About Us

ჯემალი ჯავახიშვილიდაიბადა 1943 წელს.1970 წელს დაამთავრა საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ფაკულტეტი .
1971-1974 წ.წ. სწავლობდა მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში.
1974 წლიდან დღემდე მუშაობს ინტიტუტში უფროს მეცნიერ თანამშრომლად.
1983 წელს დაიცვა დისერტაცია ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე „ფაზების რეგულირების გავლენა გამონაბოლქვი აირების ტოქსიკურობაზე.“აღნიშნული პრობლემის გარდა მისი სამეცნიერო კვლევების მიმართულებებია:

 • ბენზინიანი ძრავების ტურბოჩაბერვით ფორსირების საკითხები;
 • ავტომობილების გამონაბოლქვ ტოქსიკური ნივთიერებების შემცირება.
ამჟამად დაკავებულია ახალი ტექნოლოგიის სამშენებლო მანქანების კონსტრუქციების დამუშავებითა და შესწავლით.
გამოქვეყნებული აქვს 30 სამეცნიერო შრომა. აქვს 2 გამოგონება. გამოქვეყნებული შრომებიდან მნიშვნელოვანია:
 1. Джавахишвидли Дж., Методика расчёта основных элементов гидравлического клапанного газораспределительного механизма. //Сб. „Механика машин“, Изд-во „Мецниереба,“Тбилиси 1985. c. 87-92//
 2. Гигаури К., Бадришвили Г., Джавахишвидли Дж., Подбор  фаз газораспределения автомобильных бензиновых двигателей. //Прогресс  транспортных средств и системные материалы международный техническый конференции  г. Волгоград. 1999.. c. 31-32//
 3. Диасамидзе Н., Натриашвили Т., Джавахишвидли Дж., Зуравишвили Л., Бубутеишвили Влияние фаз газораспределения на токсические и мощностно-экономические показатели двигателя. // Тбилиси, Международный научный журнал „Проблемы механики“, 2005, ст
 4. ჯ. ჯავახიშვილი, რ. კენკიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ე. დარჩიაშვილი,„შიგაწვის ძრავში აზოტის ჟანგეულების კონცენტრაციის შემცირების შესაძლებლობის კვლევა აირცვლის პროცესის რეგულირებით“, //სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა,“ #4(16), თბილისი, 2009, გვ.108-114//
 5. ჯ. ჯავახიშვილი, დ. ნიჟარაძე, თ. ნატრიაშვილი, ქაფბეტონის დასამზადებელი დანადგარების კონსტრუქციული თავისებურებები, //თბილისი, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, #1-3, 2010, გვ. 62-65//
 6. Нижарадзе Д., Джавахишвили Дж., «Технология производства пенобетона на основе местного сирья Грузии», //Тезисы докладов V Международной научной конференции «Современные достижения в науке и оброзовании», г. Нетания, Израиль, 2011, стр. 89-91//
 7. ჯ. ჯავახიშვილი, ლ.შამანაური, დ.ნიჟარაძე, მ.ხვადაგიანი კარბამიდული ქაფ-პოლიმერის მიღებისა და საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესების გზები, // ნ. ვალიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, ქუთაისი, 2012, გვ. 392-395//
 8. Джавахишвили Дж., Шаманаури Л., Нижарадзе Д., Мшвилдадзе Ф., „Вопросы разработки технологии получения модифицированных энергосберегающих строительных материалов“, //X Международная научно-техническая конференция «Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов », г.Эйлат, Израель, 2012,ст. 69-71//
 9. დ. ნიჟარაძე, ჯ. ჯავახიშვილი. „ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე მსუბუქი უჯრედოვანი ბეტონის - ქაფბეტონის დამზადების ტექნოლოგია“, // საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია "ნოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა", ქუთაისი, 30-31 მაისი, 2012,. გვ. 310-312//
 10. Джавахишвили Дж., Нижарадзе Д., Мшвилдадзе Ф., Иашвили С., The improvement of the Quality, Reliability and Long usege of technical systems and technological Processes //Proceedings of XI international conference on the improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes, Israel, Eilat, 2013, pp. 51-54;//
 11. ს.იაშვილი, ჯ. ჯავახიშვილი, ს. მებონია, მ. იაძე, „Development and Application of the Combed Methods on Purpose for Redution of Exhaust Substances of Cars“, // ათენი, მე-8 ხმელთაშუა ზღვის საერთაშორისო კონფერენცია, 2015, გვ. //

Tel: 233-79-91, 593 32-05-88Copyright © 2016 SleekBiz. All Rights Reserved. Free SleekBiz Template by pFind Goodies