About Us

თამაზ ნატრიაშვილი
დაიბადა 1950 წელს. 1972 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომექანიკური ფაკულტეტი და როგორც წარჩინებული კურსდამთავრებული გაანაწილეს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტში, სადაც მუშაობდა უფროსი ტექნიკოსად (1973 წლამდე). მეცნიერ თანამშრომლად (1984 წლამდე), უფროს მეცნიერ თანამშრომლად (1989 წლამდე) განყოფილების ხელმძღვანელად (1995 წლამდე) და სამეცნიერო ნაწილში დირექტორის მოადგილედ (2006 წლამდე). 2006 წლიდან  თ. ნატრიაშვილი ინსტიტუტის დირექტორია.

1982 წელს დაიცვა დისერტაცია ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის, ხოლო 2003 წელს ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად.

მისი უშუალო მონაწილეობითა და ხელმძღვანელობით შესრულებულია მრავალი სამეცნიერო და სამეცნიერო-ტექნიკური პროექტი.

1984 -1991 წ.წ. ძირითად სამუშაოსთან შეთავსებით ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. გამოქვეყნებული აქვს 100-ზე; მეტი სამეცნიერო შრომა, ორი მონოგრაფია. მიღებული აქვს 6 საავტორო მოწმობა გამოგონებაზე და პატენტი, მისი ხელმძღვანელობით მომზადდა ხუთი; მეცნიერებათა კანდიდატი და 4 აკადემიური დოქტორი.

ის წლების განმავლობაში ასრულებდა სტანდარტიზაციის დარგობრივი კომიტეტის "ავტომობილები და საავტომობილო მრეწველობის პროდუქცია" თავმჯდომარის მოვალეობას, იყო სხვადასხვა სამთავრებო კომისიის წევრი. არის სხვადასხვა სამეცნიერო პერიოდული გამოცემის რედკოლეგიისა და სამეცნიერო ღონისძიებათა საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. არის საქართველოს ეროვნული პრემიის ლაურეატი (2012წ.) მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში.

გამოქვეყნებული შრომებიდან აღსანიშნავია:


