About Us


ლანა შამანაური
დაიბადა 1960 წელს.1983 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი სპეციალობით კერამიკისა და ცეცხლგამძლე მასალების ქიმიური ტექნოლოგია.
1992-96 წლებში დაასრულა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ.მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ასპირანტურა. 2009 წელს დაიცვა დისერტაცია დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.
2007 წლიდან მუშაობს ინსტიტუტში ინჟინრად, მეცნიერ თანამშრომლად. 2013 წლიდან უფროსი მეცნიერი თანამშრომელია.


გამოქვეყნებული აქვს 30-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, ავტორია 2 საპატენტო გამოგონებისა, მონაწილეობს სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციებში.
სამეცნიერო ინტერესების სფერო: მრავალფუნქციური პოლიმერული კომპოზიციური მასალების მიღება და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა.

გამოქვეყნებული შრომებიდან აღსანიშნავია:


 1. Анели Д.Н.,Шаманаури Л.Г., Полимерный материал для покрытия  керамических плит //Стекло и керамика. 1992г. №2 С  28-30.
 2. Анели Д.Н.,Шаманаури Л.Г., Электропроводящий композит на основе полиэфира. // Пластические массы, 1993 г.  №1, с.32-40.
 3. ჯ. ანელი, ლ. შამანაური, პოლიმერული ლაქის საფუძველზე მიღებული სილიკატურშემვსებიანი კომპოზიტების თვისებები.// საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” 1(18)/2008 გვ.32-34
 4. ჯ. ანელი, ო. მუკბანიანი, ე. მარქარქშვილი, ლ. შამანაური, სინერგიული ეფექტები სილიკონური რეზინების ელექტროგამტარ და მექანიკურ თვისებებში.// საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” 2(19)/2008  გვ.17-19 
 5. ლ. შამანაური,  ჯ. ანელი, აგრესიული გარემოს მიმართ მედეგი პოლიმერსილიკატური კომპოზიტები. ჟურნალი ”ენერგია” №4(52)/2009 გვ.99-103.
 6. Aneli.J. N., Shamanauri L. G., Effect of modify by tetrathoxysilane of the mineral fillers on some properties of composites based on epoxy resin.// Journal Problems of mechanics №1 (38)/2010 pp.82-87.
 7. Aneli J. N., Shamanauri L. G., Effect of modify by tetrathoxysilane of the mineral fillers on some properties of composites based on epoxy resin. //Tbilisi, International scaintific Journal, “Problems of Mechanics”, №1 (38)/2010, pp. 82-87 // .
 8. ჯ. ანელი, ლ. შამანაური, ო. მუკბანიანი და სხვ. ეთილსილიკატით მოდიფიცირებული ბეტონიტის შემცვლელი კომპოზიტები ეპოქსიდური ფისის ბაზაზე, // ქუთაისი, საერთაშორისო სამეც. პრაქტიკული კონფერენციის შრომები“თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, 2011, 19-20 მაისი, გვ. 296-298// .
 9. ჯ. ჯავახიშვილი, ლ.შამანაური, დ.ნიჟარაძე, მ.ხვადაგიანი „კარბამიდული ქაფ-პოლიმერის მიღებისა და საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესების გზები“, // ნ. ვალიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, ქუთაისი, 2012, გვ. 392-395//.
 10. Дж. Джавахишвили, Л. Шаманаури, Д. Нижарадзе, Ф. Мшвилдадзе, „Вопросы разработки технологии получения модифицированных энергосберегающих строительных материалов“, //X Международная научно-техническая конференция «Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов », г.Эйлат, Израель, 2012,ст. 69-71// .
 11. J. Aneli, L. Shamanauri, O. Mukbaniani,”Composites based on epoxi resin and groundform the planet Mars”, //Intrenational Seintific journal “Problems of Mechanics”, #2(51), 2013, Tbilisi, pp.83-90//
 12. L. Shamanauri, J. Aneli, “Polymer composites based on epoxy resin and Plant wastes”, // 12th Inter. Confer. “The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes”, Taba, Egypt, 2014, pp.42-44//
 13. R. Melkadze, L. Shamanauri, T. Natriashvili, “Integrated technology of garlic”, // 12th Inter. Confer. “The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes”, Taba, Egypt, 2014, pp.64-66//


Te:. 262-02-77, 599 96-95-80
E-mail : lana-shmanauri@rambler.ruCopyright © 2016 SleekBiz. All Rights Reserved. Free SleekBiz Template by pFind Goodies