About Us

ბიჭიკო მაზანიშვილი 

1. დაბადების ადგილი და თარიღი: გურჯაანის რაიონი, სოფელი მახარაძე, 1953 წლის 8 იანვარი
2. მისამართი: თბილისი, დიდი დიღომი. იოანე პეტრიწის #9ა ბ.33
3. საკონტაქტო ტელეფონი: 8-55-65-01-02;
4. ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი
5. განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, თვითმფრინავთმშენებლობის სპეციალობა. 1969-1974 წწ.
საპატენტო ინსტიტუტი 1977-1978 წწ.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა, თბური ძრავების სპეციალობა, 1979-1983 წწ.
6. სამუშაო გამოცდილება: თბილისის დიმიტროვის სახ. საავიაციო ქარხანა: ინჟინერ-ტექნოლოგი, ინჟინერ-კონსტრუქტორი, 1974-1975 წწ.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი: ინჟინერი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი, 1975-1995 წწ. 2008-2015წ-მდე უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 2015 წლიდან მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.
მოსკოვის უხტომსკის სახ. სამრეწველო გაერთიანების ქარხანა: საავტომობილო კომპლექსის მთ. კონსტრუქტორი. 1995-1998 წწ.
2009 წელს დაიცვა დისერტაცია დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.
7. უცხო ენების ცოდნა: რუსული კარგად, ინგლისური ლექსიკონის დახმარებით
8. ტექნიკური ჩვევები: Windows საოპერაციო სისტემა, საოფისე პროგრამები: Word, Excel, Internet, Power  Point, გრაფიკული პროგრამები Photoshop, CorelDraw, AutoCAD. ქსელების და პროგრამულ-აპარატული სისტემების გამართვა, Web-დიზაინის პროექტის შექმნა-დამუშავება.
9. მოღვაწეობა: 8 მეცნიერული ნაშრომი, 14 საავტორო მოწმობა, 3 დიპლომი სამრეწველო ნიმუშზე, 84 რაციონალიზატორული წინადადება
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომებიდან აღსანიშნავია:
 

 1. С.А. Джаноян, А.И. Маисурадзе, Б.Р. Мазанишвили, Система выноса информации для изучения работы роторно-поршневого двигателя. Доклады всесоюзной научно-технической конференции. ,,Высокой наддув поршевых двигателей и роторные двигатели” Тбилиси, ноябрь 1981г.
 2. Б.Р. Мазанишвили, Основы создания системы непосредственного выноса информации из врашающихся камер моторных силовых установок.Тезисы всесоюзной конференции по теории и расчету мобильных машин и двигателей внутреннего сгорания. Тбилиси 1985г.
 3. Б.Р. Мазанишвили, Кинематический анализ работы сигналовыводящего узла системы выноса информации из камер сгорания РПД. Тезисы докладов Тбилисской научно-технической конференции молодых ученых и специалистов,Анализ и синтез рабочих процессов и конструкции машин”. Тбилиси, изд. ,,Мецниереба” Январь 1984г.
 4. ა. მაისურაძე, ბ მაზანიშვილი, კ. ბროლაძე, ო. ქართველიშვილი, “ზემსუბუქ საფრენ აპარატებზე რ.დ.ძ. გამოყენების პერსპექტივები” საქ. მეც. აკადემია, “მოამბე”, 2008.
 5. Малогабапитный рычажной токосъемник Авторское свидетельство №892548, 1981, 4 ст.А.И. Маисурадзе Д.И. Гвенцадзе
 6. Испитательный стенд. Авторское свидетельство №905691, 1981 4 ст. А.И. Маисурадзе Ю.Г. Иссинский
 7. Испытательный стенд для РПД. Авторское свидетельство №898278, 1981 3 ст, С.А. Джаноян А.И. Маисурадзе Г. В. Хабулиани
 8. РПД внутренного сгорания. Авторское свидетельство №1192459, 1984 10 გვ. С.А. Джаноян, А.И. Маисурадзе
 9. დ. გვენცაძე, ბ. მაზანიშვილი, თ. მაჩალაძე, გ. ჯაფარიძე, ნანოკერამიკული და ლითონური ფხვნილებით შევსებული პოლიტეტრაფთორე-თილენის კომპოზიტების სტრუქტურული კვლევა, //ქუთაისი, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომათა კრებული, „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, 19-20 მაისი, 2011, გვ. 300-302//
 10. ბ.მაზანიშვილი, ა.ხვადაგიანი, დ.რობაქიძე, ნ.იაკობიძე,„ავტოკლავების, გაზოსტატების და ჰიდროსტატების გამოყენების პერსპექტივები ტექნოლოგიურ პროცესებში“, გვ. 338-341; // ნ. ვალიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, ქუთაისი, 2012, გვ. 392-395//
 11. დ.გვენცაძე, ბ.მაზანიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ბეროშვილი, ლ.გვენცაძე, „პოლიტეტრაფთორეთილენის ბაზაზე დამზადებული თანამედროვე თვითშემზეთი მასალები“, // ნ. ვალიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, ქუთაისი, 2012, გვ. 293-297//
 12.  D. Gvencadze, B. Mazanishvili, G. Mamniashvili, A. Beroshvili, L. Gvencadze, „Modern Self-Lubricating Compozite Materials Based on Polytetrafluorethylirene“, //„Proceedings of National Polytechnic Unyversity of Armenia“, №1, Erevan, Armenia, 2015, p.75-78//

Tel: 253-83-14, 555 65-01-02
E-mail: dato2003@rambler.ru


 
Copyright © 2016 SleekBiz. All Rights Reserved. Free SleekBiz Template by pFind Goodies