About Us


ვიქტორ ზვიადაური
დაიბადა 1945 წლის 17 აგვისტოს, თიანეთის რაიონის სოფელ ხაიშოში.
1963 წელს დაამთავრა ბარისახოს საშუალო სკოლა.
1968 წელს - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი.
1971-74 წლებში განაწილებით მუშაობდა მიკროელექტროძრავების ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში ინჟინრის და მეცნიერ-თანამშრომლის თანამდებობებზე.
1974 წლიდან სწავლობდა მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში; 1979 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისეტაცია და მუშაობა განაგრძო ამავე ინსტიტუტში ჯერ ინჟინრის, მეცნიერ-თანამშრომლის, შემდეგ უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის თანამდებობებზე.
1991 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია. 1991 წლიდან არის მთვარი მეცნიერი თანამშრომელი; 2006 წლიდან მანქანათა დინამიკის განყოფილების ხელმძღვანელი.
1992 წლიდან კითხულობს ლექციებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.
1996 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორია.
2002 წელს აირჩიეს საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსად.
არის 130-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის (მათ შორის – 3 მონოგრაფიის, 4 სახელმძღვანელოს და 5 გამოგონების) ავტორი.


ტელეფონები: (995 32) 230 37 41 ; 597 00 23 77
Fax: 995 32 2998 823.
E-mail: v_zviadauri@yahoo.com


ვ. ზვიადაურის კვლევის სფეროებია: ვიბრაციული ტექნიკა, მანქანათა დინამიკა, გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა, წრფივი და არაწრფივი რხევების თეორია, ტრიბოლოგია, მათემატიკური მოდელირება.
საერთაშორისო და სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა:

 • საქართველოს სამეცნიერო ფონდის გრანტის პროექტს “ვიბრაციული სატრანსპორტო და ტექნოლოგიური მანქანების კომპლექსური კვლევა და მათი ახალი, მაღალმწარმოებლური კონსტრუქციების დამუშავება” (2009-2011 წწ); /ხელმძღვანელი/
 • საერთაშორისო სამეცნიერო გარნტის პროექტი “მაღალი ხანგამძლეობის და ცვლადი ზომების წყვილთვალის დამუშავება (2009 წ)” /შემსრულებელი/.


გამოქვეყნებული შრომებიდან აღსანიშნავია:

