About Us

სლავა მებონია
დაიბადა 1949 წელს.
დაამთავრა მოსკოვის ნ. ბაუმანის სახ. უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებელი 1973 წელს, ინჟინერ-მექანიკოსის სპეციალობით.
საკანდიდატო დისერტაცია დაიცვა 1984 წელს, სადოქტორო – 2001 წელს.
ინსტიტუტში მუშაობა დაიწყო 1999 წლიდან უფროს მეცნიერ თანამშრომლად. ამჟამად მანქანათმშნებლობის განყოფილების უფროსია და ამავე დროს სტუ-ს პროფესორი.

ს. მებონიას ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებებია:

 • ლითონდამზოგი ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების შექმნა ლითონების წნევით დამუშავებით ზუსტი ნაკეთობების მიღებისათვის;
 • მილსაგლინი დგანების ტექნოლოგიური, კონსტრუქციული და დინამიკური პარამეტრების კვლევა
 • მანქანათმშენებლობაში გამოყენებული რთული კონფიგურაციის დეტალებისათვის ზუსტი ნამზადების და პროფილური ნახევარფაბრიკატების მიღების ტექნოლოგიების და მოწყობილობების შემუშავება.

გამოქვეყნებული აქვს 130–ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათგან მნიშვნელოვანი