 1. НатриашвилиТ.М., Кордзадзе Б.И., Гвинианидзе И. Влияние охлаждения наддувочного воздуха на работу дизеля Д-249Т в высотных условиях. Сб. "Механика машин," Изд-во «Мецниереба»,Тбилиси, 1977, ст. 134-142;
 2. НатриашвилиТ.М., Гвинианидзе И. Влияние величины сечения безлопаточного направляющего аппарата турбины на работу дизеля Д-240Т в различных климатических условиях. Сб. «Механика машин», Изд-во «Мецниереба»,Тбилиси, 1978, ст.32-42
 3. НатриашвилиТ.М., Каминский В. , Каминский М. Кордзадзе Б.И, Гвинианидзе И. Выбор оптимальных параметров системы наддува форсированных тракторных дизелей при эксплуатации в высокогорных условиях. Труды НАТИ,вып. 258, Москва, 1978, ст. 61-66;
 4. НатриашвилиТ.М. Методика и результаты расчёта оптимальной системы наддува для дизеля работающего в высокогорие. Труды, ГПИ №13(270), Тбилиси, 1983, ст. 43-48
 5. НатриашвилиТ.М. Уточнение формул пересчёта мощности для тракторных дизелей с турбонаддувом. Сб. «Механика машин», Изд-во «Мецниереба»,Тбилиси, 1983, ст. 34-42
 6. T. Natriashvili, B. Kordzadze, I. Djebashvili. Fonctionement des moteurs diesel rapides turbo-suralimentes en altitude a regime variable. Entropie, #148, Paris, 1998, p. 77-78;
 7. НатриашвилиТ.М. К возможности улучшения работы дизелей с наддувом в высокогорных условиях. Georgian Engineering News, #4, Tbilisi, 1997, p.83-85;
 8. НатриашвилиТ.М. Исследование форсированных автотракторных двигателей при различных режимах нагрузки высокогорных условиях. Georgian Engineering News, #4, Tbilisi, 1997, p.78-82;
 9. НатриашвилиТ.М. Исследование форсированных автотракторных двигателей при различных режимах нагрузки высокогорных условиях. Georgian Engineering News, #4, Tbilisi, 1997, p.78-82;
 10. თ. ნატრიაშვილი, ბ. კორძაძე, ი. კულკოვა. საავტომობილო დიზელის ფორსირება ტურბოჩაბერვის საშუალებით. საერთ. სამეცნიერო კონფერებციის შრომები „მანქანების დინამიკა და სიმტკიცე“, თბილისი, 1999, გვ.98-99;
 11. Натриашвили Т. М., Жолудев В.А., Зайцев О.Г. Регулирование турбины турбокомпре-ссора при работе дизеля в различных климатических условиях. Труды ХХ межведомст. Конференции «Проблемы обеспечивания эффективности, устойчивости и функциональности сложных технических систем», часть 4, Серпухово, 2000, ст. 102-110;
 12. A.MandJgaladze, T. Natriashvili. Calculation of the tree-dimensional twisted flow. Georgian Engineering News, Publ. GFID, #1, Tbilisi, 2001, p.33-36;
 13. Натриашвили Т. М., Зайцев О.Г., Жолудев В.А. Улучшение показателей работы дизеля 4ЧН12/14 с турбонаддувом в высокогорных условиях. «Актуальные проблемы управления качеством производства и эксплуатации транспортных средств», Владимир,2002, ст. 272-276;
 14. T. Natriashvili , R. Kenkishvili. Measuring System to Improve Ecological Indexes of Internal Combustion Engines. Georgian Engineering News, Publ. GFID, #3, Tbilisi, 2004, p.145-150;
 15. G. Badrishvili, T. Natriashvili. Complex System of Monitoring. Georgian Engineering News, Publ. GFID, #3, Tbilisi, 2004, p. 150-153;
 16. Натриашвили Т. М., Манджгаладзе А.А., Регулирование степени охлаждения наддувочного воздуха дизеля при работе в высокогорных условиях. Сборник докладов Международной научной конференции »Проблемы управления и энергетики» №8. Тбилиси, 2004, PCPE-2004 PEI7(593-596);
 17. R. Adamia, A. Milnikov, T. Natriashvili. On the problem of optimization of transient processes in mechanic systems by the method of integral criterion. ” Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 4(25), 2006, p.43-46;
 18. Адамия Р. Ш., Мебония С. А., Натриашвили Т. М. Определение ударных нагрузок в прокатных станах на основе феноменологической теории удара. Труды Международной конференции «Неклассические задачи механики»,Кутаиси,2007, ст. 77-79;
 19. Адамия Р. Ш., Манджгаладзе А. А., Натриашвили Т. М. Расчёт рациональных геометрических параметров впускных и выпускных каналов двигателей внутренного сгорания. Московский Государственный Технический Университет им. Баумана, Москва,2007, ст. 477-480;
 20. Адамия Р. Ш., Натриашвили Т. М. Инженерные методы минимизации динамических нагрузок в трансмиссиях металлургических машин. Науковi працi Дон ТУ, Выпуск 10(141), Донецк, 2008, ст. 294-299;
 21. T. Natriashvili, B. Kordzadze, R. Demetrashvili. Maintenance of principle indices of the turbo-supercharged diesel operation under high altitude conditions. ” Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 4(33), 2008, p.29-34;
 22. B. Kordzadze, T. Natriashvili. Thermodynamic research of joint operation of the diesel engine and free turbo-compressor under high altitude conditions. ” Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 4(33), 2008, p.47-52;
 23. A. Muchaidze, T. Natriashvili. On one reason of disturbance of ecological purity of the automobile. ” Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 4(33), 2008, p.57-61;
 24. Адамия Р. Ш., Мебония С. А., Натриашвили Т. М. Анализ динамических явлении в главной линии прошивного стана с учётом зазоров в соединениях её элементов. „Новация“, Кутаиси, №2, 2008, ст.7-13;
 25. V. Zviadauri, G. Tumanishvili, T. Natriashvili. Influence of spatial resonant oscillations of the vibratory machine working organ on the technological load behavior. Institute of Mechanics RTU Rare attractors and rare phenomena in nonlinear dynamics, Riga, RTU, 2008, p. 127-130;
 26. R. Adamia, T. Natriashvili. On the method of dynamical loads restriction and quality raising of the metal produce of high speed rolling mills. HUTNIK 1, Zakopane, 2008, p.9-11;
