About Us


სერგო შარაშენიძე
დაიბადა 1975 წლის 6 აგვისტოს.
1996 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო ფაკულტეტი, მიენიჭა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ინჟინერ–მექანიკოსის კვალიფიკაციით.
2000 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სრული კურსი. 2001 წელს მიენიჭა სარკინიგზო ტრანსპორტის მაგისტრის ხარისხი.
1998 – 1999 წლებში მუშაობდა თბილისის ელექტროვაგონშემკეთებელ ქარხანაში. ოსტატად, შემდგომ ექსპერიმენტული საამქროს უფროსის მოადგილედ.
2002– 2005 წლებში სწავლობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურაში, 2005 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და 2006 წელს მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
2006 წლიდან დღემდე შეთავსებით მუშაობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სატრანსპორტო ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე.
2011 წლიდან მობილური მანქანების განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელია. 2015 წლიდან უფროსი მეცნიერი თანამშრომელია
გამოქვეყნებული აქვს 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, ორი პატენტი გამოგონებაზე, ერთი სახელმძღვანელო, ერთი მონოგრაფია,

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები:

 1. Шарашенидзе С. Г., Формализация динамической модели и классификации добавочных движений реального к/п механизма с зазорами, // Международный научный журнал « Проблемы Прикладной Механики » , Тбилиси, 2001, № 3(4), ст.38-43.//
 2. S. Sharashenidze .,General differential equations of supplementary motions for the operating mechanism wich clearances of diesel engine refrigerator railcar, //« Problems of Applied Mechanics », Tbilisi, 2003, N1(10), pp.49-55.//
 3. Шарашенидзе Г. С., Шарашенидзе С. Г ., Морчиладзе Р. Г., Динамика исполнителъного механизма компрессора холодильной машины ж/д рефрижераторного вагона , //« Вестник Ростовского госуниверситета путей сообщения», Ростов н/д, 2005, №2 , ст. 34-37.//
 4. Шарашенидзе Г. С., Шарашенидзе С. Г ., Кбилашвили Д. П., Мачавариани Л. О., Динамика поступателъной пары с зазором исполнителъной передачи дизельного двигателя рефрижераторного подвижного состава, //« Проблемы Механики», Тбилиси, 2007, №3(28) , ст. 48-54.//
 5. G. Sharashenidze , S. Sharashenidze, P. Kurtanidze, M. Dolidze, Phenomen of a variable disaxial in plane mechanisms with connecting rod-piston groups and clearances in hinged junctions, // Trans. of the Academy of Sciences Armenia, № 8, Erevan , 2008, pp. 243-248.//
 6. G. Sharashenidze, S. Sharashenidze, N. Mgebrishvil, P. Kurtanidze, Improvement of reliability of executive mechanisms of railway ice-cars compessors, // Trans. of ASME JRC 2009 Conference, March 4-5,2009, Pueblo, Colorado, USA. PN: JRC 2009-63007, pp.12. //
 7. გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, მ. დოლიძე, პ. კურტანიძე, ძრავიანი ვაგონის გაუმჯობესებული სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დინამიკური მოდელი სახსრულ შეერთებებში ღრეჩოების გათვალისწინებით, //სტუ-ს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის შრომები , №1 (17) , თბილისი, 2010 , გვ. 52-59.
 8. G. Sharashenidze, S. Sharashenidze, P. Kurtanidze, G. Panjavidze, Influence of clearances on electric train motor car’s brake linkage joint connections dynamic loadings, // « Problems of Mechanics» , Tbilisi, 2010, №2 (39) , pp. 26-33.//
 9. G. Sharashenidze, S. Sharashenidze, P. Kurtanidze, Comparative analysis of dynamic loadings in joint connections with ckearances of optimal brake linkage transmission, // « Problems of Mechanics», Tbilisi , 2011 , № 1 (42) , pp. 24-32 .//
 10. Шарашенидзе Г. С., Шарашенидзе С. Г., Куртанидзе П. Р., Ахалбедашвили М., Влияние зазора на структуру дифференциалных уравнений добавочного движения оптимальной тормозной передачи, // Научные труды ГТУ, №2(480), Тбилиси, 2011, ст.86-90.//
 11. Г. Шарашенидзе, М. Глонти, С. Шарашенидзе, „К вопросу формирования дифференциального уровнения движения тормозной рычажной передачи моторного вагона электропоезда“, // ნ. ვალიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, ქუთაისი, 2012, გვ. 202-205//
 12. გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, ვაგონების კონსტრუქციული ელემენტებისა და მექანიკური სისტემების კვლევის ძირითადი პრობლემები, // გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, (სახელმძღვანელო), თბილისი, 2013, 382 გვ.//
 13. G. Sharashenidze, S. Sharashenidze, P. Kurtanidze, Mathematical analysis of having slide and other irregulaziries motionof carriage s wheel oair, //« Problems of Mechanics»,№ 1 (50) , Tbilisi , 2013 , pp.93-101//
 14. გ. შარაშენიძე, ი. ზაკუტაშვილი,ლ. თედიაშვილი, ს. შარაშნიძე, ვაგონის მოძრაობის კინემატიკური ენერგიის განსაზღვრა ურიკების ასიმეტრიული განლაგების გათვალისწინებით, //“მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ #2(716),თბილისი, 2014, გვ. 94-99//
 15. ს. შარაშენიძე,მ. ღლონტი, ვ.მარგველაშვილი, რ.ფარცხალაძე, ი. ზაკუტაშვილი, „ვაგონების კლასიფიკაცია და მოძრაობის თავისუფლების ხარისხის განსაზღვრა ურიკის ელემენტების მოძრაობის მიხედვით“, // „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №1(718), თბილისი, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2015, გვ. 91-96//
 16. ს. შარაშენიძე, ვ.მარგველაშვილი, რ.ფარცხალაძე, ი. ზაკუტაშვილი, „ოთხღერძიანი სატვირთო ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭე ბერკეტული გადაცემის დამუშავება“, //„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №1(718), თბილისი, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2015, გვ. 86-90//

მობ:                599 900 530
E-mail            sertato@yahoo.comCopyright © 2016 SleekBiz. All Rights Reserved. Free SleekBiz Template by pFind Goodies