IMM.ge
 

რომან კენკიშვილი

 


დაიბადა 1951 წელს.
1973 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომექანიკური ფაკულტეტი ინჟინერ – მექანიკოსის კვალიფიკაციით. 1974 წლიდან მუშაობს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტში ინჟინრად, უმცროს მეცნიერ თანამშრომლად და მეცნიერ თანამშრომლად,ამჟამად განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელია. 2009 წელს დაიცვა დისერტაცია დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.
დისერტაციის თემა ეხებოდა ბუნებრივ აირზე საავტომობილო ძრავების მუშაობას, კერძოდ, ბუნებრივი აირით კვების სისტემების დამუშავებას, კვლევასა და სრულყოფას. აღნიშნულ პრობლემის გარდა რ. კენკიშვილი მუშაობდა შემდეგ მიმართულებებით:


გამოქვეყნებული აქვს 19 სამეცნიერო ნაშრომი, 3 გამოგონება და 7 პატენტი, რომელთაგან მნიშვნელოვანია:
 1. Гигаури К., Джавахишвили Дж.,Кенкишвили Р., Жгенти Р., Исследование возможности снижения концентрации СО в отработавших газах ДВС путем регулирования открытия впуского клапана.// сб. "Механика мобильных машин", 1977, ст. 86-94.//
 2. Леонидзе А., Годердзишвили К. Кенкишвили Р, Исследование возможности форсирования быстроходных дизелей применением низкой степени сжатия и высокого наддва,// В сб. "Механика машин", 1982, ст. 223-241 //.
 3. Леонидзе А., Годердзишвили К. Кенкишвили Р, Особенности рабочего процесса дизеля с автоматическим изменением степени сжатия, В //сб. "Механика машин", 1983, ст. 92-101 .
 4. Майсурадзе З., Кенкишвили Р., Гвинианидзе И., Коррекция погрешностей клапанно контактных стробоскопических индикаторов, //Двигатели внутреннего сгорания 1988, ”Мецниереба”, ст.113-118.//
 5. Хухуни Т., Кенкишвили Р, Совершенствование рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания, Сб. трудов Межд. научн. конф."Повышение эффективности автомобильного транспорта" Тбилиси,1999,ст. 37-38.//
 6. Хухуни Т., Кенкишвили Р., Измерительная система для индицирования ДВС, Материалы межд. Конф.Прогресс транспортных средств и систем, 7-10 сент. Волгоград,1999, 38-40pp.
 7. T.Natriashvili, R.Kenkishvili, Measuring system to imprjve ecological indexes of internal Combustiion engines, Georgan Engineering News, #3, 2004,pp 86-91.
 8. კენკიშვილი რ., ტაბატაძე ზ., ფოცხიშვილი გ., ჭანტურია გ., საქართველოს სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა გაზიფიკაცია, //სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია “საქართველოს რკინიგზის განვითარების თანამედროვე პრობლემები”, თბილისი, 2004 წ.
 9. თ. ნატრიაშვილი, რ. კენკიშვილი, “გაზოდიზელური ციკლით მომუშავე საავტომობილო დიზელების კვების სისტემების დამუშავება”, //სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა,“ #4(16), თბილისი, 2009,გვ. 103-107.//
 10. Натриашвили Т.М.,Кенкишвили Р. А., Глонти М. Г., Система питания автомобильного дизеля работающего газодизельным циклом, //Международная научно-техническая конференция «Турбонаддув автомобильных и тракторных двигателей», Протвино, Россия, 2009, ст. 66-70//
 11. რ. კენკიშვილი, მ. ღლონტი, თ. ნატრიაშვილი, “ზღვის ტალღების ენერგიის გამოყენების პერსპექტივები”, //„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი, №7-9, 2010, გვ. 45-46.//
 12. რ. კენკიშვილი, თ. ნატრიაშვილი, დ. ნიჟარაძე, „შიგაწვის ძრავას გაზით კვების სისტემის მთავარი მადოზირებელი მოწყობილობის დამუშავება და გაანგარიშების მეთოდიკა“, //”ნოვაცია”, №6, ქუთაისი,2010, გვ.11-15//A
 13. Кенкишвили Р. А., Натриашвили Т.М.,Бэн Чайме, „Главное дозирующее устрйство для двигателя конвертируемого на газовом топливе, //
 14. რ. კენკიშვილი, პ. დოლიძე, დ. ნიჟარაძე, ზ. მაისურაძე, თვლიანი მობილური მანქანის გამავლობის გაუმჯობესების საშუალება, //“ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ #3 სერია 28, თბილისი, 2013, გვ. 45-54//
 15. პ. დოლიძე, რ. კენკიშვილი, ზ. მაისურაძე, ბ. მაზანიშვილი, გ. ბურდული, „სამხედრო დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებების საგამოცდო პოლიგონის გამავლობაზე გამოსაცდელი უბნების საპროექტო სქემები“, //„მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №1(718), გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ. 97-104//
 16. რ. მელქაძე, პ. დოლიძე, რ. კენკიშვილი, „ჩაიდან ბუნებრივი კოფეინის მიღების ხერხი“, //„მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №3(720), გამ-ბა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ. // ?
 17. Р. Мелкадзе, П. Долидзе, Р. Кенкишвили, „Экстесс-метод тестирования кофеина“, //XI International Scientific and Practical Conference, “Modern Scientific Potencial-2015”, Sheffield, UK, 2015, “Science and Education LTD”, pp.16-17//

Tel: 253-31-07, 599 77-09-02