 1. Р.Ш.Адамия, С.А.Мебония, М.М.Микаутадзе. Расчет и оптимизация ударных и вибрационных нагрузок в прокатных станах. Научн. тр. ГТУ,1992,вып.2(385),стр.41-44
 2. С.А.Мебония. Новая схема стана продольной прокатки труб. Металлургическая и горнорудная промышленность №6,Днепропетровск 1999,стр.54-55
 3. С.А.Мебония, М.М.Микаутадзе, А.Д.Нозадзе. Совершенствование трубоволочильного производства Руставского металлургического комбината.Сталь №8,Москва 2000,стр.51-52
 4. S. Mebonia. Determination of the Contact Pressure at the Tube Rolling on the Drawn Back Mandrel. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. Volume 162, № 2, 2000, pp. 301-302.
 5. А.Д.Нозадзе,С.А.Мебония,Н.И.Натриашвили. Определение давления металла на валки; в зоне раскатки очага деформации при поперечно-винтовой прокатке. Сб.тр.международн.н-т.конф.”Пластическая деформация металлов”(100-летие А.П.Чекмарева). Металлургическая и горнорудная промышленность ,Днепропетровск 2002,стр.381-384.
 6. С.А.Мебония. Интенсификация работы прошивных станов поперечно-винтовой прокатки. Металлургическая и горнорудная промышленность №5,Днепропетровск 2003,стр.48-50.
 7. Р.Ш.Адамия,С.А.Мебония,Т.М.Натриашвили. Определение ударных нагрузок в прокатных станах на основе феноменологической теории удара. Сб.тр.международн.н-т.конф.”Неклассическик задачи механики”(75-летие Н.Валишвили) , Кутаиси 2007,стр.75 – 79.
 8. Р. Ш. Адамия, С. А. Мебония, Т. М. Натриашвили, Анализ динамических явлении в главной линии прошивного стана с учетом зазоров в соединениях её элементов, //Кутаиси, «Новация», №2, 2008, стр. 2-13
 9. S. Mebonia, R. Adamia, V. Kldiashvili, T. Sulurhia, “Univresal Ciosed Arc Furnace of Periodikal Functioning for Producing Steel Direct from Briquettes of Iron Ore Monocharge”, //Tbilisi, Bulletin of Georgian National Academe of Sciences, vol.2, #2, 2008, pp.----//
 10. S. Mebonia, R. Adamia, T. Natriashvili, “Elaboration of the mode and device for combined processes of draving and dressing of shapes and tubes of small cross section”, //Zakopane, Poland.III International Conference in Draving, Hutnik, #1, 2009, pp.11-13//
 11. ს. მებონია, მ. მიქაუტაძე, დ. ნოზაძე, მილების საამქროების მოწყობილობა, //თბილისი, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“,(სახელმძღვანელო), 2009, 162 გვ//
 12. Адамия Р.Ш., Мебония С. А., Деметрадзе Д. Т., Мшвилдадзе П. К., Изготовление профильных заготовок турбинных лозаток методом радиального обжатия, //Протвино, Россия, Материалы межд. научно-техн. конференции «Турбонаддув автомобильных и тракторных двигателей», 2009, 1 ст//.
 13. Адамия Р.Ш., Мебония С. А., Кашакашвили Г. Б., Клдиашвили В. И., Методы предотвращения внутруннего резонанса в трансмиссиях металлургических машин, //Москва, Сталь, №9, 2009, ст. 80-82//
 14. S. Mebonia , R. Adamia, T. Natriasvili, Investigation of influence of tangentional resistance of the system mandrel-rod of kinematics of broaching process of workpieces, //Tbilisi, “Problems of Mechanics”, #3(36), 2009, pp. 24-29//
 15. Адамия Р.Ш., Мебония С. А., Натриашвили Т. М., Определение параметров совмещенного процесса волочение-правка труб, //Тбилиси, “Georgian engeneering News”,(GEN), 2 (34), 2010, pp. 54-57//
 16. Мебония С. А., Ломсадзе Д. М., Ломсадзе З. Д., Спаренная прокатка квадратных заготовок,//Днепропетровск, «Теория и практика металлургии, №3-4(76-77), 2010, стр. 44-46//
 17. Мебония С. А., Натриашвили Т. М., Теоретическое исследование работы дизеля с турбонаддувом в различных климатичуских условиях и при разных степенях охлаждения наддувочного воздуха, // Kutaisi, “Georgian Scientific NEWS”, #2(6), 2010, pp. 37-42//
 18. Адамия Р.Ш., Мебония С. А., Натриашвили Т. М., Рациональные конструкции вспомогательных механизмов автоматических станов, //Донбасская Государственная Машиностроительная Академия, Научный сборник, «Обработка металлов давлением», Краматорск, №1(22), 2010, стр.266-269//
 19. რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, სამანქანო სისტემების დინამიკური პროცესების ოპტიმიზაცია, //საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამ-ბა, მონოგრაფია, თბილისი, 2011, 374 გვ.//
 20. R. Adamia, T. Natriashvili, S. Mebonia, M. Miqautadze, “Determination of the Deformation zone parameters for longitudinal tube rilling in the round pass on the drawn back conical mandrel", // Tbilisi, “Problems of Mechanics”, #4(45),2011, pp. 52-57//
 21. თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, მ. მიქაუტაძე, დ. დემეტრაძე, "Definition of impact interaction parametrs at Grip of Metal by mill Rollers“//Problems of Mechanics, #3(48), Tbilisi, 2012, pp. 54-59//
 22. Д. Ломсадзе, С. Мебония, З. Ломсадзе, С. Катамадзе, Исследование очага деформации при спаренной прокатке квадратных загатовок»,//Теория и практика металлургии», №1-2, Днепропетровск, 2012, стр. 56-59//
 23. Д. Нижарадзе, С. Мебония, Ф. Мшвилдадзе, Радиально-обжимная машина для получения длиномерных осесиметричных изделии», //Сбор. Трудов Х Межд. н. т. конференции «Технологические процессы и повышение качестваб надежности и долговечности технических систем»,Израиль, Эилат, 20-27 ноября 2012, стр. 89-91//
 24. T. Natriashvili, S. Mebonia, M. Miqautadze, “Definition of deformation rate in the helical piersing of billetes ”, // ” Problems of Mechanics”, Tbilisi, №3(52), 2013, p. 45-49//
 25. T. Natriashvili, S. Mebonia, M. Glonti, M. Mikautadze, “The new Scheme of the Pipe-Rolling unit for Receiving Seamless Hot-Rolled Pipes”, // ” Problems of Mechanics”, Tbilisi, №2(55), 2014, p. 99-105//
 26. T. Natriashvili, S. Mebonia, G. Chagelishvili, M.Baakashvili-Antelava, „ Determination of the Conditions of uniformity rotation of the ceccentric shaft of the Radial-forging Machine“, //“Problems of Mechanics”,Tbilisi №4(61) 2015, p. 55-61//
 27. В. Клдиашвили,Т. Натриашвили, С. Мебония, «Рациональная конструкция короткой сети для дуговой печи»,// Сб.Трудов Межд.конф. »Мультинаучные исследования как тренд развития современной науки», Киев, Украина,2015,ст.25-29//


Tel: 257-58-81, 593 57-51-94Copyright © 2016 SleekBiz. All Rights Reserved. Free SleekBiz Template by pFind Goodies