 27. R. Adamia, S. Mebonia, T. Natriashvili. Elaboration of the mode and device for combined process of drawing and dressing of shapes and tubes of small cross sections. HUTNIK 1, Zakopane, 2008, p. 11-13;
 28. Натриашвили Т. М., Кенкишвили Р. А., М. Г. Глонти. Система питания автомобильного дизеля работающего газодизельным циклом. Международная конференция «Турбонаддув автомобильных и тракторных двигателей», Протвино, Россия, 2009, ст. 25-27;
 29. R. Adamia, S. Mebonia, T. Natriashvili. Investigation of influence of tangential resistance of the system mandrel-rod of the broaching mill of kinematics of breaching process of work piece. ” Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 3(36), 2009, p.24-29;
 30. T. Natriashvili, D. Iosebidze, O. Gelashvili. Elaboration of the model of logistical system- “Ecological safety of automobiles-diesel oil properties&rdquo. ”Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 4(37), 2009, p.32-42;
 31. Натриашвили Т. М., Кенкишвили Р. А. Разработка системы питания для автомобильных дизелей, работающих на газодизельном цикле. «Транспорт и машиностроение», №4, Тбилиси, 2009, ст. 103-108;
 32. რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია. მყარი სხეულების დარტყმითი ურთიერთქმედების პარამეტრების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდები. (მონოგრაფია), „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2010, 230 გვ.;
 33. T. Natriashvili, M.Glonti, R. Qavtaradze, Z. Qavtaradze, A. Zelencov. Solutions of some Problems of improvement of Ecological Characteristics of the Diesel Engine converted in the Gas Engine. ” Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 1(38), 2010, p.13-28;
 34. რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია. დარტყმის ძალოვანი ფუნქციის განსაზღვრა სხეულის დეფორმაციული მოდელების გათვალისწინებით. „ნოვაცია“, ქუთაისი, №7, 2010, გვ. 11-21;
 35. რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია. სხეულების დარტყმითი ურთიერთქმედების ძალების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდები ფენომენოლოგიური მოდელების გათვალისწინებით. „ნოვაცია“, ქუთაისი, №7, 2010, გვ. 29-37;
 36. რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია. მყარი სხეულების დარტყმითი დატვირთვების ტიპის და პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდები. „ნოვაცია“, ქუთაისი, №7, 2010, გვ. 22-28
 37. Адамия Р. Ш., Мебония С. А., Натриашвили Т. М., Деметрадзе Д. Т. Определение параметров совмещонного процесса волочение-правка труб. «Georgian engineering new s», Tbilisi,2010, p. 54-57;
 38. რ. კენკიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, დ. ნიჟარაძე. შიგაწვის ძრავას გაზით კვების სისტემის მთავარი მადოზირებელი მოწყობილობის დამუშვება და გაანგარიშების მეთოდიკა. „ნოვაცია“, ქუთაისი, №6, 2010, გვ. 11-15;
 39. Lomsadze L., Natriashvili T., Lomsadze Z., Mebonia S. Obtaining of the profiles with the exact pitch by means of the combined processes of rolling and drawing. ” Problems of Mechanics”, Tbilisi, № 2(43), 2011, p.36-41;
 40. Milnikov A., Natriashvili T. Solution of Kinematics Inverse Problem by means of Group Representations Theory. V Международная научная конференция «Современные достижения в науке и образовании», Нетания, Израель, 2011, ст. 85-87;
 41. Мебония С. А., Натриашвили Т. М., Микаутадзе М. М. Разработка устройства для радиальной ковки длиномерных осесимметричных изделии со сложной конфигурацией внутренной поверхности. Сб. «Обработка металлов давлением», Краматорск, Украина, № 2(27), 2011, ст. 177-182;
 42. Milnikov A., Natriashvili T. Spinor Geometry Based Robots Spatial Rotations Terminal Control. Mathematical Models and Methods in Modern Science. Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, 2011, p. 133-138;
 43. რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია. სამანქანო სისტემების დინამიკური პროცესების ოპტიმიზაცია (მონოგრაფია). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 2011, 373 გვ.
 44. T. Natriashvili, R. Kavtaradze, Z. Kavtaradze, A. Zelencov, D. Onishchenko, “Modeling radiative – convective heat transfer in the diesel engine.” Problems of Mechanics”, Tbilisi, №2 (51), 2013, p. 5-13;
 45. T. Natriashvili, S. Mebonia, M. Mikautadze, “Definition of deformation rate in the helical piersing of billetes ”,” Problems of Mechanics ”, Tbilisi, №3(52), 2013, p. 45-49;
 46. T. Natriashvili, R. Demetrashvili, M. Begiashvili, “The result of theoretical and experimental researches into improved design of the mountain engine brake&rdquo. Proceedings of IX international conference on the improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes, Israel, Eilat, November 12-20 ,2013, p. 3-5;
 47. Натриашвили Т. М., Деметрашвили Р. С., «Улучшение тормозных показателей автомобильного Двигателя», VI Белорусский конгресс по теоретической и прикладной механике, Белоруссия, г. Минск, 23-25 октября, 2013;
 48. Natriashvili T., Partskhaladze R., Melkadze R. Autonomous System of Control and Diagnostics of the Phyto-Sanitary Situation Forsmall Farming Economy. The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes; XII International Conference, Taba, Egypt, 2014, pp.96-98;
 49. Aneli Jimsher N., NatriaSvili Tamaz M., Zaikov Gennady E. Structuring and Electric Conductivity of Polymer Composites Pyrolysed at High Temperatures. Sciences Journal of Volgograd State University, “Natural Sciences”, Volgograd, 2014, pp 6-14;Copyright © 2016 SleekBiz. All Rights Reserved. Free SleekBiz Template by pFind Goodies