement of the quality, reliability and longer usage of technical system and technologi¬cal processes. Eilat, Israel, pp.5-8, 2013//
 12. M.Chelidze, V.Zviadauri, T.Nadiradze, M. Tedoshvili. The modern method of learning technical subjects with using computer. // Problems of mechanics. Special issue, International conference Mechanics 2014, Tbilisi, N2(55)//
 13. M. Tedoshvili, M. Chelidze, H. Tsulaia, Experimental investigation of dynamics characteristic of mobile machine of special purpose, //Tbilisi, International scientific Journal “Problems of Mechanics” #2(55), 2014, pp. 78-82//
 14. გ. თუმანიშვილი, მ. თედოშვილი, ვ. ზვიადაური, თ. ნადირაძე, თვლისა და რელსის ზედაპირების ურთიერთქმედებისას დაზიანების ზოგიერთი თავისებურებანი //საერთაშირისო საეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მასალები „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“, თბილისი, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2014, გვ. 143-150//
 15. G. Tumanishvili, O. Ghelashvili, O. Bichiashvili, M. Tedoshvili, „Improvement of Working Conditions of Interacting Surfaces of Brakes“, //VIII International Sci. Conference “Transport Problems”, Katowice, Poland, 2105, pp. //

Tel: 260-67-25, 595 62-19-84
E-mail: m_tedoshvili@yahoo.com