About Us

მერაბ ჭელიძედაიბადა 1947 წლის 11 ივლისს ქ. თბილისში.
1965 წელს დაამთავრა თბიილისის 29-ე საშუალო სკოლა
1970 წელს - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი.
1970-1971 წლებში მსახურობდა საბჭოთა არმიის რიგებში ოფიცრის წოდებით.

1971-1973 წლებში მუშაობდა მცირე სიმძლავრის ელექტრული მანქანების კვლევის საკავშირო ინსტიტუტის ტექნოლოგიურ განყოფილებაში („ვნიიტმე“) მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე.
1973 წლიდან სწავლობდა საქ. მეცნ. აკადემიის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში; 1982 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია.

მონაწილეობა აქვს მიღებული 10-ზე მეტ საზღვარგარეთ გამართულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესში, კონფერენციაში და სიმპოზიუმში (იხ.დანართი) არის ავტორი 140 მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა, გამოგონებისა და მონოიგრაფიისა (მათ შორის 45 მეტი საზღვარგარეთის ქვეყნების და 50 მეტი პოსტ საბჭოთა ქვეყნების უკრაინის, რუსეთის და ლიტვის სამეცნიერო ტექნიკურ ჟურნალებშია გამოქვეყნებული).

კვლევის სფეროები:

გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა, წრფივი და არაწრფივი რხევების თეორია, მანქანათა დინამიკა, ვიბროტექნიკა, აკუსტიკა, მათემატიკური მოდელირება


სამეცნიერო მიმართულებები:

 • გრეხვით და ღუნვით მომენტებით დატვირთულ დრეკად-ფრიქციული (უძრავ) შეერთებებთა გახსნა და მათში დემპფირების კოეფიციენტის განსაზღვრა, სივრცითი დრეკადი სისტემების სიხისტეების განსაზღვრა;
 • ვიბრაციული მანქანების და მოძრავი შემადგენლობის დინამიკის კვლევა ტექნოლოგიური და ელექტრომაგნიტური არაწრფივი წევის ძალის პულსაციური დატვირთვის გათვალისწინებით;
 • ლიანდაგისა და ურიკას თვლების ურთიერთქმედების შედეგად წარმოქმნილი ცვეთისა და ძალური დანაკარგების შემცირება;
 • ვიბრაციის ზემოქმედების შედეგად ფხვიერი და თხევად-პლასტიკური ნივთიერებების შემჭიდროების, გადაადგილების და მათი ვერტიკალურ სიბრტყეებზე დატანის პროცესების მგდრადობის კვლევა;
 • სხვადასხვა დინამიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირება, მათ შორის: ეკონომიკის, სწავლების და საზოგადოების პოლიტიკური ურთიერთობათა დინამიკის ძირითადი პროცესების მოდელების მათემატიკური (ექსპერიმენტული) კვლევა.
 • ვიბროიზოლაცია, აკუსტიკა.

საერთაშორისო და სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა:

 • საქართველოს სამეცნიერო ფონდის გრანტი "პროექტს კედლის ზედაპირის პნევმო ვიბრაციული შემლესავი მოწყობილობა" (2009-2011 წწ); (პროექტის ხელმძღვანელი)
 • საქართველოს სამეცნიერო ფონდის გრანტის პროექტს “ახალი კონსტრუქციის ვიბრაციული მანქანების გამოყენება ტექნოლოგიური პროცესების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით” (2009-2011 წწ);(ძირითადი შემსრულებელი)
 • "უნტც"-ს საერთაშორისო სამეცნიერო გარნტის პროექტის "თვლის ცვეთის პროცესის შემუშავება სხვადასხვა ცვლადი დატვირთვის პირობებში"(2009 წ) (ძირითადი შემსრულებელი)
 • "ვიბრაციული სატრანსპორტო და ტექნოლოგიური მანქანების კომპლექსური კვლევა და მათი ახალი, მაღალმწარმოებლური კონსტრუქციების დამუშავება" (2009-2011 წწ) (შემსრულებელი)
 • "უნტც"-ს საერთაშორისო სამეცნიერო გარნტის პროექტის “მაღალი ხანგამძლეობის და ცვლადი ზომების წყვილთვალის დამუშავება (2011-2012 წწ)” (შემსრულებელი)

 • ძირითადი ნაშრომებია:

  1. Челидзе М.,Тедошвили М. Демпфирование колебаний в малогистерезисной упругой системе вибрационных машин, Сб. Рассеяние энергий при колебаниях механических систем, ”Наукова-думка” Киев 1989. 7с.
  2. Челидзе М.Расчет жосткости торсионной упругой рамы при больших амплитудах колебаний, Сб. Механика машин ”Мецниереба” Тбилиси 1982, 12с.
  3. М.Хвингия, М. Челидзе. Возбуждение субгармонических резонансных колебаний в торсионных электровибрационных машинах. Сб.”Вибротехника” т.VIII. Каунас 1982, 12с.
  4. М.Хвингия, М. Челидзе, В.Сванидзе, М.Тедошвили. Низкочастотные электровибрационные машины. Монография, Машиностроение, Ленинградское отделение,Л.1989. 96с.
  5. M.Chelidze. On the solution of electro-magnetic oscilliftions move-ment excitter differential equattions. BULLETIN of the academy of sciences of the Georgia N 3 Tbilisi, 1998. 4p.
  6. M. Chelidze Influanse of Electromagnetic Disturbing Force on Dynamic Stfbilite of Vibration Machine. Buiietin of the Academy of Sciences of the Georgia 160 N 2 Tbilisi, 1999. 4p.
  7. მ. ჭელიძე, მ. თედოშვილი დაბალსიხშირული ელექტროვიბრაციული მანქანის დინამიკის კვლევა მათემატიკური მოდელირების საშუალებით. საერთაშორისო კონფფერენცია. "მართვის და ენერგეტიკის პრობლემები," თბილისი 2004. 5გვ.
  8. M. Chelidze, G. Tumanishvili. Wheel Flange Instantenous Radius and Sliding Distance. Problems of mechanics. #1(32)/ 2008. 9p.
  9. M. Chelidze, V.Zviadauri. Generating of sub harmonic resonant oscillations and problems of their stability. JVE Journal of vibroengeening. Kaunas. December 2008 V. 10 Issue 4.
  10. M. Chelidze, V. Zviadauri, G. Tumanishvili, A. Gogava Application of vibration in the wall plastering- covering and cleaning works. “Problems of mechanics”. #4(25) 2009. 7p.
  11. M. Chelidze, V. Zviadauri, G. Tumanishvili. Investigation of Compacting and Adhesion of Plastic Materials on a Vertical Plane by Means of vibration //“World Congress on Engineering”, 2010, London, U.K., 30 June – 2 July, 2010, pp.1079-1082.
  12. V. Zviadauri,M. Chelidze, G. Tumanishvili. on the Spatial Dynamical Model of vibratory Displacement Materials on vertical Plane by means of vibration,// “World Congress on Engineering”, 2010 , London, U.K., 30 June – 2 July, 2010, pp. 1567-1570.
  13. M. Chelidze, V. Zviadauri, G. Tumanishvili. Process of Compaction of Plastic Materials under Influence of Vibrations,//“ Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Seience”, 2010, vol. 11, WCECS 2010, October 20-22, San Francisco, USA, pp.1195-1198
  14. М. Челидзе, М. Тедошвили,Особенности технологических процессов покрытия поверхности стен с помощью виврации, //V Международная научная конференция «Современные достижения в науке и образовании»,(Сборник докладов), г. Нетания, Израиль, 2011, стр. 38-40
  15. Челиазе М., Тедощвтли М., Звиадаури В.С. Теория колебаний экономические процессы взаимоотношений. Proceedings of VI international conference on modern achievements of science and education. May 20-27, 2012 Venice, Italy.
  16. М. Челидзе, М. Тедошвили. Математическое моделирование взаимодействия экономических процессов.Proceedings of VI international conference on modern achievements of science and education. May 20-27, 2012 Venice, Italy.
  17. M. Chelidze. The Results of the study of mathematical model created on base of analysis of dynamics of economic system. Procedures of IV international conference on science and education. Goa, India. February 23 March 2. pp. 90-94.
  18. M. Chelidze. Auxiliary inter-active training electronic program. Procedures of VI international conference on science and education. Nice, France. May 1 - 9. pp. 58-61.
  19. M. Chelidze. Research of Parameters Stability of Cyclic Economy. Procedures of VII international conference on science and education. Dubai UAE. February 27 March 06. pp. 117-120.
  20. M. Chelidze, „Cyclic economics and stability of Parameters“, Procedures of VII international conference on science and education, Dubay, AUR 2015 pp. 74-79;
  21. M. Chelidze, „Investigation of Sound Absorption Characteristics in Materials by Help of Method on the Base of PC“, Procedures of VIII international conference on science and education, Bergen, Norway 2105, pp. 24-27;

  Tel: 296-53-16, 599 92-95-44
  E-mail: merabchelidze@yahoo.comCopyright © 2016 SleekBiz. All Rights Reserved. Free SleekBiz Template by pFind Goodies