 1. В.Звиадаури,М. Хвингия, Н. Копалиани, Генерирование колебаний и акустическая диагностика вибрационных машин, //Монография, изд-во «Мецниереба», Тбилиси, 1985, 148с.//
 2. В.Звиадаури, Динамика вибрационных транспортно-технологических машин.//Монография, изд-во "Мецниереба", Тбилиси, 2001. 172 с.//
 3. V.Zviadauri, About drawing up of the mathematical model of spatial movement  of the three mass oscillatory system-analogue of the vibratory technological machine. // Intern. Sc. Journal “Problems of Mechanics”. # 1(26)/2007. P. 74-81. //
 4. ვ. ზვიადაური. დინამიკური პროცესები სამთო სატრანსპორტო და ტექნოლოგიურ სისტემებში. გამ-ბა სტუ, თბილისი, 2009. 172 გ.//
 5. V.Zviadauri. Influence of spatil rezonant oscillations of the vibratory machine working organ on the technological load behaviour. // “JVE Journal of Vivbroengineering”. 2008; V. 10, Issue 4, P.487-492.//
 6. В.Звиадаури Возникновение пространственных паразитных колебаний и их влияние на рабочие процессы вибромашин. //Сб. Трудов междунар. Конф. “Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов”. Г. Хургада, Египет. С. 57-60.//
 7. V.Zviadauri. Loading and Damageability of Wheels and Rails. //Intern. Sc. Journal “Transport problems”, 2009, V. 4, Is. 4. P. 33-41.//
 8. V. Zviadauri, G. Tumanishvili, M. Chelidze, Tsotschalashvili, //“Problems of wheel rail system vibrations” //Tbilisi, “Problems of Мechanics ” # 4 (41), 2010, pp. 84-89.//
 9. V. Zviadauri, M. Chelidze, G. Tumanishvili. “On the Spatial Dynamical Model of vibratory Displacement Materials on vertical Plane by means of vibration”, (// “World Congress on Engineering”, 2010 , London, U.K., 30 June – 2 July, 2010, pp. 1567-1570//)
 10. M.Chelidze, V.Zviadauri, G.Tumanishvili “Investigation of Compacting and Adhesion of Llastic Materials on a Vertical Plane by Means of vibration” //“World Congress on Engineering”, 2010, London, U.K., 30 June – 2 July, 2010, pp.1079-1082//
 11. Г. Туманишвили, В. Звиадаури, М.Челидзе, Л. Кавтарадзе.“Разработка крупно-габаритных сварных элементов вагонной тележки”, //Висник Схидноукраинского национального университету им в Даля ”Науковый журнал”, №10 (152), частина 1, Украина, 2010. ст.190-195//
 12. Г. Туманишвили, М. Челидзе, В. Звиадаури. “Нагруженность и повреждаемость колес и рельсов при различных условиях эксплуатации”. //Международньй Информационньй научно – технический журнал “Вагоный парк” №7, 2010. ст. 23-25 //
 13. M. Chelidze, V. Zviadauri, G. Tumanishvili. “Process of Compaction of рlastic Materials under Influence of Vibrations” // Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Seience”, 2010, vol. 11, WC ECS 2010, October 20-22, San- Francisco, USA, pp.1195-1198//
 14. Zviadauri, G. Tumanishvili, M. Chelidze, T. Nadiradze. A general dunamikal model of the lifter and a problems of the cable sliding on a pulley, //World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), July, 2011, Paris, France, pp. 872-875//
 15. ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, მ. ჭელიძე, გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე, „სივრცითი, არა მუშა რხევების გავლენა ფხვიერი ტვირთვის ვიბრაციულ მოძრაობაზე“ //სტუ-ს შრომები „გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა 2012წ. გვ. 71-78//
 16. В. Звиадаури, Г. Туманишвили, М. Челидзе, Т. Надирадзе. „Влияние колебаний каната на процесс его проскальзывания по шкиву3 // Сборник трудов X международной научно-технической конференции «Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов», г.Эйлат, Израиль, 2012, ст.19-22 //
 17. ვ. ზვიდაური. სამთო საწარმოოთა ტრანსპორტის სპეციალური სახეობები- ვიბრაციული მანქანები და მოწყობილობები (დამხმარე სახელმძღვანელო) // თბილისი, სტუ-ს გამომცემლობა, 2013, 167 გვ.//
 18. Zviadauri V., Nadiradze T.,Chelidze M., Tumanishvili G. Factor of the Finite Rigidity of the Working Member in the Dynamics of the Vibratory Machine. // Selected, peer reviewed papers from the 3rd International Conference on Advances in Mechanics Engireening (ICAME 2014), July 28-29, Hong Kong, China, Journal “Advanced Development in Industry and Applied Mechanics”//
 19. Zviadauri V., Tumanshvili G.,Nadiradze T.,Gogia G., Tsotskalashvili M. Elaboration of the Locomotive Spatial Vibrations Generalized Model and Dunamical Loads on the Drive, // Proceseedings “Transport Bridge Europa-Asia”, Tbilisi, Georgia, Technical University, 2014, pp. 68-75//
 20. G. Tumanishvili, T. Natriashvili, V. Zviadauri, T. Nadiradze, “ Improvement of Working Condi-tions of the Fraight Locomotove Running Gear“, //VIII International Sci. Conference “Transport Problems, Katovice, Poland, 2105,pp. // ?
 21. V. Zviadauri, T. Nadiradze, M.Chelidze.The Possible errors in the vibratory transportation and technologic machines and their vibro-acoustic diagnostics.//Intern. Scientific Journal “ Problems of Mechanics”, № 4(65), 2016, pp. 57-63 //
 22. В. Звиадаури, Г. Гогиа, Н Арудашвили.Управление траекторией вибрации электромагнитного вибропитателя и увеличение эффективности технологического процесса сыпучих материалов. //Тезисы доклада международной научно-технической интернет-конференции «Инновационное развитие горнодобывающей отрасли», Кривой – Рог, 2016 г. //
 23. Zviadauri V. S., Natriashvili T. M., Chelidze M. A.,Tumanishvili G. I., Nadiradze T. N., The features of modeling of the friable material movement along the spatially vibrating surfase of the vibratory machine working member;//International Scientific and Technical Journal "Mechanics of Machines, Mechanisms and Materials"ISSN 1995-0470.. 2017. № 1 (38), с. 21-26.//Copyright © 2016 SleekBiz. All Rights Reserved. Free SleekBiz Template by pFind Goodies