About Us

თენგიზ ნადირაძე
დაიბადა 1941 წლის 4 აპრილს თბილისში.
1963 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი და მიიღო ინჟინერ-მექანიკოსის კვალიფიკაცია.
1963-66 წლებში მუშაობდა ინჟინერ-კონსტრუქტორად ჯერ ივანო-ფრანკოვსკის # 63 ქარხანაში, ხოლო შემდეგ ხელსაწყოების და ავტომატიზაციის საშუალებათა სპეციალურ საკონსტრუქტორო ბიუროში (თბილისი).
1966 წლიდან 2006 წლამდე იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) მექანიზმებისა და მანქანების თეორიის კათედრის ასპირანტი, ასისტენტი, დოცენტი, ასოცირებული პროფესორი.
1972 წელს დაიცვა დისერტაცია და მოიპოვა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი, ხოლო 1978 წელს მიიღო დოცენტის აკადემიური წოდება.
2008 წლიდან მუშაობს რ. დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტში მანქანათა დინამიკის განყოფილებაში ჯერ მეცნიერ თანამშრომლად, ხოლო შემდეგ უფროს მეცნიერ თანამშრომლად. 1986-1989 წლებში მუშაობდა ლექტორად ქ. ანაბის (ალჟირი) უნივერსიტეტის მექანიკის ინსტიტუტში.
1999-2015 წლებში იყო მიწვეული ასოცირებული პროფესორი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.
2013- დან დღემდე არის მიწვეული პროფესორი საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში.
გამოქვეყნებული აქვს 60-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა; მათ შორის 3 სახელმძღვანელო, 10 საავტორო მოწმობა და პატენტი გამოგონებაზე.

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები:

 1. თ. ნადირაძე. ელექტრომექანიკური სისტემების (ამძრავით გენერატორი-ძრავი) სინთეზის საკითხის შესახებ.// საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე, 57, #2, 1970.//
 2. თ. ნადირაძე. ელექტრომექანიკური სისტემების დინამიურობის კოეფიციენტის უმცირესი მნიშვნელობის მიხედვით სინთეზის შესახებ.// საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 60, #2, 1970.//
 3. რ. ადამია, ვ. ნემცოვი, თ. ნადირაძე. ელექტრომექანიკური სისტემის დრეკადი რხევების მოდელირება,// სპი-ის შრომები, #1(174), 1975.//
 4. თ. ნადირაძე, მ. თამარაშვილი, ლ. ხათაშვილი. ცვალებადი სტრუქტურის მქონე ბერკეტული მექანიზმის დინამიკური კვლევა, // სპი-ს შრომები, მექნიზმებისა და მანქანების თეორია, #7 (264), 1983.//
 5. ნ. მღებრიშვილი, ქ. ბარკანი. თ. ნადირაძე. მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების და რელსის ცვეთის ინდიკაციის სისტემა, საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე #4511, თბილისი, 2008.
 6. R. Adamia, S. Chagelishvili, T. Nadiradze, “Study of influence of clearanes on the dynamical load of machine systems” //Tbilisi, Georgian National Academy of Sciences, Bull. v. IV, # 3, 2010, pp.117-121//
 7. ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, მ. ჭელიძე, გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე, „სივრცითი, არა მუშა რხევების გავლენა ფხვიერი ტვირთვის ვიბრაციულ მოძრაობაზე“ //სტუ-ს შრომები „გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა 2012წ. გვ. 71-78//
 8. ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, თ. ნადირაძე, „Влияние колебаний каната на процесс его проскальзывания по шкиву3 // X საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენციის შრომათა კრებული „ტექნოლოგიური პროცესებისა და ტექნიკური სისტემების საიმედოობისა და ხანგამძლეობის, ხარისხის ამაღლება“, ქ. ეილატი, ისრაელი 20-27 ნოემბერი, 2012 , გვ. 19-22//
 9. Tumanshvili G., Zviadauri., Nadiradze T., Tedoshvili M., Working Conditions and Damageability of interacting Elements of Rails and Wheels, // Proceseedings of XI inter.conf. on the improvement of the Quality, Relibility and Long usage of Technical Systems and Technlolgical Processes, Eilat, Israel, 12-20 november, 2013, pp. 5-8//
 10. Zviadauri V., Tumanshvili G.,Nadiradze T.,Gogia G., Tsotskalashvili M., Elaboration of the Locomotive Spatial Vibrations Generalized Model and Dunamical Loads on the Drive, // Proceseedings “Transport Bridge Europa-Asia”, Tbilisi, Georgia, Technical University, 2014, pp. 68-75//
 11. Tumanshvili G.,Nadiradze T., Tumanishvili I., Tsotskalashvili M., Some Damage Features of Interacting Surfaces of Wheels and Rails, // Proceseedings “Transport Bridge Europa-Asia”, Tbilisi, Georgia, Technical University, 2014, pp. 143-150//
 12. G. Tumanishvili, T. Nadiradze, I. TumanishviliImprovement of the wheels and rails exploitation properties.//Scientific journal “Transport Problems”, Vol. 9, Issue 3. Glivice 2014, pp. 99-105.//
 13. G. Tumanishvili, T. Natriashvili, T. Nadiradze "Research into Tribotechnical Characteristics of the Friction Modifiers for Rails and Wheels" // Proceedings “Actual problems of the Machine Science”, Issue 4, Minsk 2015, pp.189-193.//
 14. G. Tumanishvili, T. Nadiradze, I. Tumanishvili, V. Zviadauri, Pecularities of the wheels and rails interaction and rail corrugation. // Proceedings of the II International Scientific Conference “Transport bridge Europe-Asia”, Tbilisi, 2016, pp. 22-28.//
 15. V. Zviadauri, G. Tumanishvili, T. Nadiradze. A problem of decrease of the dynamical loads on the locomotive wheels at movement in the curved segments. // Proceedings of the II International Scientific Conference “Transport bridge Europe-Asia”, Tbilisi, 2016, pp. 144-148.//

Tel: 236-61-28
E-mail: tengiz_nadiradze@yahoo.com

 Copyright © 2016 SleekBiz. All Rights Reserved. Free SleekBiz Template by pFind Goodies