About Us

დავით დემეტრაძე


დავით დემეტრაძე დაიბადა 1936 წელს 10 ივნისს.
1957 – 1961 წლებში სწავლობდა და დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ინჟინერ მექანიკოსის სპეციალობით. 1954 – 1963 წლებში დაასრულა ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი.
1965 – 1968 წლებში სწავლობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში.

1974 წელს დაიცვა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. ინსტიტუტში მუშაობს 1969 წლიდან, ჯერ ინჟინრად, შემდეგ კი უფროს მეცნიერ თანამშრომლად.
1979 წლიდან 2006 წლამდე ხელმძღვანელობდა მანქანათა ნაწილების განყოფილებას, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელია.

დ.დემეტრაძის სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

 • დრეკადსაყრდენიან კბილანურ გადაცემებში მიმდინარე ვიბროაკუსტიკური პროცესების კვლევა;
 • თაღოვანკბილებიან ცილინდრულ კბილანურ გადაცემებში ძაბვებისა და დეფორმაციების თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევები;
 • სხვადასხვა მექანიზმებში ექსტრემალურ პირობებში მომუშავე პოლიმერული კომპოზიტების ფიზიკურ – მექანიკური მახასიათებლების კვლევის ახალი მეთოდი;
 • ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, კომპოზიციური, ტრიბოლოგიური დანიშნულების მასალების შემუშავება და კვლევა.

გამოქვეყნებული აქვს 40-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი და 6 გამოგონება. მათგან მნიშვნელოვანია:
 1. И. Бакрадзе, Д. Т. Деметрадзе, "Теоретическое исследование вынужденных колебаний и собственных частот зубчатых цилиндрических передач с упругими опорами" //Сообшеныя АН ГССР т. 72 №3, Тбилиси 1973 0,25 п.л.//
 2. Д. Т. Деметрадзе, "Влияние параметров несущих опор на динамические нагрузки в зубчатых передачах," // Сб Колебание механизнов с зубчатыми передачами», Москва, из-во "Наука" 1977. 78-83 стр."//
 3. Д. Т. Деметрадзе, Д.И., Д.Н. Анели, "Исследование композиционных антифрикционных материалов на основе полткарбоната для подшипников скольжения," //Журнал; Техническая нысль; Болгария 1986.0,2 п.л.//
 4. დემეტრაძე დ., მაღლაკელიძე ა., გოგისვანიძე თ., “ძაბვებისა და დეფორმაციების თეორიული კვლევა თაღოვანკბილებიანი ცილინ დრული კბილანური გადაცემის კბილებში”, //საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე რენციის “მანქანების და დინამიკა და სიმტკიცე” შრ. კრებული 1999, 19-20.//
 5. Р. Ш. Адамия,С.А. Мебония, Д. Т. Деметрадзе, “Методы определения ударных нагрузок в трубопрокатных станах с учетом пластических деформаций металла“, //Тр. Кутайсского научного центра АН Грузии №7, 2003, 27-32.//
 6. დ. დემეტრაძე, ა. მაღლაკელიძე, ზ. სიამაშვილი, "იძულებითი რხევებისა და საკუთარი სიხშირეების თეორიული კვლევა თაღოვანკბი-ლანურ ცილინდრულ გადაცემებში თვლების საყრდენების დრეკადობის გათვალისწინებით," // თბილისი, სტუ-ს შრომები, #4 (454), 2004წ, 4გვ //
 7. დ. დემეტრაძე, ა. მაღლაკელიძე, ჯ. ანელი, ნ. მაღლაკელიძე, "პოლიმერული კომპოზიტების ელექტროგამტარობის კვლევა ექსპერიმენტის მათემატიკური დაგეგმვის მეთოდის გამოყენებით," // საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები #10, 2004, 9 გვ //
 8. ა. მაღლაკელიძე, დ. დემეტრაძე, ჯ. ანელი, ნ. მაღლაკელიძე, "ერთშემვსებიანი პოლიმერული კომპოზიტების ელექტროგამტარობის ექსპერიმენტუ-ლი კვლევა" „უმცირესი კვადრატების მეთოდის“ გამოყენებით, // საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები, # ХVI, 2006, 7 გვ //
 9. რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, დ. დემეტრაძე," ავტომატური მილსაგლინი დგანის რაციონალური სქემის შემუშავება," // თბილისი, „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, #1-3, 2009, 5 გვ.//
 10. М. М. Микаутадзе, Д. Т. Деметрадзе, "Новые конструкции вспомогательных механизмов трубопрокатных станов", //Научные труды ГТУ «Прикладная механика», к 100 летию акад. Д. С. Тавхелидзе,Тбилиси,2010, стр. 92-99 //
 11. С. Мебония, Т. Натриашвили, Д. Деметрадзе. "Интенсификация процесса поперечно-винтавой прошивки заготовок," //Georgian scientific news, Kutaisi, #1(9), 2011, pp. 11-15//
 12. S. Mebonia, D. Demetradze, F. Mshvildadze, A. Gagnidze - - - - - - -- - -- - - // ” Problems of Mechanics”, Tbilisi, №2(51), 2013, p. 42-46//
 13. დ. ნოზაძე, ს.მებონია, პ. ეჯიბია,დ. დემეტრაძე, „ფიბრობეტონის საკაბელო ღარების დამზადება და კვლევა“, //სტუ-ს შრომათა კრებული, გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ. 129-134//;

ტელ: 239 10 44.

Copyright © 2016 SleekBiz. All Rights Reserved. Free SleekBiz Template by pFind Goodies